Často kladené otázkyVšeobecné otázky

Formulár žiadosti môžete vypĺňať v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie. Ak začnete vypĺňať anglickú verziu žiadosti po slovensky a portál už bude mať i slovenskú verziu žiadosti, váš text sa automaticky prenesie do tej verzie žiadosti, ktorú si vyberiete.

Áno, výlučne online. Žiadosti odoslané poštou sa neakceptujú.

Informácie k EU login a postup ako registrovať organizáciu k získaniu OID nájdete na našich webových stránkach k novej výzve v časti Dokumenty – Videoinštrukcie k podávaniu žiadostí. Ak vám nefunguje prihlásenie do formulára žiadosti, vstup na platformu, alebo máte iný technický problém, prosím, kontaktujte náš helpdesk: helpdesk@saaic.sk.

Áno, v čestnom vyhlásení je akceptovaný kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať v súlade s platnou slovenskou legislatívou.

Áno, kvalifikovaný elektronický podpis alebo pečať v mandátnom liste sú akceptované, ak sú v súlade s platnou legislatívou krajín oboch zmluvných strán.

Definícia zeleného cestovania sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti D – Slovník pojmov na s. 433. Deklarovanie zeleného cestovania ako hlavného spôsobu dopravy na mobilitu zabezpečí nový nástroj Európskej komisie pre prijímateľov grantov podľa pravidiel ukotvených v budúcej zmluve o grante.

Definícia účastníkov s nedostatkom príležitostí sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti D – Slovník pojmov na s. 436. Viac informácií o týchto účastníkoch a stratégii inklúzie nájdete v časti A na s. 7. Deklarovanie ich účasti zabezpečí nový nástroj Európskej komisie pre prijímateľov grantov podľa pravidiel ukotvených v budúcej zmluve o grante.

Na rozdiel od integrácie, ktorá sa zameriava na zapojenie jednotlivca alebo menšej skupiny do väčšieho spoločenstva, predstavuje inklúzia širší prístup. Rozumie sa ňou také vytvorenie podmienok v školách alebo vzdelávacích organizáciách pre dospelých, ktoré umožnia všetkým osobám bez ohľadu na ich  znevýhodnenie zapojiť sa do vzdelávacieho procesu a učenia sa.

Uplatňovanie európskej priority v národnom kontexte „inklúzia a rozmanitosť“ v projektoch znamená:

 • cielené odstraňovanie prekážok, ktoré jednotlivcom bránia v prístupe k vzdelávaniu s cieľom umožniť im účasť na projektových aktivitách (príklady bariér nájdete v Sprievodcovi programom na s. 7 – 8),
 • budovanie pozitívnej atmosféry a zmeny vnímania „rozmanitosti (inakosti)“, ktorú je potrebné chápať ako hodnotu a výzvu.

Definícia „digitálneho Erasmu“ sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti Digitálna transformácia pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Deklarovanie využívania jednotlivých prvkov digitálnej transformácie pri realizácii projektu zabezpečí nový nástroj Európskej komisie pre prijímateľov grantov podľa pravidiel ukotvených v budúcej zmluve o grante. Vo formulári žiadosti o grant KA1 v časti Aktivity sa v stĺpci „digitálny
Erasmus“ uvádza počet mobilít, ktoré plánujete realizovať zmiešanou formou (fyzicky a virtuálne) a mobilít svojím obsahom zameraných na rozvoj digitálnych zručností.

Ako je stanovené v zmluvných podmienkach, NA vyplatí prijímateľovi grantu prvú splátku predfinancovania, ktorá predstavuje 80 % zo schváleného grantu. Zvyšných 20 % sa vyplatí po schválení záverečnej správy. Základné informácie o platobných postupoch však nájdete v Sprievodcovi programom na s. 424.

Vo formulári žiadosti nájdete odkaz na vzdialenostnú kalkulačku, do ktorej zadáte sídlo vysielajúcej organizácie (mesto) a sídlo prijímajúcej, čiže hostiteľskej organizácie (mesto). Kalkulačka vám vypočíta vzdialenosť a vy na jej základe určíte, do akého vzdialenostného pásma spadáte.

Pripravili sme pre Vás záznamy a prezentácie z webinárov aj krátke videotutoriály k vypĺňaniu žiadostí o grant pre každú akciu.

Žiadosť rozlišuje tri kategórie žiadateľov, ktorí majú menej alebo žiadne skúsenosti v programe:

 • Začínajúca organizácia je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v minulosti nedostala podporu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúceho programe, a to ani ako koordinátor, ani ako partner.
 • Žiadateľ, ktorý podáva žiadosť prvýkrát je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v posledných siedmich rokoch nedostala podporu v postavení koordinátora (žiadateľa) projektu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúcom programe.
 • Menej skúsená organizácia je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá nedostala podporu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúcom programe, viac než dvakrát za posledných sedem rokov. Táto kategória v sebe zahŕňa kategóriu žiadateľa, ktorý podáva žiadosť prvýkrát, ako sa vymedzuje v predchádzajúcom texte.

Mobility (KA1): Akreditácie

Ciele, význam, typy akreditácie, sektory

Akreditácia umožňuje jej držiteľom, aby zjednodušeným spôsobom žiadali o grant na mobility v rámci KA1 – kľúčovej akcie 1. Predstavuje „vstupenku“ do programu pre tých žiadateľov, ktorí plánujú realizovať mobility zamestnancov a/alebo učiacich sa pravidelne (aspoň raz za dva roky), systematicky a plánovite, bez každoročného náročného a zdĺhavého procesu prípravy a hodnotenia žiadostí. Systémovosť a plánovitosť realizácie mobilít je vyjadrená v Pláne pre Erasmus, ktorý je zároveň pre národnú agentúru zárukou ich kvality.

Úspešní žiadatelia získajú akreditáciu, ktorej platnosť bude trvať do r. 2027, t. j. na celé programové obdobie. Akreditácia je teda vhodná pre skúsené organizácie, ktoré majú záujem pravidelne vysielať svojich zamestnancov a učiacich sa (ak je to relevantné) na mobility do zahraničia. Akreditácia je zárukou, že jej držiteľ môže žiadať o grant každý rok zjednodušeným postupom.

Nie. Akreditácia sa vzťahuje výlučne na mobilitné projekty pre učiacich sa/ žiakov a zamestnancov v Kľúčovej akcii 1 programu Erasmus+.

Jednou z kľúčových zmien v novom programe Erasmus (2021 – 2027) je, že tie mobility žiakov, ktoré sa realizovali v projektoch KA229, sa presunuli do Kľúčovej akcie 1. Táto nová príležitosť v KA1 nahradila akciu KA229 – Školské výmenné partnerstvá, ktorá v starom programe Erasmus+ predstavovala hlavný formát zameraný na mobilitu žiakov. V rámci Kľúčovej akcie 2 síce naďalej existujú projekty, ktoré môžu zahŕňať aj výmeny učiacich sa a zamestnancov v menšom rozsahu, ale formát partnerstiev sa zmenil a grant pre celé partnerstvo sa udeľuje len koordinátorovi, čiže neuzatvára každý projektový partner zmluvu o poskytnutí grantu so svojou národnou agentúrou.

V novom programe môžu školy organizovať mobilitu žiakov v rámci KA1 ako akreditované alebo neakreditované organizácie, pričom financujú iba mobilitu svojich žiakov a zahraničné školy musia o grant na mobilitu svojich žiakov žiadať vo svojej národnej agentúre. Akreditácia na Erasmus sa udeľuje na celé programové obdobie 2021 – 2027.

Je teda vhodná pre skúsené organizácie, ktoré majú záujem pravidelne vysielať svojich zamestnancov aj žiakov na mobility do zahraničia.

Pre hostiteľské organizácie nie je akreditácia ako taká relevantná. Akreditácia je vhodná len pre organizácie, ktoré plánujú v rámci KA1 organizovať mobility  pre svojich zamestnancov a učiacich sa v zahraničí. Ak je hostiteľská organizácia akreditovaná, pre vysielajúcu organizáciu z toho nevyplývajú žiadne výhody.

Áno. Výzva na podanie žiadostí o akreditáciu je vyhlasovaná na ročnej báze ako súčasť všeobecnej výzvy programu Erasmus+.

Nie. Organizácia bez akreditácie môže:

 • požiadať o grant na krátkodobý projekt v Kľúčovej akcii 1,
 • alebo sa stať členom akreditovaného konzorcia pre mobility,
 • alebo môže byť hostiteľskou organizáciou pre účastníkov z iných krajín.

Organizácia si môže vybrať:

 • či chce mobility realizovať jednorazovo – na čo slúži krátkodobý projekt KA1 ako typ menšieho formátu projektu s limitovaným trvaním a obmedzeným počtom mobilít,
 • alebo či plánuje pomocou programu dlhodobo napĺňať svoje strategické ciele a pravidelne organizovať mobility – na čo slúži akreditácia, ktorá držiteľovi garantuje každoročné pridelenie grantu pre mobility.

