Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Povedz ak vieš, aby aj iní vedeli" - zážitkové učenie v prírodovedných predmetoch na prvom stupni základnej školy
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046191
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:7680 €
Sumár projektu:Cieľom nášho projektu je prehĺbenie jazykových zručností v rámci výučby prírodovedných a neskôr na plánovanom druhom stupni humanitných predmetov, zautomatizovanie používania cudzieho jazyka a získanie nových poznatkov pri nových metódach výučby pomocou audiovizuálnej techniky a metódy CLIL. Odbornej stáže by sa radi zúčastnili naši 4 pedagógovia, z ktorých nikto doteraz nemá skúsenosti s metódou výučby, ktorej postupy by sme sa radi naučili. Plánujeme poskytovať ďalej získané nové poznatky v rámci otvorených hodín pre pedagógov z iných škôl nášho regiónu a prípadne našich partnerských škôl v zahraničí a takisto organizovanie medziškolských súťaží a olympiád v anglickom jazyku v prírodovedných predmetoch. Od absolvovania odbornej stáže v Spojenom kráľovstve očakávame, že nám rozšíri obzor v cudzom jazyku, pomôže nám pomocou novozískaných metód skvalitniť a sprístupniť našim žiakom nové poznatky, ktoré spestria a pomôžu im v ďalšom štúdiu. Pokúsime sa preklenúť jazykovú bariéru u detí, ktoré majú často obavy a nedôveru voči inému, ako materinskému jazyku. Zároveň, by sme chceli zvýšiť úroveň a kvalifikáciu našej školy, keďže bude vďaka absolvovaným stážam rozšírené používanie anglického jazyka do prírodovedných a neskôr humanitných predmetov. Po plánovanom pravdepodobnom rozšírení našej základnej školy o nižšie sekundárne vzdelávanie budú môcť pedagógovia po absolvovaní týchto odborných stáží vyučovať na druhom stupni a tým skvalitniť a pozdvihnúť úroveň vzdelávania na našej škole. Naši žiaci budú lepšie a kvalitnejšie pripravení pokračovať v sekundárnom vzdelávaní a bez obáv sa začlenia do nového a náročnejšieho vzdelávacieho procesu. Novonadobudnuté skúsenosti a slovnú zásobu si žiaci odnesú so sebou do vyšších ročníkov, čo im v nemalej miere pomôže v nasledujúcom štúdiu.
Koordinátor:Základná škola
Marianka