Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

 • Rozpočtová kategória slúži na financovanie všetkých aktivít kvalitnej implementácie a manažmentu projektu, ktoré nie je možné zabezpečiť z iných rozpočtových kategórií, predovšetkým na:
  - činnosti spojené s riadením projektu
  - tlač vzdelávacích materiálov spojených s projektom
  - miestne projektové aktivity (projektová práca so žiakmi v triedach)
  - propagácia a šírenie výsledkov projektu (brožúry, letáky, informácie o projekte na webovej stránke)
  - hostenie vzdelávacích aktivít a nadnárodných projektových stretnutí schválených v projekte

  Nákup štandardného kancelárskeho vybavenia príjemcom neodporúčame, keďže žiadateľ o grant podpisom Čestného vyhlásenia na konci prihlášky potvrdzuje, že disponuje dostatočnou prevádzkovou kapacitou (personálnym a materiálnym vybavením), ktorá je zárukou úspešnej realizácie projektu.
  Náklady z tejto rozpočtovej kategórie nie sú predmetom formálneho schvaľovania národnou agentúrou. Príjemca musí byť schopný zdôvodniť ich účel pre realizáciu plánovaných projektových aktivít.