NIE. Akreditovaná organizácia nemôže žiadať o grant na neakreditovaný projekt v tom istom sektore vzdelávania, v ktorom získala akreditáciu. Avšak, ak má  v čase získania akreditácie už bežiaci neakreditovaný projekt KA1 v tom istom sektore vzdelávania, neakreditovaný bežiaci projekt môže pokračovať a byť ukončený v pôvodne plánovanom termíne.

ÁNO, ak ponúka vzdelávacie programy vo viacerých sektoroch vzdelávania. Ak má organizácia akreditáciu v jednom sektore vzdelávania, môže požiadať o grant na neakreditovaný projekt KA1 v inom sektore vzdelávania.

1 sektor vzdelávania a odbornej prípravy = 1 akreditácia

Znamená to, že jedna organizácia môže získať len jednu akreditáciu v programe Erasmus+ v jednom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Ak je organizácia oprávneným žiadateľom vo viacerých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, môže žiadať o akreditáciu v každom z nich. Žiadateľ si však musí zvoliť, či požiada o akreditáciu ako individuálny žiadateľ alebo ako koordinátor národného konzorcia.

Oprávnení žiadatelia

Nie. O akreditáciu môžu požiadať len oprávnené organizácie, zoznamy oprávnených vzdelávacích programov a typy oprávnených žiadateľov sú zverejnené na stránke.

Zoznamy oprávnených vzdelávacích programov a príklady oprávnených žiadateľov v jednotlivých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy sú zverejnené na stránke programu Erasmus+.

Okrem toho musí mať žiadateľ o akreditáciu minimálne 2 roky skúseností v poskytovaní vzdelávacieho programu/programov alebo s vykonávaním činností v danom sektore vzdelávania.

V prípade pochybností o oprávnenosti žiadateľa odporúčame kontaktovať národnú agentúru.

Nie. Žiadateľ však musí mať minimálne 2 roky skúseností v poskytovaní oprávneného vzdelávacieho programu/programov alebo s vykonávaním oprávnených činností v danom sektore vzdelávania a odbornej prípravy.

Ak organizácia poskytuje vzdelávanie pedagogickým a/alebo odborným zamestnancom škôl, ktoré je organizované a akceptované v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (napr. oprávnením vydaným MŠVVaŠ SR alebo súhlasom minimálne na strane riaditeľa školy v prípade aktualizačného vzdelávania), na konci ktorého je formalizovaný výsledok uznaný na systémovej úrovni, tak patrí buď do sektora OVP, alebo ŠV alebo VD v závislosti od toho, aký typ pedagogických alebo odborných zamestnancov (vrátane riadiacich zamestnancov) vzdeláva.

Ak poskytuje organizácia vzdelávanie, ktoré nie je organizované a akceptované v súlade s uvedeným zákonom, tak sa takéto vzdelávanie považuje za štandardné vzdelávanie dospelých, ktoré patrí do sektora VD. V takomto prípade má mať toto vzdelávanie súvis s ich osobným rozvojom, občianskym životom a schopnosťami fungovať v spoločnosti ako takej, a nie s výkonom ich profesie.

Program Erasmus+ nie je v Kľúčovej akcii 1 zameraný na firemné vzdelávanie, ale na potreby špecifických skupín učiacich sa. Potreby učiacich sa chápeme ako potreby širšej skupiny ľudí s ohľadom na ich postavenie v spoločnosti a v širšom pohľade s ohľadom na potreby spoločnosti ako celku (bez ohľadu na vzťah ku konkrétnemu zamestnávateľovi). Firemné vzdelávanie predstavuje vzdelávanie na objednávku, ktoré zodpovedá iba potrebám konkrétnej firmy, a nie potrebám určitých skupín učiacich sa v širšom pohľade. Inými slovami, poskytované vzdelávanie musí presahovať obmedzenia kladené firemným vzdelávaním, musí byť otvorené, prenositeľné a aplikovateľné v rôznych prostrediach a pre rôzne cieľové skupiny.

Áno, ak poskytuje vzdelávanie aj v inom sektore, ako je vysokoškolské vzdelávanie. Napríklad, ak poskytuje ďalšie odborné vzdelávanie pre ľudí na trhu práce, môže požiadať o akreditáciu v  sektore OVP; ak poskytuje vzdelávanie dospelých, ktoré nevedie k získaniu kvalifikácie, môže požiadať o akreditáciu v sektore vzdelávania dospelých (napr. centrum ďalšieho vzdelávania, univerzita tretieho veku atď.). Pre projekty zamerané na vysokoškolskú oblasť musí mať vysoká škola Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (tzv. ECHE).

Áno, v programe Erasmus+ sú povolené tzv. podporné organizácie. Ich zapojenie sa riadi pravidlami stanovenými v Štandardoch kvality programu Erasmus.

Konzorcium pre mobility

Ak organizácia žiada o akreditáciu ako koordinátor konzorcia pre mobility znamená to, že má záujem vytvoriť národné konzorcium z organizácií aktívnych v danom sektore vzdelávania a spoločne s nimi pravidelne realizovať mobility a napĺňať strategické ciele konzorcia. Dôvodmi pre vytvorenie konzorcia pre mobility môže byť snaha zvýšiť kvalitu vzdelávania v určitej tematickej oblasti alebo kvalitu vzdelávania v určitom regióne a pod.

Nie, nie je možné požiadať o oba typy akreditácie v tom istom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Avšak žiadateľ môže požiadať o oba typy akreditácie, ak o ne žiada v rôznych sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy.

Áno. Koordinujúca organizácia musí uviesť v žiadosti svoje vlastné potreby ako súčasť tej istej akreditácie, a to špecifikovaním vhodných cieľov a aktivít.

Nie, žiadateľ má na výber medzi akreditáciou individuálnej organizácie a akreditáciou koordinátora konzorcia. Člen konzorcia nepotrebuje žiadnu akreditáciu.

Sprievodca programom Erasmus+ stanovuje minimálny počet na 1 koordinátor + 1 členská organizácia.

Nie, ak sa to týka jedného sektora vzdelávania a odbornej prípravy. Platí pravidlo jednej akreditácie v jednom sektore vzdelávania. Každý koordinátor konzorcia musí byť akreditovaný.

Áno, ak ide o konzorciá v rôznych sektoroch vzdelávania.

Nie. Každý koordinátor konzorcia musí byť akreditovaný. Avšak členovia konzorcia nemusia byť držiteľmi akreditácie.

Áno, organizácia, ktorá je držiteľom akreditácie na Erasmus pre individuálnu organizáciu môže byť súčasne členom max. 1 konzorcia v rámci toho istého sektora vzdelávania. Koordinátor konzorcia môže byť členom max. 1 ďalšieho konzorcia. Platí pravidlo, že jedna organizácia v jednom sektore vzdelávania môže byť prijímateľom max. 2 grantov KA1 v rámci jednej výzvy.

Áno, organizácia bez akreditácie môže byť súčasne členom max. 2 konzorcií v rámci jedného sektora vzdelávania alebo byť prijímateľom 1 grantu na krátkodobý projekt a súčasne byť členom max. 1 konzorcia. Platí pravidlo, že jedna organizácia v jednom sektore vzdelávania môže byť prijímateľom max. 2 grantov KA1 v rámci jednej výzvy.

Nie. Žiadatelia o akreditáciu pre mobilitné konzorcium musia v žiadosti opísať celkový účel a plánované zloženie konzorcia, pričom všetci plánovaní členovia musia byť z tej istej krajiny ako koordinátor konzorcia. Avšak konkrétny zoznam členov konzorcia a podpísané mandátne, resp. súhlasné listy sa v tejto fáze nepožadujú.

Nie, prinajmenšom nie formálne. Akreditácia je udelená konkrétnej organizácii a nie je prenositeľná. Avšak konzorcium by malo mať dostatok flexibility na organizovanie internej práce, takže „rotácia“ koordinátorskej zodpovednosti je prakticky možná v prípade stabilného konzorcia. Konzorcium musí byť v tomto smere plne transparentné a v prípade potreby musí zmeny konzultovať s národnou agentúrou.

Plánované mobilitné aktivity musia zodpovedať veľkosti a potrebám konzorcia. Výška prideleného ročného grantu bude závisieť od výšky grantu požadovaného konzorciom a dostupnosti finančných zdrojov. Národná agentúra môže stanoviť pre granty určité limity s cieľom zabezpečiť spravodlivé rozdelenie dostupných finančných prostriedkov. Konkrétne pravidlá pre rozdelenie finančných prostriedkov budú zverejnené na webovej stránke programu pred termínom podávania žiadostí o grant.

Ocenenie excelentnosti 2023

Ocenenie neposkytuje zvýhodnenie pri prideľovaní finančných prostriedkov.V rámci tejto výzvy bude značka excelentnosti udelená všetkým akreditovaným organizáciám, ktoré dosiahli priemerné hodnotenie minimálne 85 bodov pri hodnotení posledných dvoch záverečných správ týkajúcich sa akreditovaných projektov mobility (projekty dokončené v rámci bývalej Charty mobility v OVP v programovom období Erasmus+ 2014 – 2020 sa zohľadnia v prípade organizácií OVP, ktoré boli opakovane akreditované na základe zjednodušeného akreditačného postupu v rámci výzvy na predkladanie návrhov z roku 2020). Udelené značky excelentnosti budú platné tri roky.

Vypĺňanie žiadosti o akreditáciu

Áno. Elektronické formuláre žiadostí s kódom KA120 pre jednotlivé sektory vzdelávania a odbornej prípravy nájdete na stránke.

V jednom z úradných jazykov EÚ alebo z úradných jazykov ďalších krajín oficiálne zapojených do programu. Odporúčame vyplniť formulár žiadosti v slovenskom jazyku.

Vyplnený elektronický formulár žiadosti sa musí podať do národnej agentúry v krajine, v ktorej má žiadateľ sídlo, a to zvolením správnej národnej agentúry priamo v žiadosti.

Nie, v žiadosti o akreditáciu nie je potrebné uvádzať prijímajúce organizácie v zahraničí ani prikladať akékoľvek dokumenty dokazujúce spoluprácu.

Nie, prijímajúce organizácie v zahraničí nemusia byť akreditované na Erasmus, aby mohli prijímať žiakov a zamestnancov na mobilitu.

Pod hlavnými aktivitami sa myslí pravidelná, každodenná práca organizácie, ktorú vykonáva.

Formulár žiadosti automaticky uvedie podľa zadaného OID všetky vaše doteraz udelené granty Erasmus+. V texte žiadosti môžete použiť informácie o zrealizovaných projektoch v opise organizácie v časti Zázemie, ak to považujete za relevantné.

Ide o vytváranie podmienok v rámci organizácie na zvyšovanie kvality vzdelávania a realizácie projektov nadnárodnej spolupráce. Kvalita realizácie projektov sa tu posudzuje podľa Štandardov kvality programu Erasmus+.

Nie. Plán pre Erasmus pokrýva kratšie obdobie, 2 až 5 rokov; počas realizácie projektov bude podľa potreby aktualizovaný, napr. každých 3 – 5 rokov.

Akreditácia na Erasmus sa udeľuje na celé obdobie programu, t. j. prinajmenšom do roku 2027. Plán pre Erasmus, ktorý je súčasťou žiadosti o akreditáciu, musí pokrývať potreby a ciele organizácie za obdobie, za ktoré ich je žiadateľ schopný identifikovať: niektoré organizácie môžu mať dlhodobejšie ciele a niektoré krátkodobejšie ciele. Tento plán bude pravidelne aktualizovaný, napr. každé 3 – 5 rokov, aby sa zabezpečila jeho kontinuita. Preto, ak je už organizácia akreditovaná, nemusí žiadať opäť o akreditáciu alebo vytvárať nový plán: nová verzia plánu musí vždy vychádzať z predchádzajúceho plánu.

Aktualizácia plánu pre Erasmus sa vykonáva ako pravidelná súčasť následných aktivít v rámci akreditácie, zvyčajne ako súčasť správ o progrese v realizácii. Môže to byť z iniciatívy národnej agentúry (ak sa pôvodný plán končí) alebo z iniciatívy držiteľa akreditácie, ak sa medzičasom niečo veľmi významne zmenilo. Organizácia nemusí prerušiť realizáciu svojich aktivít počas aktualizácie plánu.

V žiadosti o akreditáciu na Erasmus nie je potrebné uviesť konkrétne aktivity. V žiadosti je možné uviesť príklady aktivít alebo tém, ktoré organizácia plánuje realizovať, aby lepšie vysvetlila svoje plány, ale zároveň je potrebné formulovať ciele viac všeobecne – vychádzajúc z toho, aký chce mať prospech a ako sa plánuje rozvíjať.

Akreditovaná organizácia bude môcť žiadať o špecifické/konkrétne aktivity každý rok. Aj počas realizácie bude možné zmeniť detaily, ako je dĺžka aktivít alebo zameniť jednu aktivitu za inú. Ciele v pláne pre Erasmus musia byť hlavným východiskom – každá aktivita, ktorá môže prispieť k dosiahnutiu cieľov, je dobrá aktivita.

Plán pre Erasmus sa môže rozvíjať. Ak sa v akreditovanej organizácii niečo veľmi významne zmení, môže požiadať národnú agentúru o aktualizáciu plánu pre Erasmus. Organizácia sa tiež môže rozhodnúť vypracovať plán len na kratšie obdobie (napr. na 2 – 3 roky), čo v praxi znamená, že na jeho konci sa vykoná jeho aktualizácia.

Definíciu účastníkov s nedostatkom príležitostí nájdete v aktuálnom Sprievodcovi programom Erasmus+.

V súčasnosti nie je stanovený oficiálny limit pre počet mobilít jednej a tej istej osoby v mobilitných aktivitách. Všetky plánované mobility sú založené na potrebách, takže ak je v cieľoch organizácie zdôvodnené, že jedna a tá istá osoba vycestuje na mobilitu viackrát, je to možné. Kvalita aktivít a ich relevantnosť ku schváleným cieľom sa posudzujú počas hodnotenia správ o realizácii na konci každého zmluvného obdobia.

Áno. Organizácia môže plánovať aktivity, ktoré nadväzujú na predchádzajúce projekty eTwinning, a mobility s európskymi partnermi, s ktorými spolupracovala. V rámci akreditácie na Erasmus je veľmi dôrazne podporovaná kombinácia digitálnej a fyzickej formy výmen, čo je aj súčasťou základných princípov definovaných v štandardoch kvality. Je potrebné si však uvedomiť, že organizácia môže žiadať v KA1 o grant len pre svojich účastníkov mobilít. Partnerské organizácie musia žiadať o grant pre svojich účastníkov v národnej agentúre vo svojej krajine.

Spojené kráľovstvo je definovaná ako krajina nepridružená k programu. Iba organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore OVP môžu vysielať účastníkov do týchto krajín na všetky typy aktivít v rámci mobility pre učiacich sa. V rámci mobility zamestnancov je možné v týchto krajinách absolvovať aktivity ako pozorovanie pri práci (job shadowing), výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (nie však kurzy). Taktiež sa v týchto krajinách môžu uskutočňovať prípravné návštevy.

Áno. Typy mobilitných vzdelávacích aktivít sú rovnaké pre všetky projekty KA1, teda aj akreditované, aj krátkodobé.

Kritériá oprávnenosti, vylúčenia, výberu a hodnotenia žiadostí

Áno. Avšak je potrebné overiť, či je žiadajúca organizácia oprávneným žiadateľom, a to v zozname oprávnených organizácií zverejnených na stránke programu.

Žiadatelia musia k žiadosti o akreditáciu priložiť podpísané čestné vyhlásenie, v ktorom potvrdzujú aj skutočnosť, že predložený plán pre Erasmus obsahuje pôvodný obsah, ktorého autorom je žiadajúca organizácia, a že žiadna iná organizácia ani externý jednotlivec nevypracoval tento plán za finančnú odmenu. Ak národná agentúra dospeje k záveru, že informácie uvedené v čestnom vyhlásení nie sú pravdivé (napríklad ak sa rovnaký alebo veľmi podobný obsah nachádza v žiadostiach iných organizácií), môže žiadateľa z akreditačného procesu kedykoľvek vylúčiť alebo mu odňať udelenú akreditáciu.

Štandardná kontrola kritérií výberu sa bude robiť na základe žiadosti, hlavne sekcií „Zázemie“ a „Plán pre Erasmus: Riadenie“, ako aj údajov v Registri organizácií (overenie, kedy organizácia vznikla). Národná agentúra môže žiadať od žiadateľa dodatočné dokumenty na overenie pravdivosti deklarovaných informácií. Požadované dokumenty budú závisieť od kontextu, môže ísť napr. o ročné plány práce organizácie, správy, doklady o nákladoch na minulé aktivity, životopisy zodpovedných osôb atď.

Žiadosť musí v procese kvalitatívneho hodnotenia získať min. 70 zo 100 bodov v celkovom hodnotení a súčasne min. 50 % bodov v každom zo 4 hodnotiacich kvalitatívnych kritérií. V roku 2023 národná agentúra stanovila maximálneho počtu schválených akreditácií v dvoch sektoroch – v sektore školského vzdelávania maximálne 30 žiadostí a v sektore odborného vzdelávania a prípravy maximálne 20 schválených žiadostí.

Udelenie akreditácie. Udelenie grantu

Úspešní žiadatelia dostanú od národnej agentúry certifikát o udelení akreditácie.

Na celé programové obdobie, do roku 2027 (vrátane). Národná agentúra alebo akreditovaná organizácia však môžu jednostranne ukončiť akreditáciu, ak v rámci nej akreditovaná organizácia nepožiadala o grant v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov.

Nie, akreditované organizácie musia žiadať o konkrétny grant zjednodušeným spôsobom v rámci aktuálnych ročných výziev na podanie žiadostí, a to v súlade so svojím plánom pre Erasmus. O grant však nemusia žiadať každý rok.

Môže, aj nemusí. Pridelený grant bude závisieť od niekoľkých kritérií, napr. od kvality realizácie predchádzajúcich mobilitných aktivít organizácie, podaných správ, výsledkov monitoringu, plánovaných aktivít, priorít stanovených pre daný rok, dostupného rozpočtu v danom roku atď.

