Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045908
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:53476 €
Sumár projektu:Snahou našej školy je podporiť mobilitu žiakov a učiteľov, pomôcť mladým ľuďom rozvíjať ich profesionálne, sociálne a medzikulturálne zručnosti a zvyšovať ich zamestnateľnosť na európskom trhu práce. Partnerstvo sme sa rozhodli vytvoriť so SOŠ so sídlom v Českej republike, ktorá je nám jazykovo i kultúrne najbližšia. Střední školu gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec sme oslovili za účelom vytvorenia partnerstva na základe predchádzajúcej dlhoročnej a priateľskej spolupráce. Náš partner má vynikajúce skúsenosti s kvalitou vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti obsluhy, kuchyne, cukrárenskej výroby, vinárstva a odbornou praxou v luxusných hoteloch v Českej republike. Škola disponuje moderne vybavenými pracoviskami ako pre teoretickú výučbu, tak aj pre praktickú výučbu. Účastníkmi mobility bude 20 žiakov 2. ročníka odboru hotelová akadémia v termíne 08. 06. 2019 - 28. 06. 2019, vybraných na základe vopred známych kritérií. Účastníkmi projektu budú žiaci, ktorí ešte nie sú plnoletí, preto je potrebné, aby mali 2 sprevádzajúce osoby. Pobyt žiakov v zahraničí prispeje k ich samostatnosti, k vyššej sebadôvere, k zodpovednému prístupu k práci a k schopnosti začleniť sa do nového pracovného kolektívu. Veľkým prínosom pre účastníkov mobility bude získanie nových vedomostí, skúseností a zručností v oblasti inovatívnych trendov v cukrárskej výrobe - airbrush, drátkovanie cukrárenských kvetov, nové metódy používania karamelu, spoznať široký sortiment cukrárenských výrobkov, vrátane prípravy korpusov a náplní, poťahovania a zdobenia tort, výroby zmrzliny, čokoládových cukríkov a ozdôb z karamelu, modelovanie základných tvarov figúrok a kvetov, pečenie a zdobenie perníkov. Táto prax prispeje k získaniu a upevňovaniu pracovných návykov, zodpovednosti za svoju prácu, žiaci sa naučia pracovať v tíme a zároveň si zdokonalia komunikačné zručnosti v priamom kontakte s hosťami, zamestnancami a manažérmi podnikov, v ktorých budú pracovať. Pridanou hodnotou pre účastníkov bude získanie Europassu Mobility, ktorý by mal byť motiváciou a zároveň prínosom pri uplatnení sa na európskom trhu práce. Ďalšími účastníkmi mobility bude 8 učiteľov v termíne 30. 09. 2018 - 06. 10. 2018. Účastníkov budú tvoriť učitelia odborných ekonomických a technologických predmetov a vedenie školy. Mobilita učiteľov bude pozostávať z hospitačnej činnosti na teoretickom vyučovaní (odborné predmety) a na praktickom vyučovaní (výrobný úsek, odbytový úsek, ubytovací úsek, úsek riadenia stredného manažmentu, cukrárenská výroba), z účasti na workshopoch, diskusiách a z odborného programu. Mobilita učiteľov prispeje k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu, čo je nevyhnutné, keďže dnešní žiaci si vyžadujú komunikáciu na partnerskej úrovni, sú sebavedomí, kritickí, majú prístup k obrovskému množstvu informácií, čoho základom je kvalitné vzdelávanie a potreba kvalitne pripraveného učiteľa. Ďalej prispeje k odbornému i osobnému rastu učiteľov, skvalitneniu ich manažérskych schopností, získaniu nových skúseností vo výrobnom, odbytovom, ubytovacom stredisku, a na úseku riadenia, zlepšeniu sebareflexie, využívaniu kreatívnych metód vo výučbe, získaniu vedomostí a zručností v oblasti cukrárenskej výroby, presadeniu aj v tvrdej konkurencii európskych škôl s podobným zameraním a odovzdávaniu žiakom najnovšie trendy vo výučbe odborných predmetov, zlepšeniu komunikačných zručností, nadviazaniu nových kontaktov dôležitých pre ďalšiu spoluprácu školy. Keďže si uvedomujeme potrebu celoživotného vzdelávania vzhľadom k rýchlemu životnému tempu, neustálemu prísunu nových informácií, potrebe každodennej reflexie na meniace sa podmienky a požiadavky praxe, mobilitou sledujeme permanentné sebavzdelávanie a neustále skvalitňovanie a rozširovanie si vedomostí a zručností. Podieľaním sa na rozvoji výmeny informácií a skúseností v otázkach, ktoré sú spoločné vzdelávacím systémom na európskej úrovni sledujeme podporiť a vytvárať spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi, zlepšiť kvalitu stredoškolského vzdelávania a tým zvyšovať aj kvalitu odborného vzdelávania a prípravy pre európsky trh práce.
Koordinátor:Hotelová akadémia
Prešov