Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

 • Táto akcia podporuje projektové aktivity zamerané na skvalitnenie vzdelávania na všetkých úrovniach, vytváranie a zavedenie nových vzdelávacích prístupov a prepojenie sveta vzdelávania a sveta práce v súlade s cieľmi programu Erasmus+ a európskymi prioritami. V rámci KA 2 je možné realizovať nasledujúce typy medzinárodných projektov:
  - strategické partnerstvá medzi organizáciami zapojenými do vzdelávania a odbornej prípravy alebo subjektmi pôsobiacimi v iných sociálno-ekonomických podmienkach, ktorých cieľom je vypracovanie a vykonávanie spoločných iniciatív, budovanie kapacít a podpora partnerského učenia sa a medzinárodnej výmeny skúseností, 
  - znalostné aliancie medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a svetom práce,
  - aliancie pre sektorové zručnosti medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce,
  - projekty budovania kapacít prostredníctvom medzinárodných partnerstiev medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania z EÚ a v partnerských krajinách.
  Strategické partnerstvá sú decentralizovanou aktivitou koordinovanou na národnej úrovni národnými agentúrami. Ostatné typy projektov sú centralizovanými aktivitami, ktoré koordinuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru so sídlom v Bruseli.

  Súčasťou KA2 sú aj podporné on-line platformy, ktoré umožňujú partnerské učenie sa, virtuálnu mobilitu a výmenu osvedčených postupov, disemináciu na európskej úrovni a otvárajú prístup účastníkom zo susedných krajín (napr. eTwinning, EPALE, SchoolEducationGateway).