Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Ide o zmiešanú mobilitu, v ktorej sa kombinuje fyzická účasť na mobilite s virtuálnou mobilitou, pričom fyzická účasť na mobilite má stanovenú minimálnu a maximálnu dĺžku trvania 5 dní až 2 mesiace, aby tak bol zaistený čo najväčší efekt a dopad mobilít na projekt. Pred, počas alebo po fyzickej mobilite sa účastníci musia zapojiť aj do virtuálnych aktivít, ktoré nemajú stanovené trvanie. Ich bližší popis je uvedený v Sprievodcovi programom Erasmus+, v Prílohe I. „Strategické partnerstvá“.  Ide o jediný typ mobility v programe Erasmus+, ktorej sa môžu zúčastniť dospelí učiaci sa.

    Zmiešaná mobilita sa nedá plánovať v rámci KA229 Školských výmenných partnerstiev.