Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PUBLIKÁCIE

Achievement under the Renewed European Agenda for Adult Learning

prvá strana publikácie     Pracovná skupina Európskej komisie zameraná na vzdelávanie dospelých pripravila publikáciu „Achievement under the Renewed European Agenda for Adult Learning”, ktorá sa venuje úspechom dosiahnutým v tejto oblasti do roku 2020 a zároveň hodnotí iniciatívy a trendy vývoja vzdelávania od roku 2011. Publikácia taktiež poukazuje na výzvy a ciele, ktorými sa sektor vzdelávania dospelých bude musieť zaoberať v budúcnosti, približuje cieľové skupiny dospelej populácie, ktoré si budú vyžadovať zvýšenú pozornosť, a navrhuje potrebné systémové zmeny.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]
 
 

Príklady úspešných mobilitných projektov (2014-2016)

prvá strana publikácie     Národná agentúra programu Erasmus+ pre vás pripravila to najlepšie z už ukončených projektov v oblasti vzdelávania, zrealizovaných našimi slovenskými školami a vzdelávacími inštitúciami. Ide o projekty, ktoré boli uskutočnené s finančnou podporou programu Erasmus+ a ktoré spadajú do Kľúčovej akcie 1 ako mobilitné projekty. V publikácii nájdete projekty zo sektorov školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a sektora vzdelávania dospelých.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 9 MB]
 
 

Prínos programu Erasmus+ k rozvíjaniu digitálnych kompetencií v projektoch Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých

prvá strana publikácie     SAAIC - Národná agentúra Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu analyzovala prínos programu Erasmus+ pre rozvíjanie digitálnych kompetencií zúčastnených aktérov. Hlavným cieľom analýzy bolo preskúmať mieru tohto dopadu. Cieľovými skupinami boli inštitúcie, ale aj individuálni účastníci, t. j. zamestnanci a učiaci sa v sektore školského vzdelávania, v sektore odborného vzdelávania a prípravy a v sektore vzdelávania dospelých. Skúmanou vzorkou boli podané, schválené a ukončené projekty v rokoch 2014 – 2017 v rámci Kľúčovej akcie 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  v uvedených troch sektoroch a všetky správy účastníkov podané do 28. októbra 2017.

Executive Summary [EN, pdf, 1MB]

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 11 MB]
 
 

Šírenie a využívanie výsledkov projektov v programe Erasmus+ Inšpirácia pre koordinátorov projektov - bežiacich i plánovaných

prvá strana publikácie     Krátka príručka, ktorá obsahuje praktické odporúčania pre koordinátorov projektov programu Erasmus+ na tému šírenie a využívanie výsledkov projektov. Ide o výsledky prieskumu národnej agentúry na danú tému medzi realizátormi projektov v rámci programu Erasmus+ a Programu celoživotného vzdelávania a výber z dokumentov programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Prínos mobilitných projektov Erasmus+ v školskom vzdelávaní a vzdelávaní dospelých

prvá strana publikácie     Bližší pohľad na nový inštitucionálny prístup v mobilitných projektoch v Kľúčovej akcii 1 a na to, čo priniesla nadnárodná mobilita zamestnancov školám a organizáciám vzdelávania dospelých na Slovensku po prvých dvoch rokoch fungovania programu Erasmus+.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

European inventory on validation of non-formal and informal learning - Executive summary

prvá strana publikácie     Publikácia, ktorú Európska komisia, Cedefop a ICF International vydali v roku 2014, poskytuje prehľad o aktuálnom stave v oblasti uznávania neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v 33 krajinách Európy.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 578 KB]
 
 

Digitálna priepasť v generačnej optike

prvá strana publikácie     Správa z výskumu, ktorú v roku 2014 vydal Inštitút pre verejné otázky a ktorá vychádza z reprezentačných sociologických výskumov na tému digitálnej gramotnosti a informatizácie spoločnosti realizovaných v rokoch 2005 - 2013.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Adult Education and Training in Europe: Programmes to Raise Achievement in Basic Skills

prvá strana publikácie     Správa, ktorú v roku 2015 publikovali Európska komisia, EACEA a Eurydice, mapuje úroveň základných zručností dospelých v 32 krajinách (všetkých členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Turecku).

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 540 KB]
 
 

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

prvá strana publikácie     Komparatívna správa, ktorú v roku 2015 vydali Európska komisia, EACEA a Eurydice, nadväzuje na publikáciu "Adult Education and Training in Europe: Programmes to Raise Achievement in Basic Skills". Správa popisuje prístup dospelých učiacich sa zo znevýhodnených skupín k vzdelaniu ako aj existenciu rôznych programov umožňujúcich vzdelávanie dospelých disponujúcich iba základnými zručnosťami.

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 8 MB]