Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Okrem organizácií, ktoré sa formálne zúčastňujú na projekte a sú príjemcami finančných prostriedkov EÚ, môžu strategické partnerstvá tiež zapájať tzv. asociovaných (pridružených) partnerov z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétnych projektových úloh/aktivít alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu.
    V zmysle zmluvy o grante sa asociovaní (pridružení) partneri nepovažujú za partnerov projektu, a z tohto dôvodu sa im neposkytuje financovanie. Ich zapojenie a úloha v projekte a jeho rozličných aktivitách však musia byť jasne opísané.