Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skvalitnenie nácviku ošetrovateľských činností u zdravotníckych asistentov v rámci odborných stáží
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000335
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:68587 €
Sumár projektu:Projekt je zameraný na realizáciu zahraničných odborných stáží žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom. Spolu 34 vybraných žiakov študijného odboru zdravotnícky asistent absolvuje 2 týždne odbornej praxe v zmluvných zdravotníckych zariadeniach našich projektových partnerov, ktorými sú tri stredné zdravotnícke školy v Českej republike (Třebíč, Praha, Ostrava). Hlavným cieľom projektu je rozšíriť objem mobilít žiakov našej školy za účelom rozvoja odborných kompetencií zdravotníckych asistentov, ktoré sú nevyhnutné pre výkon zdravotníckeho povolania. V rámci projektu plánujeme zrealizovať 5 turnusov mobilít, tri turnusy pre 14 žiakov 3.ročníka a dva turnusy pre 20 žiakov 4. ročníka. Žiaci 3. ročníka prostredníctvom realizácie projektu absolvujú 2 týždne povinnej súvislej odbornej praxe na pracoviskách a oddeleniach Nemocnice Třebíč (4 žiaci v júni 2014 a 4 žiaci v júni 2015) a na oddeleniach Vítkovickej nemocnice v Ostrave (6 žiakov v júni 2015). Odborná prax žiakov vo všetkých troch turnusoch bude zameraná na upevňovanie odborných vedomostí a zručností a na nadobúdanie nových vedomostí a nácvik nových zručností v súvislosti s realizáciou praxe hlavne na oddeleniach a na iných špecializovaných pracoviskách, ktoré v nemocnici v sídle školy nemáme. Žiaci 4. ročníka absolvujú dva turnusy odborných stáží v nemocniciach v Prahe (10 žiakov -september 2014, 10 žiakov – september 2015). V rámci projektu bude odborná stáž v špecializovaných nemocniciach a na špičkovo vybavených pracoviskách zameraná na nácvik špecifických zručností realizovaných v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s konkrétnou lekárskou diagnózou. Vo všetkých turnusoch žiaci budú pracovať na určených pracoviskách, v spolupráci so žiačkou partnerskej školy 7 hodín denne, budú členmi ošetrovateľského tímu a budú realizovať výkony ošetrovateľskej starostlivosti podľa zamerania jednotlivých oddelení. V rámci pobytu prostredníctvom exkurzií navštívia ďalšie špecializované pracoviská. V každom turnuse budú podporu žiakom poskytovať sprevádzajúce odborné učiteľky SZŠ Humenné. Očakávame, že realizáciu odborných stáží budú žiaci vnímať ako jednu z možností skvalitnenia ich odbornej prípravy, že sa zvýši ich motivácia pre dosahovanie dobrých študijných výsledkov a že získané vedomostí, zručnosti, návyky a postoje preukážu v ďalšom štúdiu. Absolvovanie mobility umožní rozvoj osobností žiakov, ktorí možno prvýkrát budú mimo rodiny, nadviažu nové priateľstvá a kontakty, spoznajú nové mestá a regióny. Realizácia projektu umožní rozvoj spolupráce školy s partnerskými školami, skvalitnenie vyučovacieho procesu, rozvoj odborných kompetencií učiteľov vo výučbe odborných predmetov, ale aj skúsenosti s realizáciou projektov, prípravou odborných textov, ktoré poslúžia ďalším žiakom a učiteľom, zlepšenie imidžu školy v regióne, zvýšenie záujmu potenciálnych záujemcov o štúdium v odbore zdravotnícky asistent
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Humenné
Partneri:Stredni zdravotnicka skola a Vyssi odborna skola zdravotnicka, Ostrava, prispevkova organizace
Ostrava, Czech Republic
www.zdrav-ova.cz
Vyssi odborna skola zdravotnicka a Stredni zdravotnicka skola, Praha 4, 5. kvetna
Prague, Czech Republic
www.zdravotnickaskola5kvetna.cz
Vyssi odborna skola a Stredni skola veterinarni, zemedelska a zdravotnicka Trebic
Třebíč, Czech Republic
www.szstrebic.cz