Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavajme praktické odborné zručnosti v zahraničí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045901
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:31019 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia Poprad je stredná odborná škola ekonomického zamerania s dlhoročnou tradíciou. Škola poskytuje štúdium v dvoch študijných odboroch - Obchodná akadémia a Služby v cestovnom ruchu. Absolventi školy si nachádzajú prácu v administratíve rôznych firiem, v štátnych inštitúciách a v oblasti cestovného ruchu. Projekt nadväzuje na projekt z výzvy 2017 Chceme viac vedieť a poznať. Projekt je určený žiakom 3. a 4. ročníka obidvoch študijných odborov a umožňuje im absolvovať odbornú prax - stáž vo firmách v Londýne v spolupráci s ADC College London. Každý stážista absolvuje dvojtýždňovú stáž, kde bude vykonávať prácu zodpovedajúcu svojmu študijnému odboru a tak získa praktické, odborné zručnosti a vedomosti. Stáže sa zúčastní spolu 13 študentov - 10 študentov odboru Obchodná akadémia a 3 študenti odboru Služby v cestovnom ruchu a dvaja sprevádzajúci učitelia. Cieľom projektu je prepojiť teoretické a praktické vzdelávanie, získať praktické pracovné skúsenosti, porovnať pracovné podmienky a prostredie vo firmách na Slovensku a vo Veľkej Británii, zvýšenie jazykových zručností, zoznámenie sa s inou kultúrou, zvýšenie zamestnateľnosti našich absolventov. Je to tiež motivácia pre ďalšie štúdium v danom odbore, štúdium anglického jazyka nielen pre účastníkov stáže, ale aj ostatných študentov školy a pre potencionálnych budúcich študentov zaujímajúcich sa o štúdium na našej škole. Výstupom projektu sú predovšetkým odborné zručnosti a kompetencie, ktoré budú zaznamenané v Europasse-mobility a poslúžia žiakom ako doklad potvrdzujúci ich zručnosti pri hľadaní si pracovného miesta nielen na Slovensku ale aj v celej Európskej únii. Ďalším výstupom je aplikácia medzinárodne uznateľných výstupov učenia ECVET a zlepšenie jazykových kompetencií v rámci bežnej každodennej a aj odbornej komunikácie v anglickom jazyku. Z dlhodobého hľadiska očakávame zvýšenie šancí našich absolventov na európskom pracovnom trhu. Pre školu tento projekt aj znamená posilnenie jej európskej dimenzie.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Poprad