Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učíme sa navzájom
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046147
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1405 €
Sumár projektu:Pozadie projektu: Materská škola Braväcovo je štátna materská škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Braväcovo. Zámerom školy je rozvíjať deti v oblasti kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej a pripraviť ich pre vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti. Máme záujem ponúknuť kvalitnú výchovu a vzdelávanie s kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, čo je možné prostredníctvom účasti pedagógov na mobilitách v zahraničí. Hlavným cieľom projektu je umožniť pedagogickým zamestnancom získať odborné skúsenosti v zahraničí, prispôsobiť sa potrebám súčasnej doby a zlepšiť postavenie školy v podmienkach Európskej únie. Počet a profil účastníkov: Mobilného projektu sa zúčastní 1 pedagogický zamestnanec školy prostredníctvom účasti na „5denní seminář pro MŠ“, termín apríl 2019. Účastníkom vzdelávania je pedagogický zamestnanec poverený riadením materskej školy, absolvent vysokoškolského vzdelávania v odbore predškolská pedagogika, ktorý vykonal 1. atestáciu učiteľa predprimárneho vzdelávania. Obsah kurzu je zameraný na: výtvarná dielňa, školská zrelosť a pripravenosť detí na vstup do základnej školy, emočný a sociálny rozvoj osobnosti učiteľov a detí, vedenie obtiažneho rozhovoru s rodičmi detí a syndróm vyhorenia. Metodológia: Jednotlivé témy medzinárodného kurzu sú naplánované vopred partnerkou organizáciou. Výber účastníka kurzu je podľa vopred nastavených kritérií. Koordinátor projektu v spolupráci s partnerskou organizáciou zabezpečí organizačnú prípravu v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou mobility. Monitoring projektu je dôležitou súčasťou projektu. Aktivity projektu: Účasť na mobilite poskytne učiteľom možnosť získať odborné poznatky týkajúce sa predprimárneho vzdelávania, získať návody pre kvalitnú prácu s deťmi a ich rodičmi. Projekt je príležitosťou na výmenu skúseností a rozvíjanie vzťahov s inými materskými školami nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a pomôže získať nový pohľad na riešenie rôznych problematických situácií na škole. Výsledky, dopad a prínosy: Projekt bude mať dopad nielen na účastníka kurzu, ale aj na učiteľku v materskej škole a deti. V prvom rade bude mať pozitívny vplyv na kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov s dostatočným množstvom zručností a skúseností, získaním nových kompetencií, čo sa odrazí na skvalitnení výchovy a vzdelávania detí v našej škole a spokojnosti rodičov a verejnosti.
Koordinátor:Materská škola Braväcovo
Braväcovo