ECVET v skratke

ECVET je založený na koncepciách a procesoch, ktoré sa používajú systematicky a vytvárajú spoločný, všeobecne pochopiteľný jazyk v oblasti transparentnosti kvalifikácií, prenosu a uznávania výsledkov vzdelávania. Niektoré z koncepcií a procesov sú už súčasťou viacerých kvalifikačných systémov v Európe.

ECVET je založený na:

  • Výsledkoch vzdelávania, ktoré opisujú poznatky, zručnosti a kompetencie/spôsobilosti dosiahnuté v rozličných kontextoch vzdelávania.
  • Jednotkách výsledkov vzdelávania – čo sú komponenty kvalifikácií. Jednotky možno posudzovať, hodnotiť a uznávať.
  • ECVET bodoch, ktoré podávajú ďalšie informácie o jednotkách a kvalifikáciách v numerickej podobe.
  • Kreditoch, ktoré sa prideľujú učiacemu sa za hodnotené a dokumentované výsledky vzdelávania. Kredit možno prenášať do iných kontextov a akumulovať na dosiahnutie kvalifikácie podľa štandardov a smerníc v účastníckej krajine.
  • Vzájomnej dôvere a partnerstve medzi zapojenými organizáciami. Ich základy sú vyjadrené v Memorande o porozumení a v Dohodách o vzdelávaní.

Kľúčové orgány a partneri ECVET sú inštitúcie, ktoré sa podieľajú a sú zodpovedné za vytváranie a udeľovanie kvalifikácií alebo uznávanie jednotiek alebo za ďalšie funkcie súvisiace s ECVET, ako je udeľovanie bodov ECVET kvalifikáciám a jednotkám, hodnotenie, validácia a uznávanie výstupov vzdelávania, v súlade s pravidlami a praxou v zapojených krajinách.

V súvislosti s touto iniciatívou vznikla Európska sieť pre ECVET (European ECVET Network), ktorá pozostáva z administratívneho a podporného tímu pre sieť európskych expertov pre ECVET. Zároveň v členských krajinách EÚ a EHS boli vytvorené Národné kontaktné body pre ECVET.