Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a zdokonalenie jazykových kompetencií učiteľov
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008812
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11780 €
Sumár projektu:Areál našej školy je postavený na najmladšom sídlisku v Martine – Záturčí. Navštevuje ju v súčasnosti 410 žiakov, ktorým chceme poskytnúť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, zmysluplné využívanie voľného času a pripraviť im pevnýzáklad pre ďalšie štúdium a ich budúciživot. Naša organizácia sa rozhodla zapojiť do programu Erasmus+projektom "Zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka a zdokonaleniejazykových kompetencií učiteľov". Našim cieľom je zlepšenieodborných kompetenciízamestnancov, zlepšenie pripravenosti na zmeny z hľadiska modernizácie a internacionalizácie a zvýšenie kvality vo výučbe a učení. Cieleprojektu: - rozvíjať komunikačné jazykové kompetencie v anglickom jazyku u učiteľov - rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie, čítanie s porozumeníma písanie - poznávať nové metódy výučbya ich implementáciu do výučby - rozširovať slovnú zásobu pomocou rozboru rôznych komunikačných tém - rozšíriť slovnú zásobu na organizáciu triedy a vyučovania - rozšíriť znalosti anglickej gramatiky pomocou komplexných štruktúr a analýzy chýb - spoznávať históriu, tradície a sviatky anglicky hovoriacichín - zvýšiť úroveň ovládania jazyka podľa SERRu učiteľov - zmotivovať učiteľov - nadviazať medzinárodnú virtuálnu spoluprácu Po zavedení povinného vyučovania anglického jazyka oddruhej triedy na našej škole sa snažíme efektívne rozvíjať cudzojazyčnú komunikatívnu kompetenciu našich žiakov. Zamimoriadne dôležité považujeme vytvorenie pozitívneho vzťahu k jazyku, iným kultúram a učeniu sa jazykov.V druhom ročníku je dotácia jazyka 1 hodina týždenne, v treťom a štvrtom ročníku 3 hodiny týždenne. Žiaci nultého a prvého ročníka majú možnosť navštevovať záujmový útvar s hravou výučbou angličtiny. V sekundárnom vzdelávaní bola doplnená 1 hodina v piatom, siedmom a ôsmom ročníku do ŠkVP.Za pozitívum považujeme 100% kvalifikovanosť učiteľov anglického jazyka. Učitelia primárneho vzdelávania si zvýšili svoju odbornosť štvorročným štúdiom praktického jazykaa didaktiky vyučovania anglického jazyka na univerzite. Naša organizácia vybrala do projektu šesťpedagogických pracovníkov. Sú zamestnancamiškoly s trvalým pracovným pomerom. Vyučujú kvalifikovane anglický jazyk na prvom i druhom stupni ZŠ. Jazykové zručnosti sa odlišujú úrovňou zvládnutia jazyka podľa SERR a dĺžkou pedagogickej praxe. Učiteliasivybrali tieto kurzy podľa ich úrovne zvládnutia cudzieho jazyka a preferovanej vzdelávacej oblasti: Language Improvement for Teachers, Language & Methodology Refresher, Creativity in the classroom. Všetky kurzy organizuje partnerská školaBell, Cambridge a ISP vo Veľkej Británii. Tieto organizácie majú dlhoročné skúsenosti so vzdelávaním pedagógov z rôznychín sveta. Po návrate z kurzu plánujeme stretnutie s ostatnými kolegami, ktorí budú informovaní o priebehu avýsledkumobilitného projektu.Na hodinách anglického jazykabudú mať prínos z nadobudnutých zručností, novýchučebných metód a materiálov naši žiaci. Pri príprave a realizácii projektov sa zameriame na históriu, kultúru, zvyky a tradície cieľovej krajiny. U žiakov očakávame zvýšenie motivácie k učeniu, zlepšenie jazykových kompetencií a toleranciu k iným kultúram. Po efektívnej jazykovej príprave budú mať naši žiaci širšie možnosti uplatnenia sa na trhu práce u nás i v zahraničí. Pre rodičov žiakov pripravíme otvorené hodiny anglického jazyka. Pre kolegov z iných škôl zorganizujeme seminár, ktorého obsahom bude priblížit možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov prostredníctvom absolvovaného kurzu a tiež oboznámenie s dostupnými materiálmi. Informáciepriblížime aj iným kolegom na Slovensku prostredníctvom tlačových a internetových médií.
Koordinátor:Základná škola, Ul. Aurela Stodolu 60, Martin
Martin