To závisí od špecifického plánu pre Erasmus akreditovanej organizácie. Organizácia sa môže rozhodnúť, či požiada o finančné prostriedky každý rok alebo každý druhý rok.

Ukončenie platnosti akreditácie

Ak organizácia s akreditáciou nepožiada o grant v priebehu 3 po sebe nasledujúcich rokov, národná agentúra alebo akreditovaná organizácia môžu jednostranne ukončiť platnosť akreditácie.

Platnosť akreditácie môže byť ukončená kedykoľvek v závislosti od okolností.

Akreditácia je ukončená zánikom akreditovanej organizácie. Ďalej, národná agentúra alebo akreditovaná organizácia môžu jednostranne ukončiť platnosť akreditácie, napr. ak akreditovaná organizácia nepodala v rámci akreditácie žiadosť o financovanie v priebehu 3 po sebe nasledujúcich rokov.

Akreditácia môže byť pozastavená aj v prípade, ak akreditovaná organizácia nespĺňa podmienky a požiadavky na kvalitu stanovené vo výzve. Akreditácia môže byť odobraná aj v prípade, ak organizácia opakovane závažne poruší pravidlá programu.

Mobility: Krátkodobé projekty v sektore ŠV

Áno, do jedného projektu plánujete mobility pre obe cieľové skupiny.

Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) programovou krajinou, ale iba partnerskou krajinou. Spolupráca s partnerskými krajinami nie je v krátkodobých projektoch KA1 povolená.

Nie, nie je to potrebné. V žiadosti však môžete uviesť hostiteľské/ú organizáciu/ie, ak ju /ich máte už vybrané.

Nie, formulár žiadosti umožňuje uviesť informácie aj o prijímajúcich (hostiteľských) organizáciách, ktoré nie sú zaregistrované a nemajú OID.

Nie, takáto príloha nie je povinná. Spoluprácu s partnerskou organizáciou preukážete tak, že ju uvediete do žiadosti a pri mobilitách opíšete ich cieľ, vzdelávací program aj očakávané výsledky vzdelávania, na ktorých ste sa spolu dohodli (najmä v prípade mobilít učiacich sa a mobilít zamestnancov typu „Pozorovanie pri práci“ a „Poskytovanie výučby alebo odbornej prípravy“). Ak ale súhlasný list máte, budete sa oň môcť opierať počas realizácie projektu.

Aj v KA1 je možné plánovať výmeny učiteľov a žiakov recipročne, podmienkou však je, že každá škola podá a vo výberovej procedúre získa projekt KA1 v národnej agentúre vo svojej krajine. Každá škola/organizácia si teda plánuje svoje mobility a iba tie uvádza do projektovej žiadosti. Rovnako tak škola/ organizácia, z ktorej chcete prijať žiakov/zamestnancov na vašu školu, si tieto mobility plánuje do svojej žiadosti a projekt podáva do svojej národnej agentúry.

Oba typy aktivít sú mobilitami, ktoré od ich účastníkov vyžadujú aktívny prístup.

Výučbový pobyt predstavuje mobilitu, kedy zamestnanec vašej organizácie (napr. učiteľ), vycestuje do partnerskej školy v zahraničí, kde aktívne vyučuje.

Pozorovanie pri práci (job shadowing) je pobyt v partnerskej organizácii v zahraničí , ktorého cieľom je prostredníctvom participatívneho  pozorovania získať odbornú prípravu sledovaním každodennej práce v prijímajúcej organizácii, vymieňať si osvedčené postupy, nadobudnúť zručnosti a vedomosti a/alebo nadväzovať dlhodobé partnerstvá.

Rozdiel je v dĺžke mobility, počte účastníkov a obsahu.

V rámci skupinovej mobility žiakov sa skupina žiakov z vysielajúcej školy môže učiť spoločne s rovesníkmi v inej krajine. Učitelia alebo iné oprávnené osoby z vysielajúcej školy musia žiakov sprevádzať po celý čas trvania aktivity. Aktivita trvá min. 2 a max. 30 dní, a musia sa jej zúčastniť min. 2 žiaci.

V rámci krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov žiaci môžu určité obdobie študovať v zahraničí na partnerskej škole alebo absolvovať odbornú prípravu v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. Minimálna dĺžka je 10 dní (bez dní na cestu), max. 29 dní.

Áno, v rámci aktivity „dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov“, kedy žiaci môžu určité obdobie študovať v zahraničí na partnerskej škole (30-365 dní) alebo absolvovať odbornú prípravu v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. Všetkým účastníkom sa pred odchodom poskytne povinné školenie.

Kombinovanie fyzickej mobility s virtuálnymi aktivitami znamená, že mobilita, ktorá prebieha štandardnou prezenčnou formou v partnerskej (hostiteľskej) organizácii v zahraničí, je kombinovaná naviac s virtuálnymi aktivitami, ktoré prebiehajú v online prostredí a to napr. pred vycestovaním na mobilitu, počas nej alebo po návrate z nej.

Upozornenie – oprávnené minimálne a maximálne trvanie mobilít uvedené v Sprievodcovi programom sa vzťahuje na fyzickú časť mobility.

Áno, môžete. Jedinou podmienkou je tzv. prevádzková (personálna a materiálna) a finančná kapacita žiadateľa, ktorú musí splniť tak, aby bol schopný všetky projekty úspešne realizovať.

Áno, môžete. Na členstvo v konzorciu nie je potrebná akreditácia na Erasmus. Počet členstiev v konzorciách je však obmedzený na max. 2 (ak 2 v rámci tej istej Výzvy nežiadate o grant na krátkodobý projekt).

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1 v jednom sektore v rámci jednej výzvy: 1 grant na krátkodobý projekt KA1 + 1 grant ako člen akreditovaného národného konzorcia.

O grant na krátkodobý mobilitný projekt môžete žiadať aj viackrát. Podstatou je, že môžete mať schválené max. 3 krátkodobé mobilitné granty počas 5 po sebe nasledujúcich rokov.

V krátkodobom projekte je možná účasť max. 30 osôb (bez sprevádzajúcich osôb a účastníkov prípravných návštev). Ich počet závisí od vašich potrieb a cieľov vášho projektu.

Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom organizácie uvedenom v žiadosti.

Štandardy kvality programu Erasmus sú súborom záväzných noriem, ktoré musia prijímatelia grantov KA1 povinne dodržiavať. Štandardy kvality pre kurzy sú pomocným dokumentom, ktorý môžu účastníci programu využiť, aby zabezpečili výber kvalitných kurzov.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Prizvanými expertmi môžu byť všetky osoby z inej programovej krajiny s relevantnými odbornými znalosťami o školskom vzdelávaní. Školy si môžu prizvať školiteľov, učiteľov, odborníkov na politiky alebo iných kvalifikovaných odborníkov zo zahraničia, ktorí môžu pomôcť zlepšiť výučbu a vzdelávanie v prijímajúcej škole.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Ide o budúcich alebo začínajúcich učiteľov do 12 mesiacov od dokončenia štúdia.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti Oprávnení účastníci pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Čerství absolventi musia absolvovať mobilitu do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.

Grant slúži na financovanie vzdelávacích aktivít vašich účastníkov v zahraničí. Ak u vás budú chcieť absolvovať vzdelávaciu mobilitu učitelia z partnerskej školy, musí ich škola požiadať o grant vo svojej národnej agentúre.

Škola sa musí riadiť svojou internou smernicou. Obvykle sa odporúča 1 sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej organizácii, resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov. Vyšší počet sprevádzajúcich osôb je potrebné zdôvodniť.

Takáto mobilita nie je vylúčená, musí byť však dôkladne a presvedčivo zdôvodnená v súvislosti so strategickým rozvojom organizácie a medzinárodnou spoluprácou. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú.

Áno, ale nárok na kurzovné má iba do výšky 800 eur.

Nie. Zároveň sa však bude posudzovať prínos vzdelávacej aktivity, ak sa kurzu zúčastnia viacerí účastníci v rovnakom termíne a či účasť viacerých účastníkov na rovnakom kurze naozaj zodpovedá potrebám vysielajúcej organizácie z hľadiska jej strategického rozvoja.

Nie je vhodné vyslať na rovnakú mobilitu s rovnakým obsahom viac učiteľov. Ak 3 učitelia pôjdu na mobilitu v tom istom termíne na to isté miesto, musí ísť o učiteľov rôznych odborných predmetov, ktorí musia mať stanovený individuálny program mobility v hostiteľskej organizácii.

Ak idú učitelia na kurz alebo jobshadowing, nemôžu byť súčasne sprevádzajúcimi osobami. Vo formulári žiadosti je potrebné mobility učiteľov uviesť ako samostatnú mobilitu zamestnancov.

Na prípravnú návštevu môžete vycestovať, aby ste pripravili mobilitu všetkých účastníkov okrem kurzov a odbornej prípravy zamestnancov. Prípravná návšteva musí byť zdôvodnená – ide napr. o prípravu zmluvných vzťahov, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, pracoviskami, atď.

Organizácia si partnerov v zahraničí poskytujúcich vzdelávacie aktivity vyhľadáva sama. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy Európskej komisie: eTwinning na European School Education Platform (ESEP)EPALE.

