Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

  ECVET v skratke   |   Užitočné linky

Európsky systém prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave (ECVET) je nový európsky nástroj na zvýšenie vzájomnej dôvery a mobility v odbornom vzdelávaní a príprave. Bol vytvorený členskými štátmi EÚ v úzkej spolupráci s Európskou komisiou a schválili ho Európsky parlament a Rada v roku 2009. Prijatie a zavedenie ECVET v účastníckych krajinách je dobrovoľné. V súčasnosti účastnícke krajiny a Komisia podporujú celoeurópske testovanie tohto nástroja a všetci kľúčoví aktéri sú prizvaní k účasti na ňom.

ECVET: NÁSTROJ PRE MOBILITU A JEJ UZNANIE

Zámerom ECVET je umožniť uznanie výsledkov, ktoré dosiahne učiaci sa počas mobility, a to vytvorením štruktúry, spoločného jazyka a podnecovaním výmen a vzájomnej dôvery medzi poskytovateľmi OVP a kompetentnými inštitúciami v celej Európe. V kontexte medzinárodnej, ale aj vnútroštátnej mobility, ECVET má za cieľ podporiť uznanie výsledkov vzdelávania jednotlivca tak, aby sa zjednodušila jeho vzdelávacia cesta.

ECVET prispieva k uznaniu mobility ako integrálnej súčasti vzdelávacej cesty jednotlivca. Uľahčuje zamestnávateľovi pochopiť kvalifikáciu nadobudnutú v zahraničí. Taktiež zvyšuje dôveryhodnosť vzdelávania a odbornej prípravy tým, že identifikuje a dokumentuje, čo učiaci sa dosiahol.

ECVET pre celoživotné vzdelávanie

ECVET podporuje flexibilitu a cesty na dosiahnutie kvalifikácie, a tým rozširuje možnosti celoživotného vzdelávania. Uľahčuje uznávanie výsledkov vzdelávania, ktoré mladí ľudia alebo dospelí absolvovali v inom kontexte a inom prostredí (krajine, inštitúcii, systéme vzdelávania - napr. v počiatočnej alebo ďalšej odbornej príprave), alebo tiež vo formálnom, neformálnom vzdelávaní či informálnom učení sa.

ECVET pre atraktívnosť OVP

Poskytovatelia OVP môžu obohatiť metódy poskytovania odbornej prípravy a zvýšiť atraktívnosť vzdelávacích programov, a tým aj celoeurópsku reputáciu tým, že umožnia učiacim sa absolvovať časť ich prípravy v zahraničí. Rozšírenie možností celoživotného vzdelávania, vytvorené prostredníctvom implementácie ECVET, podporuje spoluprácu medzi poskytovateľmi OVP a podnikmi. ECVET tak podporuje aj prepojenie medzi OVP a trhom práce.

Situácia na Slovensku

Na Slovensku bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorený Národný koordinačný bod pre ECVET na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, ktorý je súčasťou európskej siete koordinovanej Európskou komisiou.

Do celoeurópskeho pilotného testovania ECVET, realizovaného v rokoch 2008-2011 bola za SR zapojená jedna škola - SOŠ chemická v Bratislave (projekt je podrobne opísaný na stránke http://www.ecvet-projects.eu); popri nej sa niekoľko ďalších škôl a organizácií zapojilo a naďalej zapája do iných projektov s týmto zameraním a ich výsledky predstavujeme na realizovaných seminároch a podujatiach.

Na národnej úrovni vznikol Tím národných expertov pre ECVET, ktorý koordinuje SAAMS – Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Súčasťou práce tímu národných expertov ECVET je zvyšovanie informovanosti a povedomia o ECVET, vypracovanie dokumentácie pre praktické uplatňovanie prvkov ECVET v praxi, ako aj rôzne školenia, semináre a iné podujatia pre záujemcov o ECVET. V neposlednom rade je úlohou tímu národných expertov ECVET poskytovanie poradenstva a konzultácii k využitiu ECVET v medzinárodnej mobilite.