Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie lídrov - cesta k udržateľným zlepšeniam
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046149
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18710 €
Sumár projektu:Tento projekt vychádza z európskych priorít v národnom kontexte a jedným z jeho cieľov je zvýšiť spokojnosť vedúcich pracovníkov a učiteľov s prácou v školstve. Je ním tiež zvýšenie odborných, manažérskych alebo jazykových kompetencií s dôrazom na posilnenie tých kompetencií, ktoré priamo odrážajú potreby pracovníkov pri vykonávaní ich roly lídra a tiež potreby školy a ďalších dotknutých cieľových skupín. Pracovníci na rôznych stupňoch riadenia absolvujú vzdelávacie aktivity - štruktúrované kurzy v zahraničí, pričom zameranie a obsah kurzov sa líši v závislosti od silných a slabých stránok vedúcich pracovníkov, odráža rezervy, limity a prekážky v ďalšom strategickom vývoji školy, internacionalizácii a progrese. Dohromady sa kurzov zúčastní 8 vedúcich pracovníkov, ktorí aktívne participovali na tvorbe projektu a podieľali sa na návrhoch konkrétnych opatrení ako využiť priestor na zlepšenie voľbou vhodných kurzov. Riaditeľka, zástupkyňa pre akademické otázky a vedúca PK prírodných vied sa zúčastnia intenzívnych kurzov anglického jazyka v zahraničí. Vedúca PK anglického jazyka a vedúci 1. a 2. ročníka predmetu Anglický jazyk sa zúčastnia kurzu v oblasti výuky anglického jazyka, pričom v prvom prípade je kurz prispôsobený vedúcemu pracovníkovi zodpovednému za hodnotenie učiteľov (hospitácie, pohospitačné rozhovory, tvorba akčného plánu a pod.), pričom druhý je zameraný na odbornosť, metodiku, trendy a tipy vo výuke angličtiny. Manažér projektov Erasmus+ a vedúci PK cudzích jazykov v jednej osobe sa zúčastní kurzu zameraného na trénovanie učiteľov a efektívnejšie presadzovanie pozitívnych zmien na školách, pričom cieľom je zefektívniť disemináciu a šírenie výsledkov na škole aj mimo nej. Medziročníková vedúca predmetov Anglická a americká literatúra absolvuje kurz, ktorý skvalitní vedenie predmetu a jeho výučbu. Vedúca PK bilingválnych predmetov sa zúčastní kurzu zameraného na CLIL, kolegialitu a interdisciplinaritu - prepájanie odborných predmetov s vyučovaním v angličtine. Výsledky budú najmä: kvalitnejšia komunikácia kľúčových vedúcich pracovníkov so zahraničnými partnermi v angličtine, využívanie anglických zdrojov pri kreovaní vízie a strategického vývoja školy, zlepšenie odborných kompetencií, manažmentu, interdisciplinarita a tvorba výstupov - skiptá, učebné materiály, či úprava kurikula. Výber účastníkov zodpovedal zásadám transparentnosti, dobrovoľnosti a relevantnosti. Realizácia projektu bude dodržiavať dôsledné plánovanie, korektnosť a bude zahŕňať dôslednú prípravu účastníkov na absolvovanie hlavných aktivít, podpísanie zmlúv a relevantných dokumentov, monitoring aktivít, kvalitné zaznamenávanie výstupov, získavanie spätnej väzby rozhovormi a dotazníkom, pravidelné pracovné stretnutia, použitie európskych nástrojov ( napr. Europass Mobilita), podávanie správ, zaznamenávanie dát do Mobility Tool, komunikáciu s NA, implementáciu výsledkov projektu, tvorbu plánov na realizáciu zmien, určenie termínov, kontrolu - interný job shadowing a hodnotiace hospitácie, vedenie povinnej a podpornej dokumentácie (zápisnice, legislatívne dokumenty atď.), písanie správ a opatrenia za účelom dosiahnutia šírenia výsledkov a udržateľnosti. V rámci šírenia výsledkov plánujeme šíriť vnútri a mimo inštitúcie. Vonku najmä prostredníctvom zdieľania výsledkov online, prednáškami a odbornými vstupmi na metodickom dni škôl KK. PREDPOKLADANÝ DOPAD A DLHODOBÝ PRÍNOS: • lepšie riešenie pracovno-právnych otázok, nábor nových zamestnancov • kvalitnejší manažment školy • kvalitnejšia tvorba vízie a plánu dlhodobého rozvoja školy • kvalitnejšia komunikácia s domácimi a zahraničnými partnermi školy • kvalitnejšie vedenie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu na anglickom bilingválnom gymnáziu • ucelenejšia koordinácia jednotlivých PK na škole • kvalitnejšie vedené hospitácie hodín, najmä v angličtine • lepšia agenda v pedagogických dokumentoch a plánoch po anglicky • užšia spolupráca s bilingválnymi a jazykovými školami, a vzdelávacími inštitúciami • lepšia koordinácia ročníkových skúšok z ANJ na škole • kvalifikovanejšie hodnotenie práce učiteľov, presadzovanie zmien a zlepšení • lepšie uvádzanie nových učiteľov ANJ • efektívnejšie koordinovanie projektov (najmä po stránke disminácie) s veľkým dopadom na našu a ďalšie inštitúcie • lepší nábor nových učiteľov do PK prírodných vied • kvalitnejšia koordinácia naprieč všetkými bilingválnymi predmetmi • kvalifikovanejšia práca v PK bilingválnych predmetov, tvorba skrípt • rozvoj interdisciplinarity • lepšie nastavenie aktivít v rámci predmetu AAL (poviedkové súťaže, ročníkové eseje a pod.) • ďalší vývoj a napredovanie predmetu AAL na škole • monitorovanie a usmerňovanie učiteľov vyučujúcich predmet AAL v 1., 2., 4. a 5. ročníku • kvalitnejšia koordinácia učiteľov ANJ v prvých dvoch ročníkoch (dotácia dohromady 1000 vyučovacích hodín za školský rok) • kvalifikovanejšie vedenie porád vyučujúcich za ročníky s cieľom udržať konzistentne vysokú úroveň výučby po odbornej stránke
Koordinátor:Gymnázium sv. Edity Steinovej
Košice