Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderná európska škola
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046161
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:33865 €
Sumár projektu:Gymnázium Ľudovíta Štúra je škola s 85 ročnou tradíciou a neustále sa snaží udržiavať si dobrú úroveň v ramci Slovenska. Má v klasickú štvorročnú, osemročnú a bilingválnu slovensko-francúzsku päťročnú formu na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskom a Francúzskom. Našou prioritou je ponúknuť žiakom kvalitné vzdelanie vo všetkých odboroch a pripraviť ich na štúdium na vysokých školách na Slovensku aj v zahraničí. Zapájame našich študentov do rôznych projektov, súťaží a olympiád, v ktorých dosahujú výborné výsledky na celoslovenskej aj svetovej úrovni. Ponúkame im možnosť vybrať si z jazykov angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a ruština. Organizujeme výmenné pobyty do partnerských škôl vo Francúzsku, Holandsku, Nemecku, Maďarsku aj Rusku. Sme skúškovým centrom pre medzinárodné francúzske skúšky DELF a SPRACHDIPLOM. Už 5 rokov máme značku kvality Label France Education udeľovaný výborným francúzskym bilingválnym sekciám. Podporujeme našich pedagógov v ďalšom vzdelávaní a štúdiu, pretože si uvedomujeme, že kvalitný, odborne pripravený a motivovaný pedagóg produkuje konkurencieschopných študentov. Ciele projektu: - zlepšenie riadenia školy a posilnenie spolupráce s partnerskou školou na úrovni riadenia školy - zlepšenie a modernizácia vyučovania, využívanie IKT - nové možnosti medzinárodnej spolupráce, internacionalizácia vyučovania - motivácia pedagógov a zlepšenie medzipredmetových vzťahov Počet a profil účastníkov a plánované aktivity: V priebehu roka chceme poslať 11 učiteľov, vrátane zástupca riaditeľa, z 56 zamestnancov na štruktúrované kurzy a riaditeľa školy na hospitáciu v partnerskej škole. Sú to učitelia cudzích jazykov, dejepisu, matematiky, fyziky, informatiky, biológie a telesnej výchovy. Účastníkov sme vyberali na spoločnej porade vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy a tento výber sme následne konzultovali so všetkými vyučujúcimi na spoločnej porade. Kritériá: - prístup k práci, plnenie povinností, výsledky práce - zapojenie do projektov, súťaží, olympiád - doterajšia účasť na priebežnom vzdelávaní, - vytvoriť a zverejniť konkrétne výstupy z projektu. Výber účastníkov bol pedagogickou radou schválený Po návrate si účastníci mobilít zlepšia svoje kľúčové kompetencie, osvoja si nové moderné vyučovacie metódy a postupy, zhodnotia svoju snahu pomocou kreditov v kontinuálnom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, nadviažu kontakty s učiteľmi z iných krajín, rozšíria si znalosti o navštívených krajinách, budú viac motivovaní a budú motivovať žiakov, budú ich viac zapájať do medzinárodných projektov a súťaží, budú ich vychovávať k otvorenosti k iným kultúram a tolerancii. Vypracujú nový moderný didaktický materiál, dajú ho k dispozícii ostatným kolegom zverejnia ho na stránke školy a platformách pre učiteľov. Očakávame, že po absolvovaní stáží naše vedenie: - zavedie nové modernejšie metódy riadenia -zlepší sa komunikácia s vyučujúcimi, vedenie bude ešte viac podporovať medzinárodné projekty a bude do nich aj viac zainteresované - rozšíri sa riadenie zdola Dlhodobé prínosy: Očakávame, že po realizácii projektu sa zlepšenia výsledkov maturitných skúšok, zvýši sa zapojenie do medzinárodných projektov, viac a lepšie sa bude využívať IKT, ktorou je škola vybavená. zlepšení sa hodnotenie kvality vyučovania zo strany žiakov aj rodičov. V budúcnosti chceme naďalej spolupracovať so zahraničnými partnermi a zapájať sa do medzinárodných projektov. veríme, učitelia získajú profesionálny rozvoj, a študenti väčšie porozumenie pre iné národy, schopnosť reagovať a prispôsobiť sa. Veríme že uplatnenie našich študentov v praxi, konkurencieschopnosť a uplatnenie na trhu práce v celej Európe sa ešte viac zvýši. Naša škola bude modernou európskou školou.
Koordinátor:Gymnázium Ľ. Štúra
Trenčín