Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozdiely nás spájajú
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046168
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16610 €
Sumár projektu:Projekt „Rozdiely nás spájajú“ je určený učiteľom SOŠ podnikania, ktorí vyučujú odborné predmety v oblasti CR, umelecké predmety, učiteľom informatiky, cudzích jazykov a vyučujúcim iných všeobecnovzd. predmetov. Je pripravený pre 16 účastníkov, ktorí sa zúčastnia na 5 štrukturovaných kurzoch. Vzdelávacie kurzy sú zamerané na poznanie európskeho kultúrneho dedičstva, implementáciu IKT do vyučovania a jazykovú prípravu. Z ponuky kurzov na poznanie európskeho kultúrneho dedičstva sme vybrali kurzy: „Iné svety“, Španielsko, „Island - krajina a legendy“ a „Zo Štokholmu do Tallina – sever medzi východom a západom“. Všetky uvedené kurzy spája „poloha na hraniciach“ Európy a Afriky, Euroázie a Severnej Ameriky, východnej a západnej európskej kultúry. Uvedené kurzy nás oslovili aj preto, že poskytujú obrovskú príležitosť pre multikulturálnu výchovu, výchovu k tolerancii k iným kultúram a národom. Napĺňajú hlavnú myšlienku projektu: Dovoľme, aby nás rozdiely spájali. Rok 2018 je navyše rokom Európskeho kultúrneho dedičstva. Kurz na implementáciu informačných technológií IKT and Collaborative Creativity Towards the Classroom of 21st Century obsahuje taktiež kontrastné spojenie moderných technológií s tvorivou umeleckou činnosťou: spevom, tancom, divadlom, ktoré sa následne spracujú v elektronickej podobe. Jazykový kurz zameraný na kreatívnu metodológiu a metódu CLIL absolvujú učitelia cudzích jazykov a odborných predmetov. Cieľom je posilniť osobnú skúsenosť učiteľov s metodikou používania anglického jazyka na odborných predmetoch, zvýšiť počet učiteľov, ktorí by mohli implementovať jazykové vzdelávanie v odbornej príprave. Učitelia získajú okrem nových vedomostí a zručností cenné sociálne skúsenosti, komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, ktoré prispejú k rozšíreniu odbornej slovnej zásoby, zvýšeniu sebavedomia a k zvýšeniu kreditu učiteľského povolania Výstupmi projektu budú bohaté študijné a učebné materiály spracované modernými metódami, dávajúce priestor žiakom na aktívne kolaboratívne poznávanie a učenie sa. Následné projektové aktivity budú: výstava a prezentácia projektu, podujatie „Rozdiely nás spájajú“, na ktorom budú prezentované výsledky projektu pre žiakov školy, rodičov, učiteľov stredných a základných škôl v regióne a širšiu verejnosť spojené s prezentáciou programu Erasmus+. Súčasťou diseminácie projektu budú tvorivé aktivity žiakov umeleckých odborov zamerané na poznanie jedinečnosti našej a ostatných kultúr, aplikácie v odevnej a dizajnérskej tvorbe. Realizácia a výsledky projektu zvýšia konkurencieschopnosť školy, záujem žiakov o školu, otvoria učiteľom cestu k celoživotnému vzdelávaniu a možnosti realizácie sa v medzinárodnom prostredí.
Koordinátor:Stredná odborná škola podnikania
Prešov