Pri prípravných návštevách nie je stanovený minimálny a maximálny počet dní.

Mobility: Krátkodobé projekty v sektore OVP

Nie. Ak ste oprávnenou inštitúciou len v sektore OVP, žiadosť o grant môžete podať len v sektore OVP. Zoznam oprávnených inštitúcií v sektore OVP nájdete na webovej stránke. V inom sektore môžete žiadať o grant len v prípade, ak ste aj v ňom oprávneným žiadateľom.

Áno, môžete. Jedinou podmienkou je tzv. prevádzková (personálna a materiálna) a finančná kapacita žiadateľa, ktorú musí splniť tak, aby bol schopný všetky projekty úspešne  realizovať.

O grant na krátkodobý mobilitný projekt môžete žiadať aj viackrát. Podstatou je, že môžete mať schválené max. 3 krátkodobé mobilitné granty počas 5 po sebe nasledujúcich rokov v jednom sektore vzdelávania a odbornej prípravy.

Nie, nie je to potrebné. V žiadosti však môžete uviesť hostiteľské/ú organizáciu/ie, ak ju /ich máte už vybrané.

Áno, môžete. Na členstvo v konzorciu nie je potrebná akreditácia na Erasmus. Počet členstiev v konzorciách je však obmedzený na max. 2 (ak v rámci tej istej Výzvy nežiadate o grant na krátkodobý projekt).

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1 v jednom sektore v rámci jednej výzvy: 1 grant na krátkodobý projekt KA1 + 1 grant ako člen akreditovaného národného konzorcia.

Nie, formulár žiadosti umožňuje uviesť informácie aj o prijímajúcich (hostiteľských) organizáciách, ktoré nie sú zaregistrované v Registri organizácií a nemajú OID.

Memorandum o porozumení, zmluva o vzdelávaní, jednotky vzdelávacích výstupov alebo hodnotiaci formulár pre žiakov sú dokumenty, ktoré sa používali v predchádzajúcom programovom období. V súčasnosti je povinným dokumentom Dohoda o mobilite, ktorej vzor pripravila Európska komisia. Nie je však povinnou prílohou  žiadosti o grant. Budete ju používať až počas realizácie projektu tak, ako je to uvedené v dokumente Štandardy kvality v programe Erasmus, ktorý je pre vás ako organizáciu záväzný.
Spoluprácu preukážete tak, že vložíte údaje o hostiteľskej organizácii do žiadosti. Ak máte s hostiteľskou organizáciou podpísanú zmluvu o spolupráci, môžete, ale nemusíte ju k žiadosti priložiť.

Nie. Dohoda s hostiteľskou organizáciou je dôležitým nástrojom zabezpečovania kvality v súlade so Štandardmi kvality programu Erasmus, a preto všetky zmluvné podmienky musia byť dohodnuté pred vyslaním žiakov a zamestnancov do zahraničia.

Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom organizácie uvedenom v žiadosti.

Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) programovou krajinou, ale iba partnerskou krajinou. Spolupráca s partnerskými krajinami nie je v krátkodobých projektoch KA1 povolená.

V krátkodobom projekte je možná účasť max. 30 osôb (bez sprevádzajúcich osôb a účastníkov prípravných návštev).

Áno, do jedného projektu plánujete mobility pre obe cieľové skupiny.

Ak idú učitelia na kurz alebo jobshadowing, prípadne inú aktivitu určenú pre zamestnancov, nemôžu byť súčasne sprevádzajúcimi osobami. Vo formulári žiadosti je potrebné mobility učiteľov uviesť ako samostatnú mobilitu zamestnancov.

Kombinovanie fyzickej mobility s virtuálnymi aktivitami znamená, že mobilita, ktorá prebieha štandardnou prezenčnou formou v partnerskej (hostiteľskej) organizácii v zahraničí, je kombinovaná naviac s virtuálnymi aktivitami, ktoré prebiehajú v online prostredí, a to napr. pred vycestovaním na mobilitu, počas nej alebo po návrate z nej.
Upozornenie: oprávnené minimálne a maximálne trvanie mobilít uvedené v Sprievodcovi programom sa vzťahuje len na fyzickú mobilitu.

Grant slúži na financovanie vzdelávacích aktivít vašich účastníkov v zahraničí. Ak u vás budú chcieť absolvovať vzdelávaciu mobilitu učitelia z partnerskej školy, musí ich škola požiadať o grant vo svojej národnej agentúre.

Nie je vhodné vyslať na rovnakú mobilitu s rovnakým obsahom viac učiteľov. Ak 3 učitelia pôjdu na mobilitu v tom istom termíne na to isté miesto, musí ísť o učiteľov rôznych odborných predmetov, ktorí musia mať stanovený individuálny program mobility v hostiteľskej organizácii.

Áno, aj v sektore OVP sú oprávnenou aktivitou kurzy, takže je možné vyslať ako učiteľov všeobecnovzdelávacích, tak aj odborných predmetov, vrátane majstrov OV. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú.

Takáto mobilita nie je vylúčená, musí byť však dôkladne a presvedčivo zdôvodnená v súvislosti so strategickým rozvojom organizácie a medzinárodnou spoluprácou. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom, v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Nemusia to byť iba učitelia, ale aj odborníci z praxe, riadiaci pracovníci, tvorcovia politík atď.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom, v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Ide o budúcich alebo začínajúcich učiteľov do 12 mesiacov od dokončenia štúdia.

Štandardy kvality programu Erasmus sú súborom záväzných noriem, ktoré musia prijímatelia grantov KA1 povinne dodržiavať.
Štandardy kvality pre kurzy sú pomocným dokumentom, ktorý môžu účastníci programu využiť, aby zabezpečili výber kvalitných kurzov.

Organizácia si partnerov v zahraničí poskytujúcich vzdelávacie aktivity vyhľadáva sama. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy Európskej komisie:  European School Education Platform (ESEP)EPALE.

Áno, ale nárok na kurzovné má iba do výšky 800 €, t. j. na 10 dní/80 €. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi programom na strane 103.

Nie. Zároveň sa však bude posudzovať prínos vzdelávacej aktivity, ak sa kurzu zúčastnia viacerí účastníci v rovnakom termíne a či účasť viacerých účastníkov na rovnakom kurze naozaj zodpovedá potrebám vysielajúcej organizácie z hľadiska jej strategického rozvoja.

Nie. Aktivita „účasť na kurze v zahraničí“ je určená len pre zamestnancov OVP.

Na prípravnú návštevu môžete vycestovať, aby ste pripravili mobilitu všetkých účastníkov, okrem kurzov a odbornej prípravy zamestnancov. Prípravná návšteva musí byť zdôvodnená – ide napr. o prípravu zmluvných vzťahov, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, pracoviskami, atď. Je veľmi vhodná na prípravu dlhodobých mobilít žiakov.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom, v časti Oprávnení účastníci pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Čerství absolventi musia absolvovať mobilitu do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.

Škola sa musí riadiť svojou internou smernicou. Obvykle sa odporúča 1 sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej organizácii, resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov. Vyšší počet sprevádzajúcich osôb je potrebné zdôvodniť.

Obsahom mobility žiakov je odborná prax, t. j. získanie praktických zručností, ktoré sú vysoko relevantné k učebnému/študijnému odboru, ktorý študujú.

V akejkoľvek organizácii v zahraničí, v ktorej môžu vykonávať odbornú prax, ktorá je vysoko relevantná k učebnému/študijnému odboru, ktorý žiaci študujú. Odbornú prax môžu vykonávať aj v partnerskej zahraničnej škole, ktorá má relevantné stredisko praktického vyučovania.

Nie. Je možné organizovať len súťaže v odborných zručnostiach žiakov.

Na zlepšenie znalosti jazyka používaného počas mobility v zahraničí, má účastník nárok na bezplatné využitie OLS (online jazykovej podpory). V prípade nedostupnosti daného jazyka či jeho požadovanej jazykovej úrovne v OLS, účastníkovi mobility vzniká nárok na jazykovú podporu vo výške 150 € /účastník (príspevok na náklady spojené s výučbou jazykov, zabezpečenie materiálov).  Jazyková podpora sa poskytuje žiakom v prípade krátkodobej a dlhodobej mobility (ErasmusPro) ale aj zamestnancom, ktorých mobilita je dlhšia ako 30 dní. Podmienka nedostupnosti v OLS sa nevzťahuje na posilnenú podporu poskytovanú účastníkom mobilít ErasmusPro.

Mobility: Krátkodobé projekty v sektore VD

Sprievodca programom v časti D – Slovník pojmov definuje VD ako všetky formy vzdelávania dospelých iné ako odborné, či už formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy (informácie o ďalšom odbornom vzdelávaní a odbornej príprave dospelých pozrite v časti o OVP – Odbornom vzdelávaní a príprave).

Oprávneným žiadateľom je:

 • akákoľvek organizácia, ktorá poskytuje VD,
 • alebo pôsobí v oblasti VD v oblasti koordinácie alebo zabezpečovania kvality (napr. mestá a obce; vyššie územné celky; priamo riadené organizácie /príspevkové organizácie, organizácie štátnej/verejnej správy koordinujúce vzdelávanie vo svojej vecnej príslušnosti; asociácie a združenia koordinujúce vzdelávanie na miestnej, regionálnej, národnej úrovni). Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente “Oprávnené inštitúcie”.

