Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie metodológie vyučovania cudzích jazykov na Gymnáziu Varšavská
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000293
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5210 €
Sumár projektu:Naša škola má záujem zúčastniť sa kurzov pre poskytovanie kvalitného vzdelávania. Cielom našho projektu je absolvovaním kurzov zlepšiť a zmodernizovať stanovené požiadavky na výučbu a rozvoj učiteľov v súlade s plánom rozvoja školy. Kurzy sú zamerané na zlepšenie jazyka, využívanie nových trendov v metodológii výučby anglického jazyka, a pre implementáciu informačných technológii do výučby anglického jazyka, kreativitu, zoznámenie sa s britskou kultúrou a zvykmi. Kurzy absolvujú učitelia z celého sveta, čo poskytuje možnosť spolupráce a vytváranie partnerských vzťahov medzi školami ainami a priestor na realizáciu spoločných projektov. Škola chce vyslať dvoch pedagógov. Účastníci kurzu zlepšia svoje jazykové schopnosti, naučia sa veľa nových vyučovacích metód a techník, ktoré budú aplikovať vo svojom vyučovacom procese. Okrem sebarealizácie, účastníci kurzu sa budú môcť podeliť o všetky získané informácie a poznatky so svojimi kolegami, a pomôžu im implementovať získané prvky do svojich predmetov: využívať nové trendy a metódy, motivovať žiakov učit sa a tvoriť pomocou rôznych aktivít ( od hereckých prvkov po používanie počítača na výučbu). Krátkodobé výstupy sú pristúpiť k inovácii a využitiu moderných vyučovacích trendov vo vyučovacom procese. Dlhodobejší prínos bude zaužívané nové vyučovacie metódy a techniky do vyučovacieho procesu, naplnenie stanovených požiadaviek na výučbu a rozvoj učiteľa v súlade s plánom rozvoja školy, súčasť získaných prvkov do učebného plánu a učebných osnov.
Koordinátor:Gymnázium
Žilina
Partneri:International Study Programmes
CHELTENHAM, United Kingdom
www.International-Study-Programmes.org.uk
Bell Educational Services Ltd
Cambridge, United Kingdom
www.bellenglish.com