Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničné skúsenosti v odbornej praxi zdravotníckych asistentov
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000383
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:43236 €
Sumár projektu:Zmyslom mobilitného projektu Zahraničné skúsenosti v odbornej praxi zdravotníckych asistentov je predovšetkým poskytnúť vybraným žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci možnosť absolvovať odbornú prax v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach vyspelých členskýchín Európskej únie, a umožniť im tak nadobudnúť nové zručnosti, skúsenosti a vedomosti. Projekt trvá jeden rok a počas neho bude na zahraničné stáže do Dánska, Nemecka, Spojeného kráľovstva a Českej republiky vyslaných 22 žiakov. Účastníci stáží sú študentmi Strednej zdravotníckej školy tretieho a štvrtého ročníka denného štúdia v odbore Zdravotnícky asistent, sú to žiaci, ktorí dosahujú najlepšie študijné výsledky v odborných, ale aj všeobecnovzdelávacích predmetov a cudzom jazyku. Podmienkami výberu boli študijné výsledky, výborný priemer známok, a bezproblémové, úctivé a slušné správanie počas ich štúdia. Budú rozdelení do 7 skupín. Účastníci budú vykonávať prax v mestách Plymouth (UK), Horb am Neckar (DE), v oblasti Funen (DK), a v Prahe (CZ). Všetky turnusy trvajú 21 dní, výnimku tvorí stáž v Česku, ktorá trvá 2 týždne. Prvé tri turnusy začínajú v októbri roka 2014, ostatné štyri koncom mája v roku 2015. S väčšinou zapojených partnerských organizácií máme dobré skúsenosti v zmysle predošlých mobilít, tento projekt však zahŕňa aj nového partnera, pražskú Vyššiu odbornú školu zdravotnícku a Strednú zdravotnícku školu. Prijímajúce organizácie zabezpečia účastníkom ubytovanie, stravu, potrebné informácie a pomoc pri riešení vzniknutých ťažkostí počas celého pobytu. Počas stáží budú priebežne hodnotení mentorom prijímajúcej organizácie, ktorý na nich bude dohliadať a venovať sa im. Počas praxe budú tiež v spojení s koordinátorom vysielajúcej organizácie a budú si o svojich výsledkoch, zážitkoch a výkonoch viesť denník. Na konci pobytu získajú účastníci dokument Europass - mobilita, certifikáty vysielajúcej organizácie potvrdené prijímacími organizáciami, ktoré tiež účastníkom pripravia hodnotenie o absolvovanej stáži. Účastníci pobytu v meste Plymouth naviac okrem praxe absolvujú odborné vzdelávanie v anglickom jazyku a na základe jeho úspešného ukončenia by mali dostať prenosné kredity. Cieľom projektu je umožniť účastníkom získať nové skúsenosti a kompetencie, či už v oblasti používania moderných, inovatívnych metód, techník a pomôcok (napr. polohovacích a sebaobslužných pomôcok), alebo v oblasti kultúrnej, spoločenskej a jazykovej. Účastníci sa oboznámia so systémami ošetrovateľskej starostlivosti a odborného vzdelávania prijímajúcichín, budú ich môcť porovnať, a nadobudnutými vedomosťami pomôcť nielen sebe, ale aj ostatným študentom. Jedným z cieľom je aj posilniť a udržiavať partnerstvo škôl v Dánsku a Nemecku, vzdelávacej organizácie v Spojenom kráľovstve a nadviazať nové partnerstvo v Českej republike. Okrem odborného a osobného rastu zúčastnených študentov považujeme za prínos aj výmenu informácií, vedomostí a skúseností medzi partnerskými organizáciami a našou školou a zdravotníckym systémom, ktorý zastupujeme. Na národnej a regionálnej úrovni posilnia tieto mobilitné aktivity postavenie našej školy v systéme slovenských stredných škôl, pridajú na kvalite výučby, vďaka čomu by mohol vzrásť záujem mladých ľudí o výber tohto vzdelania tohto typu. Dúfame, že tak budeme môcť prispieť k zvýšeniu počtu kvalifikovaných pracovných síl v odbore zdravotnícky asistent, o ktorých je v súčasnosti v krajinách Európskej únie veľký záujem.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Lučenec
Partneri:TELLUS LIMITED
PLYMOUTH, United Kingdom
www.tellusgroup.com
Vyssi odborna skola zdravotnicka a Stredni zdravotnicka skola, Praha 4, 5. kvetna
Prague, Czech Republic
www.zdravotnickaskola5kvetna.cz
Social- og Sundhedsskolen Fyn
Odense C, Denmark
www.sosufyn.dk
Hermann Hesse Kolleg für Sprache und kulturelle Zusammenarbeit e.K.
Horb am Neckar, Germany
www.hermann-hesse-kolleg.de