Áno, aj základná alebo stredná škola môžu byť oprávnenými žiadateľmi v sektore VD ak poskytujú vzdelávacie programy  dospelým učiacim sa – napr. ak škola poskytuje tzv. druhošancové vzdelávanie osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente “Oprávnené inštitúcie”.

Sprievodca programom v časti D – Slovník pojmov definuje dospelého učiaceho sa ako každého dospelého, ktorý dokončil alebo už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu a ktorý sa vracia k určitým formám ďalšieho vzdelávania iného, ako odborného (formálneho, neformálneho, informálneho), neudáva však presnú vekovú hranicu. Dospelý učiaci sa môže byť napr. osoba, ktorá predčasne ukončila školskú dochádzku a ktorá sa opätovne zapojila do určitej formy vzdelávania, ale napr. aj senior vo vyššom veku, ktorý navštevuje neformálne vzdelávacie aktivity v knižnici.

Ide o mobility dospelých učiacich sa osôb s nižšou úrovňou zručností, ktoré sú vo vašej organizácii zapísané za účelom učenia sa (formálnou, informálnou alebo neformálnou formou) – teda o vašich dospelých študentov/učiacich sa. Definovanie dospelých učiacich sa s nižšou úrovňou zručností, je uvedené na stránke programu.
Do úrovne 2 SKKR (slovenského kvalifikačného rámca) patria vzdelávacie (študijné) programy, ktoré sú uvedené v dokumente „Národná klasifikácia vzdelania“ na str. 23 a v tabuľke č. 4 na str. 26: 3772.pdf (minedu.sk).

Nie. Individuálna mobilita učiacich sa znamená, že môžete vyslať súčasne do tej istej organizácie aj viacerých dospelých učiacich sa. Avšak každý účastník musí absolvovať samostatný – individualizovaný program, ktorý zodpovedá jeho konkrétnym potrebám.

Obvykle sa odporúča 1 sprevádzajúca osoba na 1 skupinu v 1 prijímajúcej organizácii. V prípade, že chcete s 1 skupinou vyslať vyšší počet  sprevádzajúcich osôb, je potrebné to presvedčivo zdôvodniť. Odporúčame vypracovať si internú smernicu a v nej si zakotviť vlastné pravidlá na zabezpečenie takýchto aktivít, ktoré zodpovedajú potrebám dospelých učiacich sa, s ktorými pracujete.

Výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy sú mobilitami, ktoré od ich účastníkov vyžadujú aktívny prístup.

Výučbový pobyt predstavuje mobilitu, kedy zamestnanec vašej organizácie (napr. lektor), vycestuje do partnerskej organizácie v zahraničí, kde vyučuje jej dospelých učiacich sa. Táto výučba môže mať formálnu, informálnu aj neformálna povahu.

Pobyt v rámci odbornej prípravy predstavuje mobilitu, kedy zamestnanec vašej organizácie (odborník vo VD) vycestuje do partnerskej organizácie v zahraničí a poskytuje školenie jej zamestnancom (teda svojim zahraničným kolegom).

Kombinovanie fyzickej mobility s virtuálnymi aktivitami znamená, že mobilita, ktorá prebieha štandardnou prezenčnou formou v partnerskej (hostiteľskej) organizácii v zahraničí, je kombinovaná naviac s virtuálnymi aktivitami, ktoré prebiehajú v online prostredí a to napr. pred vycestovaním na mobilitu, počas nej alebo po návrate z nej.

Upozornenie – oprávnené minimálne a maximálne trvanie mobilít uvedené v Sprievodcovi programom sa vzťahuje na fyzickú mobilitu.

Nie, nie je to potrebné. V žiadosti však môžete uviesť hostiteľské/ú organizáciu/ie, ak ju /ich máte už vybrané.

Nie, formulár žiadosti umožňuje uviesť informácie aj o prijímajúcich (hostiteľských) organizáciách, ktoré nie sú zaregistrované a nemajú OID.

Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom organizácie uvedenom v žiadosti.

Nie, štatistický výkaz typu DALV nie ste povinní k žiadosti pripojiť.

Nie, takáto príloha nie je povinná.

Spoluprácu s partnerskou organizáciou preukážete tak, že ju uvediete do žiadosti a pri mobilitách opíšete ich cieľ, vzdelávací program aj očakávané výsledky vzdelávania, na ktorých ste sa spolu dohodli (najmä v prípade mobilít učiacich sa a mobilít zamestnancov typu „Pozorovanie pri práci“ a „Poskytovanie výučby alebo odbornej prípravy“).

Ak ale súhlasný list máte, budete sa oň môcť opierať počas realizácie projektu.

Áno, môžete. Jedinou podmienkou je tzv. prevádzková (personálna a materiálna) a finančná kapacita žiadateľa, ktorú musí splniť tak, aby bol schopný všetky projekty úspešne realizovať.

Áno, môžete. Na členstvo v konzorciu nie je potrebná akreditácia na Erasmus. Počet členstiev v konzorciách je však obmedzený na max. 2 (ak 2 v rámci tej istej Výzvy nežiadate o grant na krátkodobý projekt).

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1 v jednom sektore v rámci jednej výzvy: 1 grant na krátkodobý projekt KA1 + 1 grant ako člen akreditovaného národného konzorcia.

O grant na krátkodobý mobilitný projekt môžete žiadať aj viackrát. Podstatou je, že môžete mať schválené max. 3 krátkodobé mobilitné granty počas 5 po sebe nasledujúcich rokov v jednom sektore.

Áno, do jedného projektu plánujete mobility pre obe cieľové skupiny.

V krátkodobom projekte je možná účasť max. 30 osôb (bez sprevádzajúcich osôb a účastníkov prípravných návštev). Ich počet závisí od vašich potrieb a cieľov vášho projektu.

Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) programovou krajinou, ale iba partnerskou krajinou. Spolupráca s partnerskými krajinami nie je v krátkodobých projektoch KA1 povolená.

Štandardy kvality programu Erasmus sú súborom záväzných noriem, ktoré musia prijímatelia grantov KA1 povinne dodržiavať. Štandardy kvality pre kurzy sú pomocným dokumentom, ktorý môžu účastníci programu využiť, aby zabezpečili výber kvalitných kurzov.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Nemusia to byť iba pedagogickí, ale aj riadiaci, odborní a ďalší pracovníci vo VD, ale aj odborníci z praxe či tvorcovia politík, ktorí s vysielajúcou organizáciou spolupracujú.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Ide o budúcich alebo začínajúcich učiteľov do 12 mesiacov od dokončenia štúdia.

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom v časti Oprávnení účastníci pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Čerství absolventi musia absolvovať mobilitu do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak po dokončení štúdia nastúpili na povinnú vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.

Grant slúži na financovanie vzdelávacích aktivít vašich účastníkov v zahraničí. Ak u vás budú chcieť absolvovať vzdelávaciu mobilitu zamestnanci z partnerskej organizácie, musí ich organizácia požiadať o grant vo svojej národnej agentúre.

Takáto mobilita nie je vylúčená, musí byť však dôkladne a presvedčivo zdôvodnená v súvislosti so strategickým rozvojom organizácie v oblasti VD a medzinárodnou spoluprácou. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú.

Áno, ale nárok na kurzovné má max. do výšky 800 eur.

Nie. Zároveň sa však bude posudzovať prínos vzdelávacej aktivity, ak sa kurzu zúčastnia viacerí účastníci v rovnakom termíne a či účasť viacerých účastníkov na rovnakom kurze naozaj zodpovedá potrebám vysielajúcej organizácie z hľadiska jej strategického rozvoja.

Nie je vhodné vyslať na rovnakú mobilitu s rovnakým obsahom viac zamestnancov. Ak 3 zamestnanci pôjdu na mobilitu v tom istom termíne na to isté miesto, musia mať stanovený individuálny program mobility v hostiteľskej organizácii zodpovedajúci ich pracovnej pozícii.

Na prípravnú návštevu môžete vycestovať, aby ste pripravili mobilitu všetkých účastníkov okrem kurzov a odbornej prípravy zamestnancov. Prípravná návšteva musí byť zdôvodnená – ide napr. o prípravu zmluvných vzťahov, nastavenie vzdelávacieho obsahu mobilít, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, pracoviskami, atď. Je veľmi vhodná na prípravu dlhodobých mobilít.

Organizácia si partnerov v zahraničí poskytujúcich vzdelávacie aktivity vyhľadáva sama. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy Európskej komisie: European School Education Platform (ESEP)EPALE.

Akreditované projekty v sektoroch OVP, ŠV, VD (KA121)

Udelený grant je odhad celkového rozpočtu, ktorý je potrebný na zrealizovanie schváleného počtu a typu mobilít. Cieľové krajiny konkrétnych mobilít si zvolíte až po udelení grantu, a to v súlade so svojím plánom pre Erasmus.

