European VET Skills Week

Európsky týždeň odborných zručností

Úvod

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Je to iniciatíva Európskej komisie vyhlásená v roku 2016. Jej cieľom je zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na podporu kvalitných zručností a pracovných miest. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Kedy sa organizuje?

Druhý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 20. – 24. novembra 2017. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia a aktivity, ktoré sa organizujú od 1. septembra do 31. decembra 2017.

Kto sa môže zapojiť?

Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napr. poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.

Ako sa zapojiť?

Európska komisia vytvorila pre iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností osobitnú internetovú stránku, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej zapojiť, ako aj rôzne podporné materiály, a to vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (vrátane slovenčiny). Organizácie, ktoré organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností spĺňajúce minimálne požiadavky kvality, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách. Európska stránka Európskeho týždňa odborných zručností

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlasuje druhý ročník súťaže o najzaujímavejšie podujatia organizované na Slovensku. Viac informácií o súťaži nájdete v sekcii „Súťaž“.