Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové príležitosti v multimédiách a umení IV
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046029
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:32566 €
Sumár projektu:Predkladaný projekt „Nové príležitosti v multimédiách a umení IV pochádza z tvorivej dielne SSUŠ filmovej, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Škola sa úspešne etablovala v sieti škôl aj vďaka tvorivému pedagogickému tímu, ktorý vypracoval a experimentálne overil dva ojedinelé študijné odbory zamerané na audiovíziu a masmediálnu tvorbu: Obrazová a zvuková tvorba a Masmediálna tvorba. Na škole vzniklo aj množstvo interaktívnych didaktických pomôcok, tutoriálov a odborných učebných textov. Cieľom projektu je umožniť pedagógom porovnanie edukatívneho procesu zameraného na výučbu odborných predmetov, vytvorenie nového študijného odboru v rámci špecializačného kvalifikačného štúdia – videotvorba a multimédiá, nového študijného programu v rámci vyššieho odborného štúdia – špeciálne efekty a dizajn počítačových hier, zavedenie systému ECVET s využívaním aplikácií výsledkov dobrej praxe (FI), udržiavanie existujúcej partnerskej siete a jej neustále rozširovanie s využitím komunikačných platforiem (e-Twinning, Skype, e-mail), zlepšenie jazykových a odborných zručností pedagógov i žiakov a konfrontácia vyučovaných teoretických poznatkov s potrebami pracovného trhu. Učitelia budú mať nielen možnosť spoznať nové technológie, organizáciu práce a vzdelávací systém v zahraničí (návštevy v školách), ale budú môcť porovnať aj pracovné podmienky a prostredie v jednotlivých krajinách (návštevy v televíziách, filmových a fotografických ateliéroch, reklamných agentúrach). Zoznámia sa tiež s tým, aké požiadavky majú tieto inštitúcie na vedomosti a zručnosti absolventov umeleckých škôl a získajú tak neoceniteľnú spätnú väzbu pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SSUŠ filmovej. Mobility študentov sú naplánované pre žiakov štvorročných študijných odborov zameraných na audiovíziu, multimédiá a masmédiá jednak v školách odborného vzdelávania a prípravy (každá z nich má vlastné ateliéry a štúdiá, ale aj zmluvné pracoviská pre výučbu praxe) a jednak priamo v spoločnostiach (v reklamných agentúrach, foto-video ateliéroch a regionálnych televíziách, vydavateľstvách, filmových festivaloch). Projekt tak reaguje na potrebu žiakov SSUŠ filmovej prepojiť teoretické i praktické vzdelávanie so zahraničnou praxou a umožniť im rozvoj profesionálnych i jazykových zručností v skutočnom pracovnom prostredí, ale aj v štúdiách a ateliéroch zahraničných škôl, čím získajú väčšie šance v uplatnení sa na mediálnom pracovnom trhu. Hlavné ciele a potreby cieľových skupín SSUŠ filmovej a partnerov sú: • Zoznámiť sa s novou technikou a technológiami a metódami vo vyučovacom procese v zahraničí, overiť si praktickú výučbu v zahraničí. Aplikovať tvorivé postupy (know-how) každej organizácie, ktorá sa na projekte zúčastňuje, čím sa zvýši úroveň odbornej výučby. • Získať skúsenosti na medzinárodnej úrovni v odbornej audiovizuálnej a multimediálnej výučbe a využitie získaných profesionálnych zručností aj tvorivých aktivít vo výučbe a pri tvorbe nových študijných odborov a programov (VOŠ, špecializačné štúdium). • Rozšíriť spoluprácu medzi vzdelávacími organizáciami a inštitúciami (CZ,ES,PL, LU,SK). • Používať inovatívne riešenia v spolupráci - systém interaktívneho výučbového prostredia za účelom zvýšenia príťažlivosti a aktuálnosti odborných umeleckých predmetov a jazykov. • Umožniť študentom zúčastniť sa stáže v partnerských organizáciách s dôrazom na vlastnú sebarealizáciu a možnosť získania skúseností z praxe na medzinárodnej úrovni. • Využívaním umenia prispieť k zvýšeniu interkultúrneho povedomia, ktoré je súčasťou každodenného života - témy budú spracovávané v každej zúčastnenej organizácii a portfólio prezentované aj on-line. • Pripraviť a zaviesť do praxe systém ECVET (stanoviť jednotky učenia pre jednotlivé stáže a odbory štúdia), bude využívaný Europass. Výstupy tohto projektu budú aplikované do metodologických rámcov v odbornej výučbe i ŠkVP, čím sa skvalitní výučba odborných predmetov i anglického jazyka. Zavedenie nových študijných odborov a programov, prepracovanie metodológie praktickej výučby, používanie nových interaktívnych didaktických pomôcok a tutoriálov, to všetko reflektuje požiadavky pracovného trhu kladené na vyučovací proces a škola sa postupne stane „modernou európskou vzdelávacou inštitúciou“. Projekt bude mať vplyv aj na ďalšiu motiváciu pre sebavzdelávanie učiteľov a žiakov, zlepší ich jazykové znalosti a stane sa tiež súčasťou plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov školy a celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Informácie o projekte, jeho výstupoch budú šírené prostredníctvom workshopov, metodických dní, otvorených hodín, portfólia umeleckých diel – vimeo, youTube, internetových platforiem partnerských škôl a tiež prostredníctvom médií i vysielania školskej internetovej televízie FoTelka (www.fotelka.sk). Celkovo plánujeme uskutočniť 8 stáží žiakov OVP ( s doprovodom neplnoletých) a pedagógov v inštitúciách odbornej prípravy v zahraničí a podnikoch v zahraničí (CZ,LU,PL, ES) od 1.6.2018 do 31.5.2020
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola filmová
Košice