Grant vyúčtujete v záverečnej správe pomocou sadzieb jednotkových nákladov, ktoré sú zverejnené v Sprievodcovi programom a na webstránke programu v časti Sadzby grantov. Tieto údaje bude používať aj IT nástroj programu, v ktorom budete mobility vykazovať. Nástroj vám bude preto slúžiť počas celého trvania projektu ako dôležitá pomôcka na plánovanie mobilít a poskytovať vám priebežný prehľad čerpania grantu.

V žiadosti o grant nie. Sumy na cestovné náklady a individuálnu podporu začnete používať až pri plánovaní a pri vyúčtovaní konkrétnych mobilít v záverečnej správe, a to na základe jednotkových nákladov. Zároveň podľa počtu zrealizovaných mobilít budete mať nárok na grant na organizačnú podporu.

Postup prideľovania rozpočtových prostriedkov akreditovaným projektom, ako aj indikatívny rozpočet na rok 2022 bude zverejnený na webstránke programu.

Podpora na organizáciu mobilít zostáva aj v novom programe oprávneným nákladom.

Vo formulári žiadosti o grant nie je možné urobiť zmeny plánu pre Erasmus. Táto aktualizácia prebehne až v novom IT nástroji Európskej komisie po 12 mesiacoch realizácie vášho projektu. Pripomienkami hodnotiteľov sa však musíte riadiť už pri vypĺňaní žiadosti o grant, t. j. pri plánovaní počtov a typov mobilít, a následne pri realizácii projektu v prvom roku.

Počet účastníkov môžete navýšiť, najmä ak zvýšenie odporučili aj hodnotitelia vašej žiadosti o akreditáciu. Limit pre počet účastníkov nie je.

Áno. Mobilita učiacich sa v sektore vzdelávania dospelých je novinkou, ktorú sa budeme snažiť čo najviac zviditeľniť.

Nie. Spojené kráľovstvo už nie je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) programovou krajinou, ale iba partnerskou krajinou. Spolupráca s partnerskými krajinami je síce povolená v sektore odborného vzdelávania a prípravy, ale nie pri type mobility kurzy a odborná príprava. Viac informácií nájdete v Sprievodcovi programom na s. 90.

Organizácie s akreditáciou na Erasmus v sektore OVP, môžu vysielať účastníkov aj do partnerských krajín (nielen programových) na všetky typy aktivít v rámci mobility pre učiacich sa. V rámci mobility zamestnancov je možné v týchto krajinách absolvovať aktivity ako pozorovanie pri práci (job shadowing), výučbové pobyty alebo pobyty v rámci odbornej prípravy (nie však kurzy). Taktiež sa v týchto krajinách môžu uskutočňovať prípravné návštevy.

Áno, aj v sektore OVP sú oprávnenou aktivitou kurzy, takže je možné vyslať ako učiteľov všeobecnovzdelávacích, tak aj odborných predmetov, vrátane majstrov OV. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú.

Nie. Aktivita účasť na kurzoch v zahraničí je určená len pre zamestnancov. Obsahom krátkodobej vzdelávacej mobility žiakov nemôže byť kurz.

Áno, súbežnosť projektov starého a nového programu nie je zakázaná. Naopak, súbežnosť pri realizácii budúcich akreditovaných projektov bude bežnou vecou.

Nie, žiadosť o grant nie je povinná, ale odporúčaná, aby ste využili všetky výhody akreditácie.

Akreditáciu by ste mohli stratiť, ak by ste o grant nepožiadali v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov.

Žiadosť o predĺženie projektu je možné spojiť so žiadosťou o navýšenie grantu na nové mobility. Rovnako môžete požiadať o zníženie pôvodne udeleného grantu alebo pokračovať s rovnakým grantom bezo zmeny.

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1 v jednom sektore v rámci jednej výzvy: 1 grant na akreditovaný projekt KA1 + 1 grant ako člen akreditovaného národného konzorcia.

Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom organizácie uvedenom v žiadosti.

Nie. Dohoda s hostiteľskou organizáciou je dôležitým nástrojom zabezpečovania kvality v súlade so štandardmi kvality programu Erasmus, a preto všetky zmluvné podmienky musia byť dohodnuté pred vyslaním žiakov do zahraničia.

Štandardy kvality programu Erasmus sú súborom záväzných noriem, ktoré musia prijímatelia grantov KA1 povinne dodržiavať.

Štandardy kvality pre kurzy sú pomocným dokumentom, ktorý môžu účastníci programu využiť, aby zabezpečili výber kvalitných kurzov.

Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Nemusia to byť iba učitelia, ale aj odborníci z praxe, riadiaci pracovníci a tvorcovia politík.

Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom v časti pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Ide o budúcich alebo začínajúcich učiteľov do 12 mesiacov od dokončenia štúdia.

Definícia sa nachádza v SK Sprievodcovi programom v časti Oprávnení účastníci pri každom sektore vzdelávania a odbornej prípravy. Čerství absolventi musia absolvovať mobilitu do 12 mesiacov od dokončenia štúdia. Ak po dokončení štúdia nastúpili na povinnú

vojenskú alebo civilnú službu, obdobie oprávnenosti sa predĺži o obdobie trvania tejto služby.

Grant slúži na financovanie vzdelávacích aktivít vašich účastníkov v zahraničí. Ak u vás budú chcieť absolvovať vzdelávaciu mobilitu učitelia z partnerskej školy, musí ich škola požiadať o grant vo svojej národnej agentúre.

Škola sa musí riadiť svojou internou smernicou. Obvykle sa odporúča 1 sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej organizácii, resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov. Vyšší počet sprevádzajúcich osôb je potrebné zdôvodniť.

Takáto mobilita nie je vylúčená, musí byť však dôkladne a presvedčivo zdôvodnená v súvislosti so strategickým rozvojom organizácie a medzinárodnou spoluprácou. Základné jazykové kurzy sa nepodporujú.

Áno, ale nárok na kurzovné má iba do výšky 800 eur.

Nie. Zároveň sa však bude posudzovať prínos vzdelávacej aktivity, ak sa kurzu zúčastnia viacerí účastníci v rovnakom termíne a či účasť viacerých účastníkov na rovnakom kurze naozaj zodpovedá potrebám vysielajúcej organizácie z hľadiska jej strategického rozvoja.

Nie je vhodné vyslať na rovnakú mobilitu s rovnakým obsahom viac učiteľov. Ak 3 učitelia pôjdu na mobilitu v tom istom termíne na to isté miesto, musí ísť o učiteľov rôznych odborných predmetov, ktorí musia mať stanovený individuálny program mobility v hostiteľskej organizácii.

Ak idú učitelia na kurz alebo jobshadowing, nemôžu byť súčasne sprevádzajúcimi osobami. Vo formulári žiadosti je potrebné mobility učiteľov uviesť ako samostatnú mobilitu zamestnancov.

Na prípravnú návštevu môžete vycestovať, aby ste pripravili mobilitu všetkých účastníkov okrem kurzov a odbornej prípravy zamestnancov. Prípravná návšteva musí byť zdôvodnená – ide napr. o prípravu zmluvných vzťahov, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, pracoviskami, atď.

Nie. Je možné organizovať len súťaže v odborných zručnostiach žiakov.

Organizácia si partnerov v zahraničí poskytujúcich vzdelávacie aktivity vyhľadáva sama. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy Európskej komisie: eTwinning, School Education Gateway (SEG), EPALE.

KA2 - Kooperačné a malé partnerstvá

Projekty typu “Partnerstvá pre spoluprácu” patria do Kľúčovej akcie 2 (KA2) a sú zamerané na riešenie spoločných potrieb a priorít prostredníctvom nadnárodnej spolupráce s partnerskými organizáciami, ktoré si budujú svoje kapacity a dosahujú zmeny na individuálnej aj organizačnej (prípadne sektorovej) úrovni.

Rozlišujeme 2 typy partnerstiev pre spoluprácu:

 • kooperačné partnerstvá,
 • malé partnerstvá.

Malé partnerstvá:

–   umožňujú spoluprácu min. 2 organizácií z 2 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu,

–   nemajú predpísané typy oprávnených aktivít,

–   majú pevne stanovený rozpočet vo výške 30 000 eur alebo 60 000 eur,

–   trvanie projektu je stanovené na min. 6 a max. 24 mesiacov,

–   je možné ich realizovať v rámci troch sektorov: školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.

 

Kooperačné partnerstvá:

–   umožňujú spoluprácu min. 3 organizácií z 3 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu,

–   v odôvodnených prípadoch môžu byť partnermi aj organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu,

–   model financovania pozostáva z ponuky troch celkových jednorazových platieb: 120 000 €, 250 000€ alebo 400 000 €,

–   aktivity projektu musia byť rozdelené na tzv. pracovné balíky (rozlišuje sa medzi pracovným balík na riadenie projektu a pracovnými balíkmi určenými na realizáciu);

–   pracovný balík sa vymedzuje ako súbor aktivít, ktorými sa prispieva k dosahovaniu spoločných špecifických cieľov,

–   trvanie projektu je stanovené na min. 12 a max. 36 mesiacov,

– je možné ich realizovať vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy.

Žiadateľom môže byť každá relevantná organizácia zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých organizácií zapojených do projektu, a to v národnej agentúre vo svojej krajine.

Minimum je stanovené na 3 organizácie z 3 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Maximum nie je stanovené.

