Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Ide o kategóriu rozpočtu v rámci projektu KA2 - Strategické partnerstvá, prostredníctvom ktorého si projektové partnerstvo môže financovať náklady na dodávky a služby, ktoré svojimi vlastnými kapacitami nedokáže realizovať, a preto ich musí objednať u subdodávateľa (subkontrahovať).

    Mimoriadne náklady však neslúžia na nákup štandardného kancelárskeho vybavenia, keďže každý žiadateľ o grant podpisom Čestného vyhlásenia na konci prihlášky potvrdzuje, že disponuje dostatočnou prevádzkovou kapacitou (personálnym a materiálnym vybavením), ktorá je zárukou úspešnej realizácie projektu. Do prihlášky sa vkladá len suma vo výške 75% z plánovaných reálnych nákladov pri každej položke mimoriadnych nákladov.

    Charakter mimoriadnych nákladov, uvedený v prihláške, sa v prípade schválenia projektu nesmie počas jeho trvania meniť.