Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Všeobecné otázky

  • Vzdelávanie dospelých sa v programe Erasmus+ vyskytuje v 2 sektoroch. Podľa Príručky pre žiadateľa sa za vzdelávanie dospelých považujú:

    V SEKTORE VD: všetky formy vzdelávania dospelých, ktoré nie je odborne zamerané, či už formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy. Napr. vzdelávanie v oblasti jazykových zručností, digitálnych zručností, aktívneho občianstva a pod.

    V SEKTORE OVP: ďalšie vzdelávanie a odborná príprava dospelých s cieľom poskytnúť im vedomosti, know-how, zručnosti a/alebo kompetencie, ktoré potrebujú v určitých povolaniach alebo kvalifikáciách.

    Na účely programu Erasmus+ sú projekty zamerané na počiatočné alebo ďalšie odborné vzdelávanie a prípravu oprávnené v rámci akcií v sektore odborného vzdelávania a prípravy.