Minimum je stanovené na 2 organizácie z 2 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Malé partnerstvo teda umožňuje aj bilaterálnu spoluprácu. Maximum nie je stanovené.

Definície sa nachádzajú v Sprievodcovi programom v časti D – Slovník pojmov:

 • Začínajúca organizácia je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v minulosti nedostala podporu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúceho programe, a to ani ako koordinátor, ani ako partner.
 • Žiadateľ, ktorý podáva žiadosť prvýkrát je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v posledných siedmich rokoch nedostala podporu v postavení koordinátora (žiadateľa) projektu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúcom programe.
 • Menej skúsená organizácia je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá nedostala podporu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúcom programe, viac než dvakrát za posledných sedem rokov. Táto kategória v sebe zahŕňa kategóriu žiadateľa, ktorý podáva žiadosť prvýkrát, ako sa vymedzuje v predchádzajúcom texte.

Áno, v kooperačnom partnerstve môže, za predpokladu, že je splnený minimálny počet organizácií (3 organizácie z 3 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu) a organizácia z tretej krajiny, ktoré nie je pridružená k programu, prináša do projektu pridanú hodnotu. V malom partnerstve môžu byť partneri len z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

Kooperačné partnerstvá môžu zapájať aj partnerov z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétnych projektových úloh/aktivít alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu. V rámci projektu Erasmus+ sa budú takíto partneri nazývať „pridružení partneri“. Z hľadiska oprávnenosti a správy zmlúv sa nepovažujú za partnerov projektu a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu. Na účely pochopenia ich úlohy v rámci partnerstva a získania celkového prehľadu o návrhu je však potrebné v návrhu projektu jednoznačne opísať ich zapojenie do projektu a rôznych aktivít.

Áno. Všetky organizácie musia byť v žiadosti uvedené a musia mať identifikačné číslo OID.

Áno, každá VŠ v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu, ktorá sa chce zapojiť do programu Erasmus+, či už ako koordinátor, alebo partner, musí byť držiteľkou ECHE. Ak má vysoká škola sídlo v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, musí sa zaviazať, že bude dodržiavať zásady charty ECHE.

Malé partnerstvá sú určené týmto sektorom: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých. VŠ sa môže uchádzať o malé partnerstvo len v prípade, že projekt bude zameraný na cieľovú skupinu z týchto sektorov.

Spojené kráľovstvo je v programe Erasmus+ (2021 – 2027) zaradené medzi tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu.

Európske priority sú definované v Sprievodcovi programom na str. 222 – 230. Ide o spoločné ciele, ktoré každoročne stanovuje Európska komisia a ktoré je potrebné prostredníctvom projektu napĺňať. Organizácie tvoriace partnerstvo si musia v štádiu podávania žiadosti zvoliť min. 1 a/alebo max. 3 priority, ktoré zodpovedajú ich potrebám a cieľom projektu, ktorý spoločne pripravujú.

Europske priority v národnom kontexte pre všetky oblasti vzdelávania odbornej prírpavy pre Výzvu 2023 sú:

 1. Inklúzia a diverzita (rozmanitosť)
 2. Udržateľnosť životného prostredi

V roku 2023 budú preto obzvlášť vítané projekty, ktoré sa budú zameriavať na ich napĺňanie. Viac informácií nájdete na webovej stránke.

Áno. Žiadosť o grant v KA2 – Partnerstvá pre spoluprácu musí byť jednoznačne naviazaná aspoň na jednu horizontálnu alebo sektorovú prioritu  (osobitnú prioritu v sektore ŠV, OVP, VŠ, VD), a to v kooperačných, ako aj malých partnerstvách. Ak žiadosť nenapĺňa ani jednu prioritu, nemôže byť schválená. Zoznam európskych priorít a ich opis je v Sprievodcovi programom, na str. 222 – 230.

Minimálne jednu a maximálne tri európske priority. Je možné kombinovať priority z rôznych sektorov podľa zamerania projektu.

Sprievodca programom definuje v časti D – Slovník pojmov na str. 441 – 443 tieto pojmy podrobne. V princípe možno povedať, že v oboch sektoroch ide o vzdelávanie dospelej osoby, ktorá už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu, pričom:

 • v sektore odborného vzdelávania a prípravy ide o vzdelávanie, ktoré je zamerané na získavanie vedomostí, odborných znalostí, zručností a kompetencií požadovaných v konkrétnych povolaniach,
 • v sektore vzdelávania dospelých ide o vzdelávanie iné ako odborné, ktoré môže byť formálnej, informálnej alebo neformálnej povahy.

Áno, môže, za predpokladu, že ide o podstatne odlišné žiadosti (odlišné ciele, aktivity, výsledky, partnerstvo) a vaša organizácia má dostatočné prevádzkové a ľudské kapacity na ich realizáciu.

Áno, môže, za predpokladu, že:

 • ide o podstatne odlišné žiadosti (odlišné ciele, aktivity, výsledky, partnerstvo),
 •  vaša organizácia má dostatočné prevádzkové a ľudské zdroje na účasť vo všetkých uvedených projektoch.

Upozornenie: v každom type partnerstva to isté konzorcium partnerov môže podať v stanovenom termíne
iba jednu žiadosť a len jednej národnej agentúre.

Sprievodca programom nedefinuje konkrétne projektové aktivity. Tie si naplánujú partneri spoločne tak, aby naplnili ciele svojho projektu a rešpektovali celkovú výšku rozpočtu projektu. Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Pracovný balík sa vymedzuje ako súbor aktivít, ktorými sa prispieva k dosahovaniu spoločných špecifických cieľov. V opise projektu sa musí rozlišovať medzi pracovným balíkom na riadenie projektu a pracovnými balíkmi určenými na realizáciu.

Žiadateľom sa odporúča rozdeliť svoje projekty najviac na päť pracovných balíkov vrátane jedného balíka venovaného riadeniu projektov. Pracovný balík riadenia projektu je určený pre horizontálne aktivity, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu, ako je monitorovanie, koordinácia, komunikácia, hodnotenie a riadenie rizík. Na riadenie projektu sa vyčlení najviac 20 % z celkovej jednorazovej sumy.

Sprievodca programom nedefinuje konkrétne projektové aktivity. Tie si naplánujú partneri spoločne tak, aby naplnili ciele svojho projektu a rešpektovali celkovú výšku rozpočtu projektu. Organizácie si môžu flexibilne vybrať najlepšiu kombináciu tradičných aj kreatívnejších a inovačných aktivít, ktorou sa prispieva k dosahovaniu cieľov projektu z hľadiska jeho rozsahu a úmerne ku kapacitám partnerstva.

Aj v malom partnerstve je možné realizovať tieto aktivity:

 • riadenie projektu: aktivity potrebné na zabezpečenie primeraného plánovania projektu, jeho realizácie a uskutočňovania nadväzujúcich opatrení, ako aj bezproblémovej a efektívnej spolupráce medzi partnermi projektu (organizačné a administratívne úlohy, virtuálne stretnutia partnerov, príprava komunikačných materiálov, príprava a nadväzujúce opatrenia v súvislosti s účastníkmi aktivít atď.),
 • aktivity realizácie: podujatia zamerané na vytváranie sietí, stretnutia, pracovné semináre na výmenu postupov a vypracúvanie výsledkov; tieto aktivity môžu obsahovať aj účasť zamestnancov a učiacich sa (za predpokladu, že sa ich účasťou prispieva k dosahovaniu cieľov projektu),
 • aktivity výmeny a propagácie informácií: organizácia konferencií, stretnutí, podujatí zameraných na výmenu, vysvetľovanie a propagácia výsledkov projektu, ktoré môžu mať podobu hmatateľných výsledkov, záverov, osvedčených postupov atď.

V malých partnerstvách je možné organizovať projektové aktivity:

 • v krajinách, v ktorých sídlia organizácie tvoriace partnerstvo a/alebo
 • v dobre odôvodnených prípadoch aj v sídlach inštitúcií EÚ (Brusel, Frankfurt, Luxemburg, Štrasburg
  a Haag).

Všetky aktivity kooperačného partnerstva sa musia realizovať v krajinách organizácií projektu, ktoré sú buď úplnými, alebo pridruženými partnermi.

Navyše, ak je to náležite odôvodnené vo vzťahu k cieľom alebo realizácii projektu:

 • aktivity sa môžu realizovať aj v mieste sídla inštitúcie Európskej únie, a to aj ak sa na projekte nezúčastňujú organizácie z krajiny, v ktorej príslušná inštitúcia sídli,
 • aktivity týkajúce sa výmeny a propagácie výsledkov sa môžu realizovať aj na príslušných tematických nadnárodných podujatiach/konferenciách v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách pridružených k programu alebo v tretích krajinách nepridružených k programu.

V prípade kooperačných partnerstiev je stanovený prvý termín na 22. marca do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času); druhý dodatočný termín – 4. októbra do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času) je možný len v prípade dostupnosti voľných finančných prostriedkov.

Pre malé partnerstvá sú vo Výzve 2023 stanovené 2 kolá – 2 termíny pre podanie žiadostí:

– 22. marec do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času)

– 4. október do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času)