Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj jazykových kompetencií učiteľom so zameraním na bilingválne vyučovanie
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046076
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20610 €
Sumár projektu:Vedenie školy vytýčilo novú stratégiu vzdelávania a otvorila sa bilingválna sekcia štúdia. Na zabezpečenie kvalitnej výučby na uvedenej sekcii vznikla potreba zdokonaliť jazykové kompetencie viacerých pedagógov, ktorí vyučujú/budú vyučovať svoj aprobačný predmet bilingválne. Podľa Európskeho plánu rozvoja školy, jeho akčného plánu na najbližšie dva roky, sa pedagógovia zúčastnia mobilít v zahraničí, počas projektu. Ciele projektu GVPT sú: rozvíjať jazykové kompetencie pedagógov, zvýšiť kvalitu v bilingválnej sekcii gymnázia, inovovať vyučovacie metódy, tým modernizovať vyučovací proces, zlepšiť digitálne kompetencie zúčastnených učiteľov, spolupracovať so zahraničnou školou , zrealizovať aktivity v európskom rozmere. Implementáciou nových zručností, vedomostí , stratégií , zlepšiť profil našich študentov. Počet účastníkov mobilít je 7. Sú to pedagógovia, ktorí budú zabezpečovať kvalitný vyučovací proces v bilingválnom štúdiu jednotlivých všeobecnovzdelávacích predmetov, aj druhého cudzieho jazyka. Uvedení pedagógovia majú istú úroveň jazykových kompetencií, aby úspešne zvládli štruktúrované kurzy v zahraničí a ďalej si rozvíjali jazykové kompetencie. Sú ochotní sa osobne nasadiť a majú skúsenosť s projektami. Hlavné aktivity projektu sú: zriadenie pracovnej skupiny pre projekt, určenie koordinátora projektu .Nadviazanie kontaktov s partnerskými organizáciami, výber kurzov vhodných na splnenie cieľov plánu rozvoja školy. Uskutočnenie výberu vhodných účastníkov na absolvovanie mobilít, pred-registrácia vybratých účastníkov na jednotlivé kurzy u vybraných partnerských škôl. Prípravný seminára pre účastníkov mobility pred vycestovaním . Absolvovanie plánovaných mobilít / kurzov v zahraničí . Rozvíjanie profesijných kompetencií svojho aprobačného predmetu, jazykových kompetencií. Pravidelne monitorovanie priebehu mobilít. Implementácia nových metód,prístupov, zručností, materiálov do vyučovacieho procesu .Zhodnotenie výsledkov a vzdelávacích výstupov. Diseminácia, šírenie výstupov projektu, vypracovanie záverečnej správy. Metodológia projektu je naplánovanie jednotlivých aktivít, výber účastníkov, realizácia mobilít, aplikácia nových skúseností a metód,šírenie informácií a záverečné vyhodnotenie projektu. Výsledky projektu budú :zlepšenie jazykové kompetencií pedagógov, rozvíjanie praktických aspektov interaktívneho vyučovania jazyka, najmä s použitím rôznych materiálov (audiovizuálne, Internet, hry) .Implementácia metódy CLIL/bilingválneho vyučovania v prírodovedných a humanitných predmetoch, ktoré sú súčasťou kurikula. Tvorba materiálov v cudzom jazyku, lepšie prepojenie teórie s praxou vo vyučovaní prírodovedných aj humanitných predmetov. Inovácia, modernizácia a zefektívnenie edukačného procesu, podpora tvorivej atmosféry v triede. Dopad projektu bude na viaceré cieľové skupiny : 1. Študenti budú mať možnosť zlepšiť si svoje jazykové kompetencie, ako aj vedomosti vo všeobecných predmetoch potrebných na úspešné vykonanie maturitných skúšok. Rozvoj interkultúrneho povedomia žiakov je zabezpečený sprostredkovaním skúsenosti učiteľa, čo môže viesť k rozvoju internacionálnemu partnerstvu s vrstovníkmi. 2.Pedagógovia, nakoľko zlepšenie jazykových kompetencii prispeje k ich profesionálnemu rastu, nadobudnú aktuálne vedomosti v oblasti prírodných a humanitných vied. Absolvovanie kurzov výrazne podporí kompetencie pedagógov na vykonanie jazykových skúšok. Nadobudnutím nových skúseností sa zvýši ich profesionálna motivácia. 3. Gymnázium V.P.T. získa skúsenosti s realizovaním projektu KA1, zefektívnenie vyučovacieho procesu, dobré meno školy v regióne, možnosť internacionálnej spolupráce s inými európskymi školami. 4. Ostatné školy v regióne- šírenie informácií o partnerských školách v zahraničí. Dlhodobé prínosy projektu sú : zlepšený profil študentov gymnázia, kvalitnejšia bilingválna výučba, internacionálna spolupráca , zlepšenie možnosti uplatnenia študentov na trhu práce. Profesionálny rast pedagógov ako súčasť ich celoživotného vzdelávania. Propagácia nových informácií o mobilitách v lokálnych médiách, na webovej stránke školy, zlepšenie reputácie školy.
Koordinátor:Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha
Martin