Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca .
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046130
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2510 €
Sumár projektu: Hlavným cieľom projektu pod názvom Rozvoj profesijného rastu pedagogického zamestnanca je snaha o vytvorenie partnerstva, ktoré poskytuje priestor a možnosti oboznámiť sa so školským systémom partnerskej materskej školy v ČR. Je to jediným zo spôsobov ako môžeme naplniť potreby školy z hľadiska rozvoja kvality prostredníctvom aktívnej spolupráce v medzinárodnom meradle. Zároveň nám to pomôže vybudovať imidž školy, ktorý je výrazne, okrem iného, tvorený profesionalitou a odbornou erudíciou pedagógov. Nesmieme zabúdať na zvýšenie atraktivity výchovno -vzdelávacieho a riadiaceho procesu. Cieľom je dosiahnutie determinantov kvalitnej materskej školy: šťastné dieťa - učiteľ -erudovaný odborník -spokojný rodič. Projektu / mobilít sa zúčastnia dvaja pedagógovia, (riaditeľ, metodik). Obaja spĺňajú odbornú kvalifikácie a naďalej pracujú na rozvoji svojich kompetenčných profilov. Plány našej materskej školy sú nasledovné: JOB SHADOWING - pracovné tieňovanie (hospitácie) v partnerskej materskej škole v dvoch mobilitách bez sprievodných osôb. Zmyslom je tieňovanie práce riaditeľa a zástupcu riaditeľa školy v uvedených aktivitách. Aktivity spolupráce: - oboznámenie sa so spôsobom aplikácie základných pravidiel efektívneho riadenia času do výchovno - vzdelávacieho a riadiaceho procesu; - oboznámenie sa s kompetenčným profilom pedagógov v partnerskej MŠ + tvorba portfólia kariérneho rastu; - oboznámenie sa s implementovaním funkcií manažmentu do výchovno - vzdelávacieho a riadiaceho procesu; - oboznámenie sa s aplikáciou najefektívnejších inovatívnych metód do výchovno - vzdelávacieho procesu; - oboznámenie sa s rámcovým a školským vzdelávacím programom partnerskej materskej školy; - oboznámenie sa s organizáciou výchovno -vzdelávacieho procesu jedného dňa, prostredníctvom tzv. otvorenej hodiny + oboznámenie sa s pedagogickou dokumentáciou. - návšteva školy - Školský managment Pedagogické fakulty UK (“Katedrová škola”) Samotnej realizácii bude predchádzať tvorba harmonogramu + diárium, ktorý bude obsahovať podrobný rozpis praktických záležitostí a logistiku jednotlivých úkonov. Výsledkom projektu bude naplnenie potrieb školy z hľadiska rozvoja kvality prostredníctvom aktívnej spolupráce v medzinárodnom meradle. Ucelenosť systému (odstránenie chýb) aplikácia inovatívnych zmien (výchovno -vzdelávací proces, riadenie, metodické združenie). Aplikácia získaných skúseností do praxe s udržateľnými výsledkami dlhodobej vízie.
Koordinátor:Materská škola
Prešov