Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Výzva na externé hodnotenie projektov v programe Erasmus+

Výzva na externé hodnotenie projektov v programe Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

Od 1. januára 2014 sa realizuje nový európsky program v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu pod názvom Erasmus+. Sektorové podprogramy pre školské vzdelávanie (Comenius), odborné vzdelávanie a prípravu (Leonardo da Vinci), vysokoškolské vzdelávanie (Erasmus) a vzdelávanie dospelých (Grundtvig) v ňom zostávajú zachované.

SAAIC – Národná agentúra Erasmus+ bude v tomto programe zabezpečovať úlohy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. V tejto súvislosti vyhlasujeme Výzvu na podanie prihlášok na externé hodnotenie projektov. Do výzvy sa môžete prihlásiť tak, že vyplníte priložený životopis (formulár CV na stiahnutie) vrátane 3 otázok na konci dotazníka a zašlete ho elektronicky na adresu sylvia.borutova@saaic.sk. Kladne vyhodnotené prihlášky budú zaradené do databázy hodnotiteľov, z ktorej budú vyberaní hodnotitelia projektov (30% nových hodnotiteľov každý rok).

Úlohy hodnotiteľov v programe Erasmus+ zahŕňajú najmä:
  • a) povinnú účasť na školení hodnotiteľov, ktoré zorganizuje Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu raz ročne v Bratislave,
  • b) samotné hodnotenie prihlášok/projektov, v tomto prípade elektronických, v osobitnom hodnotiacom nástroji Európskej komisie na základe prístupových hesiel.

Práca bude honorovaná paušálnymi čiastkami na základe typu/zložitosti projektov.

Tešíme sa na vaše prihlášky.