Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008647
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27530 €
Sumár projektu:Škola vychádza vo svojom komplexnom pôsobení zo štátneho vzdelávacieho programu, kladie dôraz na nasledujúce priority: Proces vlastného učenia - našou prioritou je učiť sa žiakov učiť, klásť dôraz na kompetencie k učeniu a riešeniu problémov, stále prehlbovať ich vedomosti, zručnosti a návyky a tým ich pripraviť k stredoškolskému vzdelávaniu. Výučba cudzích jazykov a podpora medzinárodných vzťahov - znalosť cudzích jazykov chápeme v súčasnosti ako zásadný predpoklad pre ďalšie štúdium vo všetkých disciplínach. Styk s anglicky a nemecky hovoriacimi ľuďmi je pre našich žiakov prioritný a chceme ho rozvíjať zapájaním sa do medzinárodných projektov s možnosťou výučby formou CLIL – integrované vyučovanie cudzieho jazyka a odborných predmetov. Naďalej organizovať zahraničné poznávacie exkurzie prostredníctvom AMAVETU – asociácie pre mládež, vedu a techniku. Pripravovať žiakov na olympiády a súťaže v cudzom jazyku. Športová príprava žiakov so zameraním na futbal – futbalová príprava mladších a starších žiakov patrí medzi tradície školy, o ktorú sa budeme naďalej opierať. Popularizácia športu cez známe osobnosti. Environmentálna výchova – v rámci týchto hodín sa budú žiaci zapodievať štúdiom biologickej vednej disciplíny, ktorá sa zaoberá vzájomným vzťahom živýchsystémov i vzťahom k ich okoliu / aj v anglickom jazyku /. Činnosť školského klubu sa zameria na tvorivé dielne v anglickom jazyku. Týmito aktivitami sa učiteľom a následne i žiakom zlepšia jazykové kompetencie. Kľúčoví zamestnancizískajú motiváciu ako pracovať s metódou CLIL, oboznámia sa s novými nástrojmi vyučovania a zážitkovým učením. Zároveň sa bude rozvíjať ich kognitívne myslenie. Zapoja sa do medzinárodnej siete pedagógov používajúcich metódu CLIL a budú rozvíjať vzájomnú komunikáciu a spoluprácu s pedagógmi v ostatnýchinách. Spoznajú a využijú nové interaktívne výučbové programy s použitím metódy CLIL vo vyučovaní. Začnú aktívne vytvárať odborné interaktívne zošity i v cudzom jazyku.
Koordinátor:Základná škola, Ul. sv. Michala 42, Levice
Levice