Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V medzinárodnom svete sa nestratíme
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000194
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21835 €
Sumár projektu:Škola je zameraná na vyučbu cudzích jazykov. Hlavným cieľom je modernizácia a internacionalizácia školy. Jedným z krokov dosiahnuť tento cieľ je zapojiť učiteľov materskej školy a učiteľov prvého stupňa základnej školy do mobility v zahraničí - Veľkej Británie, aby nadobudli komunikačné zručnosti potrebné nielen pri vyučovaní anglického jazyka, ale aj iných predmetov v anglickom jazyku a následne ich zapojiť do medzináronej partnerskej spolupráce. Medzi najdôležitejšie témy v projekte patrí výučba anglického jazyka, nové vzdelávacie metódy a medzinárodná spolupráca. Na mobilite v zahraničí sa zúčastní 9 účastníkov, ktorí si jej absolvovaním zlepšia odborné kompetencie a komunikačné zručnosti, získajú a vymenia si nové skúsenosti, naučia sa vnímať multikultúruiny, naučia sa vužívať metodológiu CLIL, kreatívne vyučovať a zvýši sa aj ich sebavedomie. Každý účastník v projekte má svoj cieľ a úlohu, ktorá súvisí s európskym plánom rozvoja našej inštitúcie. Účastníci, získaním daných kompetencií počas vzdelávania, tak budú schopní podieľať sa na medzinárodnej spolupráci, ktorú škola začala už v minulosti. Očakávame, že účastníci naplno implementujú nadobudnuté vedomosti do vyučovacieho procesu, budú pracovať kreatívnejšie a efektívnejšie, čo sa pozitívne prejaví priamo na hodinách, dokážu prekonať jazykovú bariéru pri medzinárodnej spolupráci v zahraničí a odovzdajú získané vedomosti ostatným učiteľom nielen v škole ale aj na regionálnej úrovni. Účastníci budú po absolvovaní mobility v zahraničí informovať a odovzdávať poznatky iným učiteľom formou otvorených hodín, diskusiíí, seminárov, súťaží, stretnutí členov Metodických orgánov v Žiline a stretnutí riaditeľov škôl v Žiline. Zároveň budú o svojom štúdiu a aktivitách informovať aj širokú verejnosť vo forme článkov do novín a na web stránky. Z krátkodobého hľadiska si účastníci danej mobility rozšíria komunikačné zručnosti a nadobudnú nové vedomosti, ktoré môžu aplikovať vo vyučovacom procese. Z dlhodobého hľadiska môžu nadobudnuté zručnosti naplno využiť pri zahraničnej partnerskej spolupráce, ktorú plánuje naša škola naďalej rozširovať.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
Žilina
Partneri:Bell Educational Services Ltd
Cambridge, United Kingdom
www.bellenglish.com
International Study Programmes
CHELTENHAM, United Kingdom
www.International-Study-Programmes.org.uk