Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Let´s teach 4Cs – Content, Communication, Cognition and Culture by CLIL"
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046140
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8890 €
Sumár projektu:Samotný názov projektu "Let´s teach 4Cs – Content, Communication, Cognition and Culture by CLIL" napovedá, že naša škola sa snaží implementovať do edukačného procesu metódu CLIL, ktorá sa dostáva do hlavného prúdu vzdelávania v Európe. Nazdávame sa, že táto aktivizujúca metóda nám pomôže efektívnejšie pripraviť žiakov školy na nároky, ktoré prináša rastúca globalizácia vzdelávania v európskom kontexte. Veríme, že metóda CLIL prispeje k tomu, aby sa naši absolventi lepšie uplatnili na domácom a európskom trhu práce či úspešne absolvovali štúdium v zahraničí. Práve tieto skutočnosti nás motivovali k tomu, aby sme sa zapojili do tohto projektu a formulovali si hlavné ciele projektu. Pociťujeme potrebu rozvíjať kľúčové kompetencie učiteľov odborných predmetov pre správnu implementáciu cieľov, komponentov, princípov a metodológie CLILu. Našou snahou je vypracovanie metodiky CLIL pre vyučovanie odborných predmetov v jednotlivých študijných odboroch na škole a jej zapracovanie do ŠkVP. Prajeme si získať nových partnerov pre európske projekty. Do projektu sme zapojili 4 učiteľov z rôznych predmetových komisií, ktorí budú zodpovedať za koordinovanie a implementáciu CLILu v ich predmetoch. Spolu so zvoleným mentorom projektu, ktorý má predchádzajúce skúsenosti s prípravou a realizáciou európskych projektov, sme vybrali najlepšie kurzy a partnerov pre potreby našej školy. Účasť v projekte prinesie benefity nielen pre samotných učiteľov, ale v neposlednom rade budú z toho profitovať naši žiaci. Uvedomujeme si, že žiaci učiaci sa metódou CLIL sú motivovaní, pretože sa učia nielen predmet, ale aj jazyk. Učenie sa predmetu v cudzom jazyku rozširuje a prehlbuje myslenie a kreativitu žiakov. Za ďalšie pozitívum pre žiakov považujeme schopnosť komunikovať v cudzom jazyku efektívnejšie, pretože CLIL rozvíja schopnosť porozumieť rôznym typom hovoreného a písaného textu v rôznych druhoch kontextov. Implementácia CLILu prináša pridanú hodnotu aj pre školu, ako napríklad impulz pre vedenie školy k obnoveniu stratégie školy, modernizácia vyučovania cudzích jazykov, entuziasmus učiteľov CLILu, rozvoj jazykových schopností učiteľov odborných predmetov, lepšie medzi predmetové vzťahy a väčšia spolupráca učiteľov jazykových a nejazykových predmetov. Účastníci vzdelávaní si zlepšia vedomosti o iných európskych vzdelávacích systémoch, zvýšia si interkultúrnu uvedomelosť a tieto poznatky zakomponujú do podmienok našej školy. Prínosom bude tiež nadviazanie kontaktov so zahraničnými školami, inštitúciami a budúcimi partnermi do projektu KA2. O výsledkoch budeme informovať učiteľov školy, rodičov našich žiakov a odbornú verejnosť. K tomu využijeme web stránku školy, sociálne siete, školský časopis, školskú ročenku, prezentáciu na dni otvorených dverí, nástenky v škole a články v regionálnej tlači, workshopy, semináre v metodických centrách. Účasť v tomto projekte bude veľkým prínosom k naplneniu cieľov našej školy v oblasti modernizácie vyučovania.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola stavebná
Žilina