Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávame sa v Európe, vzdelávame pre Európu.
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000184
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:15300 €
Sumár projektu:Evanjelické gymnázium v Tisovci je regionálna bilingválna škola s druhým vyučovacím jazykom anglickým. Nachádza sa v regióne s veľmi vysokou nezamestnanosťou. Škola si uvedomuje potrebu reagovať na neustále sa meniace ekonomické, spoločenské a politické zmeny nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európy. Hlavným cieľom projektu je prehlbovanie európskej identity medzi mladými ľuďmi , inovácia a modernizácia vyučovacie procesu s dôrazom na prehĺbenie kompetencií, umožňujúcimi štúdium v širšom EU priestore a následne úspešné uplatnenie sa absolventov na domácom a európskom trhu práce. Od projektu očakávame - rozvoj a zlepšovanie manažérskych zručností pri riadení medzinárodného kolektívu učiteľov - získavanie informácií o metódach riadenia škôl v zahraničí a prenášanie overených prístupov do riadenia školy - získavanie inšpirácií pre zlepšovanie organizácie vyučovania a zaraďovanie vhodných inovácií do školského vzdelávacie programu - zvyšovanie kompetencií zamestnancov: -kvalitnú jazykovú príprava žiakov, umožňujúcu im vysokoškolské štúdium v zahraničí - zlepšovanie a zdokonaľovanie učiteľov v nových inovatívnych metódach vyučovania a zdokonaľovanie v jazykových odborných a komunikačných zručnostiach - spoznanie metodiky CLIL - získanie skúsenosti a nových nápadov pri vyučovaní predmetov v anglickom jazyku - spoznanie nových metód vyučovania mimo školskej triedy - rozvíjanie a hľadanie medzipredmetových vzťahov pri vyučovaní v triede aj mimo triedy - podpora kreativity žiakov a rozvoj efektívnej komunikácie Projektu sa zúčastní 8 učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov (biológia, fyzika, matematika, angličtina, psychológia, história, náboženstvo, ruský jazyk) , z toho dvaja vedúci pracovníci. Účastníci projektu sa zapoja do nasledujúcich aktivít: * Vzdelávanie metódou CLIL: - spoznať metodiku CLIL a získať skúsenosti a nové nápady pre výučbu svojho predmetu v anglickom jazyku *Mimotriedne vyučovanie: - možnosti vyučovania predmetu mimo triedy a rozvoj medzipredmetových vzťahov *Rozvoj efektívnych komunikačných schopností: - rozvoj komunikačných schopností s cieľom podporiť a prehĺbiť medziľudské vzťahy a efektívnu komunikáciu *Kreativita vo vyučovacom procese: - oboznámenie a použitie metodológie Edwarda de Bone a prehĺbenie kritického myslenia spôsobu riešenia problémových úloh a situácie *Teoretický a praktický aspekt vyučovania ruského jazyka: - teoretické a praktické zoznámenie sa s použitím moderných a interaktívnych metód zameraných na rozvoj komunikačných schopností, na ich praktické využitie a aplikácia na vyučovaní súčasnej ruštiny Organizáciu projektu zabezpečuje projektová manažérka a v prípade potreby krízový tím. Jednotliví učitelia komunikujú s partnerskou organizáciou a na základe jej pokynou sa pripravia na vzdelávacie aktivity. Očakávame: - zlepšenie a prehĺbenie jazykových a komunikačných kompetencií učiteľov - aplikáciu získaných skúseností, vedomostí a metód do vyučovacieho procesu - možnosť výmeny skúseností počas a po skončení kurzu medzi účastníkmi kurzu - získanie inšpirácie pre efektívnejšie riadenie školy - zlepšovanie komunikácie medzi kolegami na úrovni školskej, národnej a medzinárodnej - výmenu vedomostí v jednotlivých odborných oblastiach medzi zapojenými organizáciami - výmenu skúseností, získaných pri aplikácii osvojených zručností vo vyučovacom procese - skvalitnenie a modernizáciu školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho procesu na škole - modernejšie, kreatívnejšie, aktívnejšie a efektívnejšie učenie sa žiakov - možnosť nadviazania novej spolupráce s novými partnermi s využitím IKT technológiami Za potenciánálne dlhodobé prínosy považujeme: - prehĺbenie európskej identity a praktickú aplikáciu interkultúrneho povedomia pre všetky strany zúčastnené v projekte - prepojenie teórie s praxou v rôznych vzdelávacích oblastiach - zvýšenie motivácie pre štúdium v EU a pre následné uplatnenie žiakov v praxi Výstupy projektu a skúsenosti, ktoré získame budeme šíriť prostredníctvom príspevkov v tlačených a elektronických médiách, na pedagogických konferenciách a workshopoch.
Koordinátor:Evanjelické gymnázium
Tisovec