Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Za Intelektuálne výstupy sa nepovažujú diseminačné nástroje (diseminačný plán, webová stránka projektu len pre potreby diseminácie, letáky, brožúry, postery, prezentačné videá, kalendár, vedecké články, bulletin, prezentácie, propagačný materiál školy, blog, logo, výstava), nástroje riadenia projektov (plán manažmentu kvality, podrobný akčný plán aktivít, virtuálna spolupráca partnerov - napr. cez webovú stránku, Facebook), hodnotiace dotazníky, priebežné a záverečné správy pre NA, malé vzdelávacie, vyučovacie a školiace aktivity (miestne projektové aktivity -práca s učiacimi sa v triede, organizácia a mentoring bežných vzdelávacích a školiacich aktivít, napr. experimentálna výučba, jednoduché matematické a fyzikálne experimenty, vedomostné hry a kvízy, blokové vyučovanie, projektové vyučovanie, pozorovanie), besedy, diskusia, návšteva radnice, súťaže, fotomozaika, digitálna krížovka, malé workshopy/pracovné stretnutia, exkurzie, muzikál, divadlo, športové podujatie, olympiáda, záverečné práce žiakov, atď.