Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Strategické partnerstvá sú otvorené všetkým typom organizácií aktívne pôsobiacim vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy, alebo v iných sociálno-ekonomických odvetviach, a tiež organizáciám vykonávajúcim prierezové činnosti pokrývajúce rôzne oblasti (napr. miestne a regionálne orgány, strediská uznávania a validácie, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne organizácie), ktoré musia mať právnu subjektivitu. V závislosti od priority, ktorá sa rieši v rámci projektu, by strategické partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a osobitné odborné znalosti na dosiahnutie kvalitných výsledkov projektu a diseminácie.

    Upozornenie: Typy oprávnených inštitúcií pre sektor ŠV v rámci výzvy 2020, ktoré môžu podať prihlášku na Školské výmenné partnerstvá, sú zverejnené na www.erasmusplus.sk.

    Vysoké školy z krajín programu musia byť držiteľmi Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie.