Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative teaching at secondary school
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008801
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6705 €
Sumár projektu:V našom projekte Creative teaching at secondary school sa chceme zúčastniť na kurzoch anglického jazyka, španielskeho jazyka a kurze využívania sociálnych médií. Stanovili sme si hlavné ciele projektu a sme presvedčení, že tieto kurzy ich pomôžu naplniť. Tu sú niektoré z čiastkových cieľov projektu: - využiť najmodernejšie interaktívne, na študenta zamerané, komunikatívne a kreatívne metódy - rozvíjať a vylepšovať komunikačné kompetencie v cudzom jazyku , -rozšíriť si vedomosti o nové moderné výrazy a hovorový jazyk, - zdokonaliť štýl vyjadrovania na všetkých úrovniach - osvojiť a vyskúšať si metódy vyučovania jazykov prostredníctvom kultúrno-spoločenského aspektu poznania sveta a tým aj poznanie odlišnejspoločnosti a rešpektovanie jej špecifík - zdieľať a vymieňať si medzi sebou skúsenosti, užitočné nápady, - sledovať a zúčastniť sa rôznych aktivít zameraných na riešenie problémov didaktiky vyučovania, motivácie žiakov - vylepšovať jazykové kompetencie a rozvíjať európsku dimenziu, - vytvoriť do budúcna monitorovaciu vzdelávaciu sieť, nové školské partnerstvá - vymieňať si názory účastníkov, porovnávať skúsenosti a uviesť nové nápady do školy a prispieťdo európskeho plánujej rozvoja - vytvárať zdravé, kreatívne vzdelávacie prostredie s pozitívnymivýkonmi a úspechmi -aktívne sa zúčastniť všetkých aktivít , benefity použiť vpraxi a podeliť sa o nové poznatky s kolegami zoznámiť účastníkov s použiteľnosťou a prístupnosťou sociálnych médií, ich nástrojov a metód. - informovať o výhodách a nevýhodách najnovších web2.0 nástrojov a ich využití vo vzdelávacom procese. - poukázať na najlepšie využitie praktické postoje pri využívaní sociálnych médií - naučiť účastníkov ako ich zodpovedne a bezpečne používať - identifikovať a revidovať sociálne média aweb 2.0 aplikátory pre vzdelaváteľov - ukázať ako aplikovať sociálne média do prostredia triedy - integrovať postupy, sociálne média a najnovšieweb 2.0 technológie do učebných plánov Tak anglický ako aj španielsky jazyk sú maturitnými predmetmi, čo kladie nároky na učiteľa a neustále motivuje k zdokonaľovaniu, aktualizovaniu a prispievaniu k zlepšovaniu profilu absolventa školy. Chceme sa ako školská inštitúcia zúčastniť tohoto projektu, nie len pre individuálny prospech, ale v súlade spotrebami,záujmami akritériami rozvoja školy a súlade s rýchlo sa vyvíjajúcim sa svetom hlavne v oblasti technológii. V rámci voliteľných premetov a krúžkov chceme ponúknuť žiakom: - krúžok kreatívneho písania, - každoročný mini festival hispánskeho filmu, - na škole vedieme internetový časopis v angl. jazyku a je nutné sa stále zdokonaľovať v používaní najmodernejšej IKT, aby sme lepšie vedeli využiť jej prednosti, - študenti musia mať kontakt s reálnym jazykom a ten sa stále vyvíja. Je potrebné, aby učitelia boli informovaní a vzdelávaní aktuálne, - máme záujem pomôcť mestu v propagácii nášho okolia. Sprístupniť cudzincom informácie v cudzích jazykoch na internete pomocou digitálnej techniky, popísať rôzne okruhy turistického záujmu, realizovať overenie v praxi cez medzinárodný projekt. Tréningové programy ponúkajú excelentnú príležitosť pre vytvorenie medzinárodnej siete networking na individuálnej aj školskej úrovni, rozvíja a podporuje európsku spoluprácu, kontakty, školské partnerstvá. Všetko to otvára možnosti školy rozšíriť jej misiu na medzinárodnej úrovni.
Koordinátor:Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves