Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výučba anglického jazyka u žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008776
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Trendom súčasnosti je inkluzívne vzdelávanie a rovnosť šancí. Naša škola pri zdravotníckom zariadení je zaradená do systému škôl špeciálneho školstvaa vyučujemev nej žiakov s veľkou variabilitourôznych ochorení a postihnutí, ktorí k nám prichádzajú z celého Slovenska. Úlohou našej školy je zachovať kontinuálnosť vo vzdelávaní a umožniť deťom bezproblémový návrat do ich kmeňovej školy. Preto sa v rámci nášho projektu chceme venovať témevýučby anglického jazyka u detí so špecifickými poruchami učenia a správania. Našim cieľom je zvýšiť motiváciu žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami k učeniu sa cudzieho jazyka a pomocou inovačných vyučovacích metód zefektívniť a rozvíjať ich jazykové kompetencie. Znalosť cudzieho jazyka považujeme za kľúčovú kompetenciu jedinca žijúcehov Európskej únii a preto nesmieme podceniť alebo vylúčiť ani výučbu cudzieho jazyka u žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania. Aj integrovaný žiak so špecifickými poruchami učenia a správania je plnohodnotným žiakom v našich triedach a má plné právo osvojovať si nielen cudzí jazyk , ale aj kultúru inýchín. Našou snahou je preto hľadať také metódy a postupy, ktoré mu umožnia v plnej miere napredovať v jazykovom vzdelávaní a motivovať ho takto k celoživotnémuučeniu a zdokonaľovaniu sa v cudzom jazyku. Naša škola poverila účasťou na projekte jedného pedagóga,jeho úlohou však bude po návrate z kurzu vyškoliť kolegov a oboznámiť ich so získanými informáciami a materiálmi a implementovať ich do výchovno- vzdelávacieho procesu. Kurz je možnosťou získať a vymeniť si informácie na medzinárodnej úrovni a zároveň nadviazať kontakty so špeciálnymi pedagógmi z inýchín. Formou hospitácií v rámci kurzu umožňuje vhľad do špeciálneho školstva vo Veľkej Británii.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Dolný Smokovec 70, Vysoké Tatry
Vysoké Tatry