Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobrý učiteľ - tajomstvo jeho úspechu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046158
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8295 €
Sumár projektu:Naša stredná škola , Gymnázium, Pankúchova 6, 851 04 Bratislava si uvedomuje, že život školy najviac ovplyvňuje jej najflexibilnejšia zložka z hľadiska vzdelávania - učiteľský kolektív. Dobrý učiteľský kolektív vytvára priaznivú klímu na vzdelávanie. Dobrí učitelia majú dobrých žiakov a aby mali dobrých žiakov, urobia pre nich maximum. Po mnohých úspešných projektoch, ktoré sme realizovali v uplynulých rokoch, po oceneniach školy, jej žiakov a učiteľov sme sa rozhodli inovovať stratégiu školy. Táto inovácia vychádza z aktuálnych potrieb a iniciatívy našich žiakov. Základom súčasného úspešného človeka je komunikácia nielen v slovenskom, ale aj vo viacerých cudzích jazykoch. Naša škola popri výraznej podpore anglického jazyka sa rozhodla zvýšiť atraktivitu vyučovania nemeckého jazyka formou moderných, inovatívnych a aktivizačných metód. Za týmto účelom chceme investovať do pedagogického potenciálu nášho mladého pedagogického kolektívu, ktorý realizuje výučbu nemeckého jazyka. Chceme, aby viedli našich žiakov ku komunikačnej zručnosti v geografickom prostredí, v ktorom kvalitné ovládanie nemeckého jazyka zvyšuje ich šance na na trhu práce. Od účastníkov mobility očakávame, že naučia žiakov komunikovať o sebe, o svojich potrebách, názoroch a aby vedeli vnímať názory a potreby iných národností a kultúr. Chceme, aby naši žiaci chápali význam jazykového vzdelávania, aby si uvedomovali svoju hodnotu v konkurenčne náročnom prostredí súčasnej Európy. Naši učitelia zapojení do mobilitného projektu javia záujem o napĺňanie cieľov školy v tomto projekte. Tento neoceniteľný benefit nám dáva predpoklad, že projekt bude úspešný a prostredníctvom neho zvýšime atraktivitu školy pre ďalších uchádzačov o štúdium. Projekt Erasmus+ výraznou mierou môže prispieť k rozvoju zvýšeniu kvality učiteľov v oblasti komunikačných schopností, niektorí z nich naberú viac sebaistoty a flexibility v komunikácii v nemeckom jazyku. Projekt ako taký bude silným zdrojom nových, kreatívnych metód a nástrojov pre výuku cudzieho jazyka. Projekt nám umožní nadviazať spoluprácu s učiteľmi iných národností, ktorú môžeme následne rozvíjať i po ukončení projektu. jazykových kompetencií našich učiteľov a prostredníctvom nich k úspešnosti našich žiakov. Projekt nám umožní zmeniť a skvalitniť doterajší spôsob výučby. Kreatívni učitelia vytvoria kreatívnu klímu pre komunikáciu v nemeckom jazyku. Vyslanie našich učiteľov nemeckého jazyka umožní vytvoriť v rámci našej školy priaznivé prostredie pre rozvoj nemeckého jazyka. Predmetová komisia svojimi aktivitami bude realizovať zapojenie školy do medzinárodných aktivít a projektov s cieľom internacionalizácie a modernizácie školy.
Koordinátor:Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava
Bratislava