Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA1

 • Dokument Europass je európsky nástroj, ktorý zaznamenáva konkrétnu európsku študijnú stáž, ktorú jeho držiteľ absolvoval. Informuje o tom, aký prínos mala pre držiteľa táto skúsenosť z hľadiska nadobudnutých zručností, vedomostí a skúseností. O Europass-mobilita je možné požiadať Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý má na starosti pridelenie registračného čísla pre tento dokument. 
  Ďalšie informácie o dokumentoch Europass a potrebné formuláre nájdete na web stránke ŠIOV: http://www.siov.sk/MedzinarodnaSpolupraca/Europass.aspx.
  Upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. mája 2018 zasiela ŠIOV registračné čísla výlučne elektronickou formou (e-mailom). 
  Pre účely záverečnej správy mobilitných projektov KA1 je potrebné predložiť dokument Europass - mobilita, ktorý bol:
  - vytvorený prostredníctvom portálu Europass: https://europass.cedefop.europa.eu/sk,
  - riadne vyplnený a označený registračným číslom, ktoré pridelil ŠIOV a
  - podpísaný vysielajúcou a prijímajúcou inštitúciou, ako aj samotným účastníkom mobility.