Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    PUBLIKÁCIE

Validácia výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v SR

prvá strana publikácie     Publikácia sumarizuje východiská k uznávaniu vzdelávacích výsledkov nadobudnutých mimo formálneho systému vzdelávania v SR.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 1 MB]
 
 

Annual Report 2016 Erasmus+

prvá strana publikácie     Výročná správa Európskej Komisie 2016 programu Erasmus+

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 5 MB]
 
 

Annual Report 2015 Erasmus+

prvá strana publikácie     Výročná správa Európskej Komisie 2015 programu Erasmus+ 

Príloha I Výročnej správy – štatistika [EN, pdf, 1MB ]
Príloha II Výročnej správy – príklady projektov [EN, pdf, 574 KB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 2 MB]
 
 

Štúdia o znalosti cudzích jazykov a zamestnateľnosti

prvá strana publikácie     Štúdia útvaru (generálneho riaditeľstva) Európskej Komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, poukazuje na súvislosť medzi jazykovými zručnosťami a zamestnateľnosťou v krajinách EÚ. Analyzuje, ako sa mení v závislosti od jednotlivých krajín, ekonomických odvetví a pracovných pozícií a dáva odporúčania pre ďalšiu podporu a diverzifikáciu výučby jazykov, postupov hodnotenia a certifikácie. Materiál je dostupný v anglickom jazyku:

Study on Foreign Language Proficiency and Employability [EN, pdf, 2,2MB ]
Executive summary [EN, pdf, 410 KB]

 
 

Annual Report 2014 Erasmus+

prvá strana publikácie     Výročná správa Európskej Komisie 2014 programu Erasmus+

Príloha I Výročnej správy – štatistika [EN, pdf, 1MB ]
Príloha II Výročnej správy – príklady projektov [EN, pdf, 574 KB]

Prevziať publikáciu [EN, pdf, 1 MB]
 
 

Hodnotiaci prehľad mobility: Podmienky štúdia v zahraničí v Európe

prvá strana publikácie     Hodnotiaci prehľad sa zameriava na päť kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú motiváciu a schopnosť mladých ľudí študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí: informácie a poradenstvo o možnostiach mobility, prenosnosť podpory pre študentov, znalosť cudzích jazykov, uznávanie štúdia v a podpora pre študentov zo znevýhodneného prostredia.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 2 MB]
 
 

Financovanie škôl v Európe: Mechanizmy, metódy a kritériá vo verejnom financovaní

prvá strana publikácie     Správa poskytuje prehľad riadiacich orgánov na jednotlivých úrovniach vzdelávania a popisuje metódy a kritériá použité na stanovenie výšky prostriedkov na financovanie školského vzdelávania. Obsah správy je tematicky rozdelený do troch kapitol popisujúcich riadiace orgány zapojené do financovania škôl, metódy využívané pri prideľovaní finančných prostriedkov a kritériá využívané pri stanovení objemu prideľovaných finančných prostriedkov.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 7 MB]
 
 

Úspech Programu celoživotného vzdelávania, 2007 – 2013

prvá strana publikácie     SAAIC – Národná agentúra hodnotí realizáciu Programu celoživotného vzdelávania a ponúka príklady úspechov, ktoré môžu motivovať.

Prevziať publikáciu [SK, pdf, 20 MB]