Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045959
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60460 €
Sumár projektu:Hlavným poslaním mobilitného projektu Spoznávajme prácu zdravotníckych asistentov v zahraničí je poskytnúť vybraným žiakom Strednej zdravotníckej školy v Lučenci možnosť absolvovať odbornú prax v moderných zdravotníckych zariadeniach Českej republiky. Cieľom projektu je umožniť účastníkom získať nové odborné skúsenosti a praktické zručnosti. Účastníci môžu porovnať systémy ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach Českej a Slovenskej republike. Zároveň majú možnosť spoznať tradície, spoločenské a kultúrne pomery cieľovej krajiny. Účasť na projekte predstavuje jedinečnú príležitosť pre profesijný rast aj sprevádzajúcich osôb - učiteliek odborných predmetov. Počas trvania projektu vycestuje do zahraničia spolu 32 žiakov pod pedagogickým dozorom šiestich sprevádzajúcich osôb. Mobility sa zúčastnia žiaci tretieho ročníka denného štúdia v odbore Zdravotnícky asistent. Podmienkami výberu účastníkov sú vopred stanovené kritériá - celkový prospech, hodnotenie odbornej klinickej praxe, dochádzka, aktívna účasť na školských akciách a osobnostný profil žiaka. V rámci kritérií sa kladie dôraz na žiakov zo sociálne - znevýhodneného prostredia - pre niektorých to znamená možnosť prvýkrát vycestovať do zahraničia. Projekt je rozdelený do dvoch etáp v priebehu 19 mesiacov. V prvej etape (jún 2018) vyšleme v prvom turnuse na 14 dní do Zlína 7 člennú skupinu so sprevádzajúcou osobou. Žiaci absolvujú odbornú prax na oddeleniach Krajskej nemocnice T. Baťu, ktorú zabezpečí nový projektový partner, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín. V druhom turnuse do Prahy vycestuje 10 - členná skupina žiakov, sprevádzaná 2 učiteľkami odborných predmetov na 14 dní. Druhý, osvedčený projektový partner, Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola 5. května v Prahe, zabezpečí pre účastníkov tejto mobility odbornú prax na oddeleniach Fakultnej nemocnice v Motole a Nemocnice Na Františku v Prahe. V tom istom čase (14 dní) začne tretí turnus v Hradci Králové so 7 člennou skupinou (6 žiakov a 1 sprevádzajúca osoba). Pracovné umiestnenie vo Fakultnej nemocnici zabezpečí Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové. Druhá etapa projektu začne v ďalšom kalendárnom roku v júni 2019. Do Prahy vycestuje 10 - členná skupina žiakov, sprevádzaná 2 učiteľkami. Vyššia odborná škola zdravotnícka a Stredná zdravotnícka škola 5. května v Prahe zabezpečí pre účastníkov tejto mobility odbornú prax vo Fakultnej nemocnici v Motole a v Nemocnici Na Františku v Prahe. Všetky tri české školy poskytnú účastníkom ubytovanie, stravu, potrebné informácie a pomoc v prípade potreby. V tomto projekte rozpracujeme a definujeme jednotku výsledkov učenia. Overíme si fungovanie ECVET-u v praxi a budeme sa usilovať o uznanie výsledkov vzdelávania. Na konci úspešného pobytu žiaci získajú dokument Europass Mobilita, Certifikát o absolvovaní odbornej praxe a Hodnotiaci formulár - Hodnotiaci záznam učebnej jednotky podľa ECVET-u. Výslednú známku z hodnotiaceho záznamu pretransformujeme do hodnotenia predmetu Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia v danom ročníku. Po ukončení mobility výsledky stáží zverejníme na webovej stránke školy, Asociácie stredných zdravotníckych škôl na Slovensku a Vyššieho územného celku Banská Bystrica, ďalej v regionálnych novinách, prípadne v masmédiách s celoslovenskou pôsobnosťou. S výsledkami projektu oboznámime aj stavovskú organizáciu - Slovenskú komoru medicínsko - technických pracovníkov. Medzinárodné stáže poskytujú jednotlivcom rozmer, ktorý je v súčasnej dobe vítaný pri vstupe na trh práce. Mobilita žiakov v odbornom vzdelávaní a praktickej príprave pomáha zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií. Za prínos projektu považujeme aj výmenu skúseností medzi partnerskými organizáciami a našou školou, ktoré veríme pridajú na kvalite výučby. Na národnej a regionálnej úrovni posilnia tieto mobilitné aktivity naše postavenie v sústave stredných škôl,, vďaka čomu by mohol vzrásť záujem mladých ľudí o vzdelanie práve na našej škole. Dúfame, že tak budeme môcť prispieť k zvýšeniu počtu kvalifikovaných pracovných síl v odbore zdravotnícky asistent, o ktorých je v súčasnosti v krajinách Európskej únie veľký záujem.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Lučenec