Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvorivý učiteľ = úspešnejší žiak
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046114
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4010 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je znova motivovať žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka, zvýšiť aktivitu na hodinách a autonómiu v učení, podporiť systematickú a dôslednú domácu prípravu. Ďalej, ako poskytnúť pomoc žiakom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, žiakom s problémami učenia a z menej podnetného prostredia prekonať prekážky v edukácií, zjednodušiť spôsob osvojovania si jazyka, podporiť ich sebavedomie a úsilie dosahovať lepšie výsledky. Osvojiť si techniky, ako zvládať a riešiť problémové správanie u žiakov tak, aby sa správne formovalo ich správanie a nenarušoval sa priebeh vyučovacieho procesu. Vyučovať efektívnejšie, tvorivejšie a dosahovať lepšie výsledky. Vzdelávacieho kurzu sa zúčastnia dve učiteľky. Profil účastníkov vzdelávania: Mgr. Anna Sedmáková, vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň, aprobácia Anglický jazyk a literatúra pre 1. a 2. stupeň ZŠ, pracovná prax v odbore je 13 rokov. Učiteľka vyučuje anglický jazyk na 1. a 2. stupni základnej školy, vedenie triednictvo v 7. ročníku. Mgr. Želmíra Štefániková, vysokoškolské vzdelanie 2. stupeň, v odbore Pedagogika. Pedagogická zamestnankyňa si doplnila vzdelanie, aby mohla vyučovať anglický jazyk, a to Doplnkovým pedagogickým štúdium a Štátnou jazykovou skúškou z anglického jazyka a literatúry na úrovni C1. Je to učiteľka s 25 ročnou praxou v školstve a okrem vyučovania anglického jazyka na 2. stupni, má funkciu výchovnej poradkyne a triednej učiteľky v 5. ročníku. Plánované aktivity pre účastníčky mobility: Mgr. Anna Sedmáková absolvuje kurz Metodika výučby cudzieho jazyka na 2. stupni ZŠ, Eti Malta, leto 2018. Táto stáž je určená pre učiteľov angličtiny na 2. stupni ZŠ, ktorí potrebujú osviežiť svoje metódy a techniky, kurz ponúka inovatívne praktické techniky, ktoré sú určené pre 2. stupeň ZŠ a na ich motiváciu. Umožňuje lepšie pochopiť jazykovú výučbu, rozšíriť predchádzajúce znalosti a nadviazať na ne pomocou rady praktických metodík vhodných na priame použitie po návrate. Poskytuje informácie o používaní informačno- komunikačných technológiách v triede v súčastnosti. Dáva priestor na výmenu pedagogických informácií a znalostí v multi-kultúrnom kontexte. Mgr. Želmíra Štefániková sa zúčastní kurzu: Učenie a motivovanie problémových žiakov, ako aj žiakov, ktorí sa zdajú byť nedostupní, Glory lab, Sardínia, Taliansko, jeseň 2018. Kurz zameriava na žiakov, s ktorými sa učiteľ stretáva v každodennom vyučovaní a sú to žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, s problémovým správaním a tí, ktorí stagnujú a sú nedostupní učiteľovi pri edukácii. Nové trendy, odborné prístupy, praktické využívanie kreatívnych metód, zlepšia vzťah učiteľa a žiaka, ako aj samotné napredovanie žiaka v oblasti vzdelávania, ako aj správania. Vzdelávací kurz prinesie hodnotné informácie o inklúzií žiakov, inovatívnych metódach,oboznámia s novými formami a spôsobmi práce, prístupoch k žiakom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, nevhodným správaním a problémami v učení. Želaným dopadom preškolenia pedagógov je znovu zaktivizovanie žiakov a vytvorenie pozitívneho vzťahu k učeniu sa cudzieho jazyka. Žiaci budú viac motivovaní, a tým sa viac budú zapájať do vyučovacieho procesu, zlepšia sa v komunikácií, budú iniciatívnejší pri osvojovaní si gramatiky, dôslednejší v používaní správnych gramatických javov v kontexte, rozšíria si slovnú zásobu, budú precíznejší v tvorbe projektov, sebavedomejší, samostatnejší a ambicioznejší pri dosahovaní lepších výsledkov. Žiakom so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom, ktorí sú zablokovaní v učení sa anglického jazyka, bude poskytnutý odborný prístup. Ten im pomôže prekonať bariéry, ktoré im bránia k vytvoreniu pozitívneho a motivujúceho vzťahu k jazyku a učiteľovi. Realizovaním adekvátnych techník a stratégií dosiahnu lepšie výsledky pri rozvíjaní posluchu, čítania s porozumením, v komunikácií si zdokonalia výslovnosť a plynulosť, okrem napredovania vo vzdelávaní, budú sa formovať aj žiaci s problémovým správaním ako je ADHD. Znovu nadobudnutá motivácia u žiakov o cudzí jazyk bude viesť k vyššej úrovni jazykových kompetencií a tým úspešnejšiemu uplatneniu v živote. Úmerne so stúpajúcou motiváciou u žiakov, zvyšuje sa záujem o kultúru, cestovanie, geografiu, školský a politický systém v anglicky hovoriacich krajinách. Tento program pre inštitúciu bude prínosom a to z hľadiska efektívnejšieho cudzojazyčného vzdelávania, zvýšenia statusu v školy v regióne, plánovania a organizovania rôznych cudzojazyčných aktivít pre žiakov školy. Taktiež sa zvýši záujem žiakov o školské a okresné olympiády. Podpora a zapojenie žiakov do projektu Učiace sa partnerské mobility.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Bzovík 136
Bzovík