Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PUBLIKÁCIE

Vnímanie stáží v zahraničí žiakmi stredných odborných škôl - Národná správa za Slovenskú republiku

prvá strana publikácie     Štúdia analyzuje prínos stáží v zahraničí v Kľúčovej akcii 1, v sektore OVP, pre odborný a osobnostný rast účastníkov stáží, ich ďalšie kariérne smerovanie a uplatnenie na trhu práce. Poskytuje zistenia z online dotazníka, na ktorý odpovedalo 590 respondentov – absolventov stáží, ako aj osobné skúsenosti, vnímanie a podnety ďalších 31 účastníkov stáží, ktoré zdieľali počas fokusových skupín a individuálnych rozhovorov so zástupcami Národnej agentúry Erasmus+ na Slovensku. Tento prieskum je súčasťou medzinárodného projektu, realizoval sa v ďalších 9 krajinách Európskej únie. Porovnanie zistení zo všetkých zúčastnených krajín bude zahrnuté v pripravovanej medzinárodnej štúdii.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 6MB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 6 MB]
 
 

Príklady úspešných mobilitných projektov (2014-2016)

prvá strana publikácie     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vás pripravila to najlepšie z už ukončených projektov v oblasti vzdelávania, zrealizovaných našimi slovenskými školami a vzdelávacími inštitúciami. Ide o projekty, ktoré boli uskutočnené s finančnou podporou programu Erasmus+ a ktoré spadajú do Kľúčovej akcie 1 ako mobilitné projekty. V publikácii nájdete projekty zo sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a sektora vzdelávania dospelých.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 9 MB]
 
 

Dopad vzdelávacích mobilít na inštitúcie a jednotlivcov v rámci Kľúčovej akcie 1 v sektore odborného vzdelávania a prípravy

prvá strana publikácie     Mobilitné projekty a ich prínos sú často predmetom záujmu rôznych analýz a štúdií. Táto štúdia je zameraná na zmapovanie prínosu mobilitných projektov v sektore odborného vzdelávania a prípravy pre rozvoj odborných, jazykových a interpersonálnych zručností účastníkov, zistenie silných stránok vzdelávacích mobilít, ako aj možností zvýšenia ich účinnosti a efektívnosti.

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 7 MB]
 
 

Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých

prvá strana publikácie     SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017.

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 11 MB]
 
 

Internacionalizácia – ako na to

prvá strana publikácie     Praktický sprievodca stratégiou internacionalizácie v odbornom vzdelávaní a príprave


Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 4 MB]
 
 

Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v odbornom vzdelávaní a príprave a vysokoškolskom vzdelávaní

prvá strana publikácie     Aká je situácia v mobilitách Erasmus+ učiteľov a ostatných zamestnancov v odbornom vzdelávaní a  príprave a vysokoškolskom vzdelávaní? Sú účastníci so svojou mobilitou spokojní? Vidia v nej prínos z hľadiska svojho pracovného rozvoja a z hľadiska potrieb svojej organizácie? Odpovede na tieto otázky ponúka štúdia, ktorá vznikla na podnet Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a centra Euroguidance (SAAIC).

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017

prvá strana publikácie     Európska komisia predstavila „Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2017”, ktorý mapuje vývoj v tejto oblasti v členských štátoch EÚ. Jedným z výsledkov analýzy je poukázanie na fakt, že vplyv prostredia, v ktorom študenti žijú, významne ovplyvňuje ich vzdelanie a pri ich vstupe na trh práce aj zamestnateľnosť. Monitor sa zameriava na význam inkluzívneho vzdelávania, efektívneho investovania do vzdelávania a ďalšie oblasti.

Príloha I  [EN, pdf, 1MB ]
Príloha II [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]
 
 

Šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ Inšpirácia pre koordinátorov projektov - bežiacich i plánovaných

prvá strana publikácie     Krátka príručka, ktorá obsahuje praktické odporúčania pre koordinátorov projektov programu Erasmus+ na tému šírenie a využívanie výsledkov projektov. Ide o výsledky prieskumu národnej agentúry na danú tému medzi realizátormi projektov v rámci programu Erasmus+ a Programu celoživotného vzdelávania a výber z dokumentov programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Vplyv odborných stáží Leonardo da Vinci na účastníkov

prvá strana publikácie     SAAIC-Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila výsledky prieskumu, ktorý realizovala medzi účastníkmi zahraničných odborných stáží Leonardo da Vinci v rokoch 2008-2013.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Vplyv mobilitných projektov Leonardo da Vinci na školy

prvá strana publikácie     SAAIC-Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejnila výsledky prieskumu, ktorý realizovala medzi strednými odbornými školami zapojenými do mobilitných projektov Leonardo da Vinci v rokoch 2007-2013.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 769 KB]