Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Erasmus koordinátori na VŠ


LIPTOV01
Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika v Liptivskom Mikuláši
Demänová 393, Liptovský Mikuláš
031 01 Liptovský Mikuláš
 
Koordinátor
Ing. Ladislav Boka
+421 0960 423310
ladislav.boka@aos.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL06
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sklabinská 1
835 17 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Lucia Noskovičová
+421 961 057 346
lucia.noskovicova@minv.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSKA02
Akadémia umení v Banskej Bystrici
J. Kollára 22
974 01 Banská Bystrica
 
Koordinátor
doc.MgA.Jana Škvarková,ArtD.
+ 421 48 4320 116
skvarkova@aku.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL12
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)
Grosslingova 53
811 09 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Lucia Beniakova
+421259234312
beniakova@bisla.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DUBNICA01
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 553/20
018 41 Dubnica nad Váhom
 
Koordinátor
doc.PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
0908906399
skoda@dti.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL03
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Simona Kosztanko, PhD.
02/67295359
simona.kosztanko@euba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSK-S01
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica
Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica
 
Koordinátor
prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.
0905520508
martinakova@huaja.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RUZOMBE01
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1/A
034 01 Ružomberok
 
Koordinátor
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
+421 44 430 4693
michaela.moldova.chovancova@ku.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL08
Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
821 02 Bratislava
 
Koordinátor
JUDr. Slavomír Rudenko
+421 2 48 20 88 07
slavomir.rudenko@uninova.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESOV01
Prešovská univerzita v Prešove
17. novembra 15
080 01 Prešov
 
Koordinátor
Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
051/7563121
ladislav.suhanyi@unipo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NITRA02
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
 
Koordinátor
prof. Ing. Anna Bandlerová, PhD.
037/6415729
erasmus@uniag.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL01
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Lenka Molnárová
917669200
lenka.molnar@stuba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL11
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 12
833 03 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr.Zuzana Vaneková
02/59370254
zuzana.vanekova@szu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SKALICA01
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Kráľovská 386/11
909 01 Skalica
 
Koordinátor
Mgr. Abdallah Mkades
034/6965225
a.mkades@sevs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE03
Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
 
Koordinátor
Ing. arch. Eva Adamčíková
+ 421 55 60 221 14
eva.adamcikova@tuke.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZVOLEN01
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen
 
Koordinátor
Ing. Mariana Krivošíková
+ 421 45 52 06 108
krivosikova@tuzvo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRENCIN01
Trenčianska univerzita A. Dubčeka
Študentská 2
911 50 Trenčín
 
Koordinátor
Ing. Dana Jamborová
032/7400126
erasmus@tnuni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRNAVA01
Trnavská univerzita v Trnave
Hornopotočná 23
918 43 Trnava
 
Koordinátor
Ing. Marta Sečkárová
+ 421 33 59 39 207
simon.marinciak@truni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOMARNO01
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Bratislavská cesta 3322
945 01 Komárno
 
Koordinátor
Mgr. Adriana Kinczerová
03/3260613
kinczera@selyeuni.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL02
Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
 
Koordinátor
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
+ 421 2 592 44 227
daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NITRA01
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra
 
Koordinátor
PhDr. Martina Pavlíková, PhD.
+ 421 37 64 08 006
mpavlikova@ukf.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANSKA01
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12
974 00 Banská Bystrica
 
Koordinátor
doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.
+421 48-446 1128
katarina.chovancova@umb.sk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE02
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2
041 80 Košice
 
Koordinátor
Mgr. Mária Vasiľová, PhD.
+ 421 55 622 4417
maria.vasilova@upjs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRNAVA02
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 00 Trnava
 
Koordinátor
prof. MUDr. Štefan Galbavý, Dr.Sc.
+ 421 33 55 65 111
stefan.galbavy@ucm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE01
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice
 
Koordinátor
MVDr. Libuša Bodnárová
+ 421 908 716 520
bodnarova@uvlf.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOSICE04
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Kukučínová 17
040 01 Košice
 
Koordinátor
Ing. Jozefína Drotárová, PhD.
055/7274323
erasmus@vsbm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLADKOV01
Vysoká škola Danubius
Fučíkova 269
925 21 Sládkovičovo
 
Koordinátor
PhDr. Andrea Čajková, PhD.
+421 31 788 17 36
Andrea.Cajkova@vsdanubius.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL13
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Furdekova 16
851 04 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Marián Kováč, PhD.
+421 917 986 739
marian.kovac@vsemvs.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRENCIN02
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Bezručová 64
911 01 Trenčín
 
Koordinátor
Mgr. Elena Csibová
+421911228467
ecsibova@vsm.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESOV02
Vysoká škola medzin. podnikania ISM Slovakia
Duchnovičovo nám. 1
080 01 Prešov
 
Koordinátor
PhDr. Katarína Radvanská
4,2190793796e+011
erasmus@ismpo.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL05
Vysoká škola muzických umení v Bratislave
Ventúrska 3
813 01 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Helena Cápová
+ 421 2 5930 1414
ic@vsmu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRATISL04
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
 
Koordinátor
Mgr. Zuzana Wallnerová
+ 421 2 594 28 508
international@vsvu.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KA108-2014-01
WorspaceEurope - konzorcium
Nevädzova 6/C
821 01 Bratislava
 
Koordinátor
Ing. Karol Ovesný
00421 (0) 911 476667
karol.ovesny@workspaceeurope.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZILINA01
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
 
Koordinátor
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
+421 41 51 35 130
Jozef.Ristvej@fsi.uniza.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

media

Prezentácie

V tejto časti nájdete prezentácie zo seminárov.

Časté otázky

V tejto sekcií nájdete odpovede na často kladené otázky.

Videoinštrukcie

videoinštrukcie Vám ukážu postupy pri práci s nástrojmi EK

ECVET

ECVET

ECVET - Národná stránka Európskeho systému prenosu kreditov v odbornom vzdelávaní a príprave

Výsledky projektov