Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Intelektuálne výstupy sú hlavné hmatateľné výstupy/produkty projektu KA2 - Strategické partnerstvá, ktoré sú udržateľné z pohľadu ich kvantity a kvality. Sú to napr. učebné plány, vzdelávacie kurzy, spoločné študijné programy, spoločné moduly (vrátane elektronických modulov), integrácia širšieho spektra vzdelávacích foriem (externé, diaľkové a modulárne vzdelávanie), materiály a metódy pre vzdelávanie, výučbu, odbornú prípravu, pedagogické prístupy a nástroje, plány strategickej spolupráce, prieskumy, analýzy, štúdie, kvalitatívne normy, profesijné profily, kvalifikačné rámce, nástroje pre ECVET, uznávanie a validáciu vzdelávacích výstupov, atď.

    Intelektuálne výstupy sa nedajú tvoriť v rámci Školských výmenných partnerstiev, ani v rámci „malých“ Strategických partnerstiev podporujúcich výmenu osvedčených postupov a zameraných na sieťovanie a výmenu dobrej praxe.