Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Pridelené finančné prostriedky vo forme poskytnutého grantu sú len príspevkom na realizáciu plánovaných a schválených projektových aktivít. Z tohto dôvodu, ak stanovené limity nie sú postačujúce a nepokryjú náklady v plnej výške, príjemca grantu ich musí uhradiť z vlastných zdrojov. Každá organizácia je zodpovedná za svoje aktivity po obsahovej i finančnej stránke. Všetci partneri sa dobrovoľne zapojili do projektu s podmienkou, že majú dostatočné finančné, materiálne a personálne zázemie na splnenie cieľov projektu. Koordinátor však zodpovedá za to, aby projektové aktivity boli realizované na príslušnej úrovni a zároveň aby boli dodržané všetky finančné pravidlá.