Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ďalšie rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov jazykov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046126
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6845 €
Sumár projektu:Naša základná škola sa profiluje ako moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorej priority sú rozvoj čitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti a rozšírené vyučovanie cudzích jazykov. Za účelom dosiahnutia svojich priorít naša základná škola podporuje celoživotné vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Pre vedenie školy je dôležitý aj monitoring vzdelávacieho procesu. Pre školu sú dôležité výsledky každoročného celoslovenského testovania žiakov piateho a deviateho ročníka. Hodnotenie vyučovacieho procesu sa netýka len výučby matematiky a vyučovacieho jazyka - predmetov testovaných celoslovensky, ale hodnotí aj výsledky výučby na iných predmetoch , hlavne. cudzích jazykov. Vedenie školy zadalo žiakom 9 . ročníka test. Výsledky testu z cudzích jazykov poukázali na slabé miesta cudzojazyčného vzdelávania a odhalili aktuálne potreby našej školy. V záujme zvýšenia kvality sme sa rozhodli pristúpiť k nasledovným opatreniam: - rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov cudzích jazykov, - zamerať sa na implementáciu moderných a efektívnych metód vo vyučovaní a to v oboch stupňoch vzdelávania, - zvýšiť samostatnosť žiakov a rozvíjať ich spoluzodpovednosť za výsledky vyučovacieho procesu. Škola sa rozhodla využiť možnosti KA1 programu Erasmus+ a požiadať o grant na realizáciu mobilít pre učiteľov cudzích jazykov. Cieľom mobilít je účasť zamestnancov na odborných kurzoch v zahraničí. Kurzy budú zamerané na efektívne využívanie nových a tvorivých vyučovacích metód a zvyšovanie autonómnosti žiakov vo vzdelávacom procese. Ich absolvovanie má zlepšiť profesijné kompetencie učiteľov. Očakávame zlepšenie kompetencií v týchto oblastiach: - lepšie pochopenie a reflexia štýlu vyučovania a zhodnotenie kompatibility s učebnými štýlmi žiakov, - získanie praktických poznatkov s efektívnymi vyučovacími metódami, - využívanie moderných informačných technológií priateľských pre naše vzdelávacie prostredie, - získanie praktických vedomostí o implementácii metódy CLIL, - oboznámenie sa s metódami zameranými na zvýšenie autonómnosti a samostatnosti žiakov. - lepšie pochopenie potrieb žiakov mladšieho školského veku, - oboznámenie sa s vyučovacími metódami vhodnými pre mladší školský vek, - oboznámenie sa s digitálnymi technológiami priateľskými pre túto vekovú skupinu. Škola plánuje zmenu vo vyučovaní cudzích jazykov, ktorá bude ovplyvnená aj účasťou na mobilitách, zahrnúť do najdôležitejších pedagogických dokumentov, akými sú školský vzdelávací plán (ŠkVP) a učebné osnovy. Súčasťou ŠkVP je tzv. výkonový a obsahový štandard. Keďže účasť na mobilitách má zmeniť spôsob vyučovania cudzích jazykov - pomocou používania atraktívnych moderných metód výučby a podporou samostatnosti žiakov, musí sa to odzrkadliť aj v obsahu vzdelávania a aj v požiadavkách kladených na žiaka. Metodické orgány školy implementujú zmeny do ŠkVP. Zmenu kvality plánujeme hodnotiť každoročnou administráciou testu všetkým žiakom 9. ročníka. Keďže vedenie školy zadalo tento test žiakom pred začiatkom projektu, bude mať dobrú možnosť posúdiť a zhodnotiť zlepšenie a prínos projektu pre školu. Diseminačné aktivity ďalší očakávaný prínos a dopad je opísaný v prihláške.
Koordinátor:Základná škola Dr. J. Dérera
Malacky