Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

  • Oblasť priznávania kreditov upravuje zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  vyhláška MŠVVaŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a iné právne predpisy.Pedagogický alebo odborný zamestnanec môže získať kredity aj za absolvované vzdelávanie v zahraničí súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti. 
    Akreditačná rada môže priznať kredity za absolvované vzdelávanie v zahraničí v lehote do 90 dní od podania žiadosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca (o priznanie kreditov požiada pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v lehote do 12 mesiacov od absolvovania vzdelávania v zahraničí) a v prípade priznania týchto kreditov vydá osvedčenie o počte získaných kreditov (§47a, ods. 2).