Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turiec do Európy, Európa do Turca 2014
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000359
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:142451 €
Sumár projektu:Téma prepojenia odborného vzdelávania s potrebami trhu práce je na Slovensku často diskutovaná nielen v médiách, ale aj na konferenciách organizovaných ministerstvami školstva a práce. Rozvoj kvalifikácií v súlade s EQF a nastavenie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) je dôležitou prioritou EÚ. Naše skúsenosti s programom CŽV a záujem škôl a žiakov o mobility viedlo 3 odborné školy z Martina a K.A.B.A.Slovensko - koordinátora s niekoľkoročnými skúsenosťami vo viacerých projektoch financovaných EÚ a so sieťou skúsených partnerov v zahraničí - k vytvoreniu konzorcia ako vhodnej kombinácie pre úspešnú realizáciu projektu. Totiž, na spoločných stretnutiach sme zaznamenali záujem zo strany škôl o mobility pre žiakov avšak ako najčastejší argument prečo sa školy nezapájajú do výziev je, že na to nemajú zdroje - učitelia sú vyťažení a ani nemajú skúsenosti v relevantnej oblasti a ani s písaním a riadením projektov tohto typu a uvítali našu iniciatívu s prípravou a koordináciou projektu. Spolu sme identifikovali problémy a potreby žiakov a aby získali čo najviac kompetencií pre svoj kariérny rast , sme dospeli k spoločnému záveru, že je potrebné vyslať mladých ľudí "na skusy" do Európy a vrátiť ich domov do Turca, plných európskych praktických skúseností - teda vyslať "Turiec do Európy a (priniesť) Európu do Turca". Cieľom projektu je umiestniť 20 žiakov z Obchodnej Akadémie v MT a 10 žiakov Strednej priemyselnej školy v MT do firiem v UK, 30 žiakov SOŠ obchodu a služieb MT vo firmách v Taliansku a 12 žiakov Strednej priemyselnej školy vyslať do rovnako zameranej odbornej školy v ČR, za účelom výmeny najlepšej praxe a spoznania inej techniky. Ďalšími cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť je zhodnotenie prínosu praxe pre účastníkov projektu a pre školy, porovnať štandardy pozícií v rámci pracovných umiestnení žiakov na základe spätnej väzby od účastníkov počas praxe vo firmách a navrhnúť vylepšenia existujúcich študijných programov a identifikovať a hodnotiť kľúčové kompetencie účastníkov mobility použitím nástrojov KompetenzenBilanz (KB) bilancie kompetencií. Celkovo sa projektu zúčastní 72 žiakov z 3 stredných škôl rôzneho zamerania (administratívne práce a rozvoj obchodných zručností, oblasť spoločného stravovania a hotelierstva a technické vzdelávanie v oblasti IT, elektrotechnika a logistika). Medzi hlavné aktivity (A1) patrí vyslanie 5 turnusov na 2 týždne do UK a Talianska v rámci OVP v podnikoch a (A2) 1 turnusu na 2 týždne do ČR v rámci OVP na odbornej škole. Pri realizácií projektu použijeme vzdelávanie v praxi a počas prípravy a po návrate stážistov aj metódu KB, vyvinutú na hodnotenie kľúčových kompetencií z projektu transferu inovácií LdV. Taktiež v maximálnej miere použijeme online spôsoby monitorovania (dotazníky) a komunikáciu s partnermi prostredníctvom Skype konferencií. Partneri konzorcia vytvoria spoločnú online zdieľanú databanku zozbieraných informácií, dokumentov, fotiek, príbehov atď. Táto databanka bude prístupná všetkým žiakom na školách zapojených do projektu a tie najlepšie materiály budú spracované do jednotnej formy a sprístupnené online pre širokú verejnosť prostredníctvom webstránok zúčastnených partnerov, médií, sociálnych sietí a ďalšími spôsobmi propagácie. 72 žiakov, ktorí absolvujú odbornú prax v zahraničí budú mať pri vstupe na trh práce skúsenosti a kompetencie, ktoré im pomôžu uplatniť sa v odbore. Získajú certifikát o účasti v projekte od zahraničného partnera, osvedčenie o KB a vyplnia si aj Europass Mobility, kde uvedú svoje nadobudnuté odborné, metodické, sociálne a osobnostné kompetencie. 3 školy z regiónu Turiec získajú informácie a porovnajú si štandardy v podobných odboroch v hosťovskýchinách a na základe spätnej väzby od žiakov môžu iniciovať doplnenie odborného vzdelávania. Členovia konzorcia získajú cennú skúsenosť z účasti v programe Erasmus+. Realizáciou projektu prispeje konzorcium k rastu kompetencií žiakov, spoznávaniu kultúr a firemného prostredia inýchín, zlepšeniu ponuky pracovnej sily v regióne Turiec. Prispeje aj k šíreniu povedomia o projekte Erasmus+ v regióne, nakoľko predpokladá zvýšenie dopytu po účasti na mobilitách v regióne po návrate žiakov a šíreniu ich skúseností a ich zážitkov na záverečnom workshope. Na workshop budú pozvaní zástupcovia ďalších škôl z regiónu ako aj odboru školstva ŽSK, s cieľom vyvolať diskusiu o nastavení OVP politiky a rozvojovej stratégie a tiež rozšíreniu siete konzorcia do ďalšieho obdobia v nadväzujúcom projekte.
Koordinátor:K.A.B.A. Slovensko
Martin
Partneri:Most Sas
Castelletto Ticino, Italy
www.mostprojects.org
European Training Services
Penarth, United Kingdom
www.europeantrainingservices.co.uk
Stredni odborna skola strojni a elektrotechnicka Velesin, U Hriste 527
Velesin, Czech Republic
www.sosvel.cz
Obchodna akademia Martin
Martin, Slovakia
www.oamt.sk
Stredna odborna skola obchodu a sluzieb v Martine
Martin, Slovakia
www.sosmt.sk
Stredna priemyselna skola
Martin, Slovakia
www.spsmt.sk