Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Let´s talk English together
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008744
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6010 €
Sumár projektu:Naša malá základná škola je situovaná v Bytčianskom regióne. Hoci sa rozprestiera v prekrásnom horskom prostredí Súľovských skál,je tu nedostatok príležitostí pre našich žiakov zdokonaľovať sa a precvičovať si komunikáciu v anglickom jazyku. Väčšie mestá ako Žilina alebo Považská Bystrica, ktoré poskytrujú viac možností zdokonaľovania sa v anglickom jazyku, sú veľmi vzdialené od našej doliny. Je veľmi komplikované pre našich žiakov a učiteľov prekonávať denne vzdialenosť 50 kilometrov. Cestovanie do týchto miest trvá dlho nakoľko sa viackrát musí prestupovať. Naše učiteľky anglického jazyka neabsolvovali dlhodobý pobyt v anglicky hovoriacichinách. Z tohoto dôvodu boli vybrané na študijný pobyt projektovým tímom aby si zlepšili komunikačné schopnosti a metodológiu v anglickom jazyku o ktoré sa podelia s kolegami a žiakmi našej školy. Naša škola ešte nerealizovala podobný typ projektu. Profil účastníčiek : Mgr. Marcela Trebulová, učiteľka anglického jazyka, prax 20 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra anglicky hovoriacichín. Mgr. Júlia Tarhajová, učiteľka anglického jazyka, prax 12 rokov, vzdelanie UK Bratislava aprobácia Anglický jazyka a literatúra. Učiteľky absolvujú tieto kurzy v dĺžke trvania 14 dní na Univerzite v Kent v Pilgrims, Canterbury, England: Pilgrims organizuje vzdelávanie učiteľov v anglickom jazyku z celého sveta už viac ako 40 rokov. Ich humanistický princíp umožnil tisíckam učiteľov inšpirovať a motivovať svojich študentov učiť sa cudzí jazyk. Kurzy na škole Pilgrims poskytujú učiteľom 22 hodín výučby týždenne a k tomu ešte 12 hodín výučby na popoludňajších a večerných seminároch. Mgr. Marcela Trebulová : Drama Techniques for Creative Language Teaching. Mgr. Júlia Tarhajová: Creative Methodology for the Classroom. V rámci projektu účastníci získajú inovatívne metódy vo vyučovaní anglického jazyka ktoré sú: • Dynamická práca v skupinách • Rozvoj komunikačných schopností v rámci didaktických hier • Využitie reči tela ako nástroja komunikácie • Zapojenie mimmiky v rámci pri rozprávaní príbehov • Zlepšenie hlasovej techniky a dýchania počas rozprávania • Farba reči, intonácia, prízvuk v rámci slov a viet • Techniky tvorenia a rozprávania príbehov • Využitie dramatizácie príbehov v rámci vyučovania • Prispôsopenie vyučovania rôznym potrebám žiakov • Tvorivé vyučovanie gramatiky, slovnej zásoby a osvojovania si komunikatívnych zručností • Prispôsobenie vzdelávacích aktivít pre rôzne vekové a rozumové schopnosti detí •Rozprávanie príbehov v rámci precvičenia gramatiky a komunikatívnych zručností • Využitie piesní, hudby a drámy vo vyučovaní Získané poznatky a skúsenosti budeme aplikovať v rámci výučby anglického jazyka na základnej škole. O získané poznatky sa podelíme s ostatnými členmi pedagogického zboru na našej škole formou organizovania otvorených hodín, seminárov a prezenzácií. O realizovanom projekte budeme informovať verejnosť prostredníctvom školských a regionálnych novín a webovej stránky školy. Formou metodických seminárov budeme informovať učiteľov iných škôl o inovatívnych metódach zameraných na osvojovanie si cudzieho jazyka.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Hradná 64, Súľov
Súľov - Hradná