Národný tím expertov ECVET

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci svojich aktivít vytvorila Národný tím expertov pre ECVET, ktorý je finančne podporený Európskou komisiou. Cieľom národného tímu expertov ECVET je, pod vedením a organizačným zastrešením národnou agentúrou, informovať širokú odbornú verejnosť o problematike zavádzania ECVET alebo jeho prvkov do praxe, preveriť a vytvárať inštitucionálne, politické a technické podmienky na jeho zavedenie a využívanie na Slovensku.

Národný tím expertov ECVET je zložený z odborníkov, ktorí sa zaoberajú problematikou ECVET a jeho praktickým využitím či už na úrovni škôl alebo na úrovni národných inštitúcií či zamestnávateľov. Zároveň je ich úlohou poskytovať poradenstvo pri príprave jednotlivých prvkov ECVET na uplatnenie v praxi, či už v rámci projektovej alebo každodennej činnosti organizácií, ktoré sa tejto problematike venujú. Okrem iného národná agentúra spolu s tímom expertov ECVET realizujú odborné semináre týkajúce sa problematiky ECVET.

Národný tím expertov pre ECVET

Dagmar Augustinská

Oddelenie mládeže a športu

Bratislavský samosprávny kraj

E-mail: dagmar.augustinska@region-bsk.sk

Judita Dömötörová

Zástupca stredných odborných škôl

Stredná odborná škola chemická v Bratislave

E-mail: domotorova@sosch.sk

Irena Fonodová

Výkonná riaditeľka SAAMS

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

E-mail: irena.fonodova@saaic.sk

Ľubica Gállová

Zástupca národného orgánu siete ECVET pri ŠIOV

Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave

E-mail: lubica.gallova@siov.sk

Andrej Lasz

Zástupca zamestnávateľov

Asociácia priemyselných zväzov

E-mail: andrej.lasz@asociaciapz.eu

Juraj Vantuch

Expert pre európske politiky v oblasti OVP na Slovensku

Slovenské národné observatórium

E-mail: vantuch2011@gmail.com

Podporný tím

Alexandra Junášková

Koordinátorka tímu

SAAMS – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

E-mail: alexandra.junaskova@saaic.sk

Michaela Bogdanová

Projektová konzultantka pre sektor odborného vzdelávania a prípravy

SAAMS – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

E-mail: michaela.bogdanova@saaic.sk

Peter Kolesík

Projektový konzultant pre sektor odborného vzdelávania a prípravy

SAAMS – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

E-mail: peter.kolesik@saaic.sk

Mária Paveleková

Projektová konzultantka pre sektor odborného vzdelávania a prípravy

SAAMS – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

E-mail: maria.pavelekova@saaic.sk