Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány európskeho trhu práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-045977
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:103258 €
Sumár projektu:Internacionalizácia školy je potrebná ako reakcia na globálne rozvojové trendy. Súčasné vzdelávacie systémy musia produkovať kvalifikovanejších odborníkov s kompetenciami na využitie pozitív globalizácie a identifikáciu jej negatívnych dôsledkov. Väčšina nových poznatkov globálneho významu vzniká mimo Slovenska, preto je potrebné spolupracovať so špičkovými odborníkmi a vysoko odborno-profesijnými inštitúciami pre udržanie schopnosti konkurencie a tvorby inovácií. Hlavným dlhodobým cieľom je vybudovať zo školy moderné centrum odbornej prípravy a vzdelávania pre celoživotné vzdelávanie a poradenstvo so zameraním sa na kvalitnú výchovno-vzdelávaciu a odborno-profesijnú prípravu, ktorá bude pružne reagovať na potreby národného, európskeho trhu práce v oblastiach gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu. Pre plnenie akčného plánu školy , ktorý odráža kľúčové potreby a ciele školy, sme vytvorili projekt, ktorý prostredníctvom realizácie mobilitnej akcie žiakov do kvalitných hotelov Villa Ersilia, Soverato a Aquilia Badolato poskytujúcich služby v oblastiach gastronómie, hoteliérstva a cestovného ruchu na veľmi vysokej odborno- profesijnej úrovni v Taliansku prispeje k modernizácii, internacionalizácii, skvalitňovaniu odborného vzdelávania a prípravy a k zvyšovaniu profesijnej uplatniteľnosti žiakov v budúcom zamestnaní na európskom trhu práce. Ciele projektu V študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia, 6445 K kuchár – prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručností, získať nové kompetencie z prípravy špecialít talianskej kuchyne a špecifík organizácie práce vo výrobnom stredisku prímorských hotelov. V študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia, 6444 K čašník, servírka – prehĺbiť odborné kompetencie, najmä odborné zručností, získať nové kompetencie z formy predaja špecialít talianskej kuchyne a špecifík organizácie práce v obsluhe v prímorských hoteloch. Projekt je naplánovaný na uskutočnenie mobility v dvoch turnusoch. Prvý turnus je naplánovaný na mesiace august-september 2018 a druhý turnus na mesiace jún-júl 2019. Plánovaná dĺžka trvania mobility jednotlivých turnusov je 30 dní. Profil účastníkov Účastníkmi jednotlivých turnusov bude 15 žiakov druhého a tretieho ročníka študijných odborov hotelová akadémia, kuchár, čašník a servírka, ktorí budú vybraní na základe presných kritérií výberového konania. Každého turnusu mobilitnej akcie sa zúčastnia dve sprevádzajúce osoby /pedagóg cudzích jazykov a pedagóg odborných predmetov/. Škola si dala za úlohu zapojiť do každého turnusu mobility jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Metodológia realizácie projektu Na pôde školy bude účastníkom mobility, poskytnutá odborná a jazyková príprava na zvládnutie plánovaných aktivít. Pred odchodom na mobilitu žiaci absolvujú kurzy zamerané na prehĺbenie odborných gastronomických a jazykových zručností . Počas pobytu v prímorských hoteloch v Taliansku bude žiak monitorovaný pri výkone pracovných činností sprevádzajúcimi osobami a mentormi. Výsledky budú zaznamenávané do hodnotiacich hárkoch. Na konci mobility bude každý žiak zhodnotený podľa stanovených kritérií. Dopad Účasť na mobilitnom projekte zvýši pridanú hodnotu pracovnej sily, konkurencieschopnosť absolventov školy na národnom a európskom trhu práce, prispeje k systematickému riešeniu problému dlhodobej, najmä regionálnej nezamestnanosti, posilní a skvalitní konverzačnú a odbornú jazykovú kompetenciu žiakov a učiteľov, posilní a skvalitní odbornú prípravu žiakov a učiteľov implementáciou inovácii do školského vzdelávacieho programu, zvýši kvalitu odborného vzdelávania a prípravy a kredit školy. Výsledky a dlhodobé prínosy: Účasťou na projekte žiaci získajú nové teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti talianskej gastronómie, hotelierstva a cestovného ruchu a prehĺbia si nadobudnuté kompetencie a zručnosti v priamo autentickom prostredí vysoko kvalitných prímorských talianskych hotelov pod dohľadom skúsených mentorov. Nadobudnuté kompetencie žiakov, ale aj pedagógov prispejú k zvýšeniu kvality odborného vzdelávania a prípravy s dopadom na zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu modernizovaním a inovovaním školského vzdelávacie programu k zvyšovaniu profesijnej uplatniteľnosti žiakov v budúcom zamestnaní. Manažment školy si v procese transformácie školy na modernú a otvorenú európsku inštitúciu uvedomuje potrebu zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy, prispôsobenia sa novým trendom v európskej dimenzii zavedením a akceptovaním moderného nástroja hodnotenia ECVET a dokumentu Europass do praxe našich žiakov, uvedomuje si potrebu naučiť žiakov byť aktívnymi európskymi občanmi, zvyšovať ich európske a multikultúrne povedomie, toleranciu k iným národom, no zároveň si chrániť národnú identitu a kultúrne dedičstvo. Účasť na medzinárodnom projekte zvýši kvalitu odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvorí im brány európskeho trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Čadca