Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zručnosti pre chemický priemysel
Číslo projektu:2017-1-SK01-KA116-035207
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:42987 €
Sumár projektu:Projekt reaguje sa na meniace sa požiadavky, ktoré sú kladené na absolventov stredných škôl v chemickom priemysle. Duálne vzdelávanie sa vracia opäť do bežného života škôl, je to však zdĺhavý proces, ktorý je náročný pre obe strany, pre školu aj chemický podnik. Je potrebné preklenúť obdobie niekoľkých rokov, v ktorom aj malé a stredné chemické podniky začnú mať väčší záujem o realizáciu duálneho vzdelávania na svojich prevádzkach. V tomto období je potrebné, aby získanie požadovaných kompetencií zabezpečila škola vo svojich priestoroch a laboratóriách. Výraznú podporu pri získavaní kompetencií a zvyšovaní kvality odborného vzdelávania poskytuje možnosť realizácie odbornej prípravy na pracoviskách zahraničných prijímajúcich organizácií. Žiaci strednej odbornej školy chemickej, ktorí sa vzdelávajú v odboroch biotechnológia a farmakológia, technológia kozmetiky a chemických liečiv a chemik operátor budú, realizovať vzdelávacie jednotky v oblasti chémie v piatich Európskych prijímajúcich organizáciách. Dvadsať päť účastníkov bude realizovať 2 týždňové mobility v období september 2017 až apríl 2018 v piatich prijímajúcich organizáciách v Českej republike v Kralupoch nad Vltavou, Pardubiciach a Prahe, v Nemecku v Drážďanoch, v Taliansku v Padove. Účastníci získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie pri realizácii vzdelávacích jednotiek v organizáciách a podnikoch v nasledovných oblastiach - Separácia a miešanie, Stanovenie materiálových konštánt, Spektroskopická analýza, Odmerná analýza, Gravimetria, Chromatografia, Príprava anorganických a organických látok, Metódy syntézy, Izolácia a identifikácia mikroorganizmov, Izolácia a identifikácia látok v biologickom materiáli. Hodnotenie vzdelávacích jednotiek sa premietne do hodnotenia odborných predmetov teoretického a praktického vzdelávania, akými sú napríklad organická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, biotechnológia, biochémia, chemické laboratórne cvičenia, odborná prax alebo odborný výcvik. Vzdelávacie jednotky pokrývajú vzdelávacie štandardy, ktoré majú všetky odbory spoločný - analytická a fyzikálna chémia, organická chémia, chemická technika, ale aj špecifické štandardy, napr. mikrobiológiu. Účastník mobility sa stáva atraktívnejším pre zamestnávateľa, v dlhodobom kontexte sa tak zvyšuje zamestnanosť v regióne. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu príťažlivosti chemického odborného vzdelávania, ktoré má v poslednom desaťročí klesajúcu tendenciu. Požiadavky pracovného trhu v chemickom priemysle sa zmenili. Pozorujeme zvyšujúci sa dopyt zamestnávateľov po chemikoch operátoroch. Partneri projektu reagujú na zmenu postupnou revíziou existujúcich jednotiek z projektov realizovaných v rokoch 2011 - 2016 a tvorbou a overovaním nových vzdelávacích jednotiek. Plánujeme vytvoriť nové vzdelávacie jednotky zamerané na forenznú analýzu, prípravu anorganických a organických látok a chemickú techniku. Partneri projektu budú využívať metodológiu ECVET v odbornom vzdelávaní a príprave v chemickom sektore. Odborné vzdelávanie zaznamenáva v posledných rokoch výrazné zmeny v štruktúre odborov, vo vyučovacích metódach. Čelí malému záujmu žiakov o štúdium technických a prírodovedných odborov. V chemickom priemysle sa neustále objavujú nové technológie. Tieto zmeny kladú vyššie nároky na učiteľov odborných predmetov, ktorí musia intenzívne sledovať nové trendy vo svojom odbore, pracovať s digitálnymi technológiami, voliť moderné efektívne vyučovacie metódy, využívať vhodné metódy na hodnotenie vyučovacieho procesu. Ďalším cieľom projektu je preto iniciovať osobný i profesijný rozvoj učiteľov a prenos nových trendov v odbornom vzdelávaní a príprave. Rozvíjanie uvedených kompetencií učiteľov dosiahneme realizáciou týždeň trvajúcej odbornej prípravy zamestnancov formou job shadowingu u partnera v Pardubiciach. Partner má mnohoročné skúsenosti v danej oblasti, je v kraji lídrom technického vzdelávania. Učitelia získajú kompetencie v používaní metód ako je kooperatívne učenie a flipped learning, využitie e-learningu v celoživotnom vzdelávaní a v hodnotení vyučovacieho procesu. Z odborného hľadiska pôjde o chemickú techniku a inštrumentálne analytické metódy. Práve oblasť chemickej techniky sa po zmene školského vzdelávacieho programu utlmila, a žiakom chýbajú príslušné technické a výpočtové zručnosti. Získané kompetencie prenesú do vzdelávania, čím sa zlepší kvalita výuky, zvýši sa atraktivita vzdelávania a motivácia ďalších učiteľov. Prínosom pre školu bude implementácia príkladov dobrej praxe. Plánované aktivity žiakov a učiteľov, získané kompetencie, dopad na účastníkov ako aj dopad na organizáciu, rozvoj medzinárodnej spolupráce sú v súlade s plánovaným vývojom v Charte odborného vzdelávania a prípravy.
Koordinátor:Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava